Ktl-icon-tai-lieu

Nhà máy điện hạt nhân với lò nước sôi (BWR)

Được đăng lên bởi Minh Tuyet Nguyen
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1670 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Giới thiệu chung
­ Chất làm mát và điều tiết là H2O.
­ Áp suất của chu trình nước cỡ 7 Mpa.
­ Nước trong tâm lò sôi với nhiệt độ cỡ 300º C
­ Hơi chuyển trực tiếp từ vùng hoạt tới turbine máy
phát sau khi đi qua hệ thống phân tách hơi/nước.
­ Mật độ công suất trung bình trong lõi cỡ 55kW/lít.
­ Công suất cháy: 55.000MWD/tU.
­ Hiệu suất cỡ 34%

2. Cấu tạo vùng hoạt
a) Bó thanh nhiên liệu.
- Thanh nhiên liệu
- Thanh nước
- 1 nửa thanh nhiên liệu.
b) Bó thanh điều khiển.
c) Các thiết bị phụ khác.

a) Bó thanh nhiên liệu
­
­
­
­
­

Bó thanh nhiên liệu bao gồm : các thanh nhiên liệu,
thanh nước và các thanh nhiên liệu ngoại vi.
Thanh nhiên liệu được bố trí xen kẽ nhau theo kiểu
sole hoặc song song.
Nằm giữa bó thanh nhiên liệu là thanh nước.
Thanh nhiên liệu ngoại vi cố định với tấm buộc trên
và dưới sẽ chịu tải đủ để lò làm việc.
Lò xo dùng để điều chỉnh sự chênh lệch của thanh
nhiên liệu và thanh nước trong quá trình vận hành.

Bó thanh
nhiên liệu

Kích thước viên và thanh nhiên liệu:

- Thanh nước làm nước
không sôi bên trong và
làm cân bằng phân phối
công suất trong bó nhiên
liệu

Phân bố mạng lưới
không gian

Sự ảnh hưởng của
phân bố không gian
tới sự làm mát thanh
nhiên liệu

- Mạng không gian
làm nhiễu dòng chảy
và làm cho nước tiếp
xúc nhiều với thanh
nhiên liệu do đó làm
mát hiệu quả hơn.

Upper tie plate

Tấm nối phía trên và tấm
nối phía dưới bó nhiên liệu
có nhiệm vụ giữ cho các thanh
nhiên liệu cân bằng, tức là ở 1
chừng mực nào đó nó có tác động
để cho các thanh làm việc ổn
định.
Lower tie plate

Hộp chứa bó nhiên
liệu
­ Hộp vuông làm bằng Zircaloy

kích thước 14cm x 14 cm x 4m.

­ Dây khóa kênh (channel fastener)
dùng để kiểm soát không gian
của các thanh.

Phân bố độ
làm giàu
nhiên liệu.
-Thanh nhiên liệu ở
giữa có mức làm giàu
cao
- Thanh ngoại vi mức
làm giàu thấp hơn

Tại sao phải phân phối làm
giàu trong thanh nhiên liệu?
1. Nước trong bó thanh nhiên liệu
nóng dọc theo nhiên liệu.
2. Nhiên liệu phía dưới có thể dễ
dàng để làm chậm neutron.
3. Phân bố để được hiệu
suất sử dụng nhiên liệu
lớn nhất.

Trục phân bố độ giàu nhiên liệu

- Thiết kế nhiên
liệu điển hình
cho lò BWR:

b) Thanh điều
khiển
Các thanh kiểm soát
được sử dụng cho:
+Quá trình khởi động
+Điều chỉnh công suất
+Tắt lò và dập lò khẩn
cấp

-Cấu tạo
hệ thống
dịch
chuyển
thanh
điều
khiển

Hệ thống dịch chuyển thanh điều khiển

­

­
­

Hệ thống điều khiển dịch chuyển thanh điều khiển này
có 2 loại:
+dịch chuyển theo áp lực thủy lực
+dịch chuyển theo động cơ.
Cả ...
1. Giới thiệu chung
-
Ch t làm mát và đi u ti t là H2O. ế
-
Áp su t c a chu trình n c c 7 Mpa. ướ
-
N c trong tâm lò sôi v i nhi t đ c 300º Cướ
-
H i chuy n tr c ti p t vùng ho t t i turbine máy ơ ế
phát sau khi đi qua h th ng phân tách h i/n c. ơ ướ
-
M t đ công su t trung bình trong lõi c 55kW/lít.
-
Công su t cháy: 55.000MWD/tU.
-
Hi u su t c 34%
Nhà máy điện hạt nhân với lò nước sôi (BWR) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà máy điện hạt nhân với lò nước sôi (BWR) - Người đăng: Minh Tuyet Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Nhà máy điện hạt nhân với lò nước sôi (BWR) 9 10 296