Ktl-icon-tai-lieu

Nhà máy điện hạt nhân

Được đăng lên bởi Tam Trung
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch¬ng iii: nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n
Nhµ m¸y ®iÖn h¹t nh©n nhµ m¸y ®iÖn dông n¨ng lîng cña
ph¶n øng h¹t nh©n ®Ó s¶n xuÊt ®iÖn.
Bµi gi¶ng m«n CNSX§
§Æng Thµnh Trung- Khoa HT§- §H §iÖn Lùc
Nhà máy điện hạt nhân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhà máy điện hạt nhân - Người đăng: Tam Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
Nhà máy điện hạt nhân 9 10 12