Ktl-icon-tai-lieu

nhân xét nền móng

Được đăng lên bởi vthanhdl75
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 306 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gi¸o viªn nhËn xÐt
1. ThuyÕt minh:
- Tr×nh bµy m¹ch l¹c, râ rµng
- ¸p dông c«ng thøc ®óng
- C¸c bíc tÝnh to¸n hîp lý
- §· cè g¾ng tËn dông tèi ®a kh¶ n¨ng lµm viÖc cña nÒn trong c¸c ph¬ng ¸n víi
viÖc lùa chän c¸c kÝch thíc mãng võa ®ñ.
- T¶i träng tõ cäc truyÒn lªn ®µi thùc tÕ lµ lùc ph©n bè, tån t¹i trªn toµn bé tiÕt diÖn
ngang ®Çu cäc v× vËy thiªn vÒ an toµn lùa chän s¬ bé chiÒu cao ®µi tõ ®iÒu kiÖn
®¸y th¸p chäc thñng võa trïm hÕt c¹nh ngoµi c¸c cäc biªn lµ hîp lý.
- Víi ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt ®· cho chän ph¬ng ¸n mãng cäc lµ chÊp nhËn ®îc trong
ph¹m vi mét ®å ¸n m«n häc. Trong thùc tÕ cÇn c¨n cø vµo tæng chi phÝ mãng cho
toµn bé c«ng tr×nh cña c¸c ph¬ng ¸n, møc ®é quan träng cña c«ng tr×nh… ®Ó lùa
chän.
- Víi chiÒu dµi cäc ®· chän vËt liÖu lµm cäc bÞ l·ng phÝ v× søc chÞu t¶i tÝnh to¸n
theo ®é bÒn cña vËt liÖu lµm cäc (
v
P ) lín h¬n nhiÒu søc chÞu t¶i tÝnh to¸n theo
cêng ®é ®Êt nÒn (
'
d
P ). NÕu chiÒu dµy líp c¸t ë tr¹ng th¸i chÆt díi ch©n cäc lín
th× ®ãng cäc s©u h¬n vµo líp ®Êt nµy, t¨ng chiÒu dµi vµ gi¶m sè lîng cäc trong ®µi
sÏ kinh tÕ h¬n. Tuy nhiªn do ph¹m vi kh¶o s¸t h¹n chÕ, míi khoan vµo líp ®Êt nµy
tõ 1,8 - 2,2m nªn ®Ó tr¸nh trêng hîp chiÒu dµy líp c¸t máng vµ ë tiÕp díi cã líp
®Êt yÕu h¬n th× chän chiÒu dµi cäc nh ®å ¸n lµ chÊp nhËn ®îc.
- Mét sè vÊn ®Ò cßn tån t¹i:
+ TÝnh to¸n lón cha thèng nhÊt: cô thÓ lµ khi tÝnh lón cho mãng n«ng trªn nÒn
thiªn nhiªn lÊy ph¹m vi chÞu nÐn tõ ®¸y mãng vµ bá qua sù tån t¹i cña líp lãt mãng
cßn khi tÝnh lón mãng trªn nÒn ®Öm c¸t th× lÊy ph¹m vi chÞu nÐn tõ ®¸y líp lãt vµ
coi øng suÊt g©y lón t¹i ®©y b»ng øng suÊt g©y lón t¹i ®¸y mãng. C¶ hai c¸ch tÝnh
®Òu lµ gÇn ®óng vµ chÊp nhËn ®îc nhng chØ nªn sö dông mét quan niÖm.
+ Cha kiÓm tra t¶i träng ngang t¸c dông lªn cäc. Khèi lîng nµy kh«ng yªu cÇu
trong ph¹m vi ®å ¸n nhng nÕu thùc hiÖn th× ®å ¸n sÏ chÆt chÏ h¬n.
2. B¶n vÏ:
B¶n vÏ thÓ hiÖn ®Çy ®ñ kÝch thíc, bè côc hîp lý.
3. §¸nh gi¸ chung:
- §å ¸n hoµn thµnh ®ñ khèi lîng yªu cÇu, ®¸nh gi¸ ®¹t lo¹i giái.
nhân xét nền móng - Người đăng: vthanhdl75
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
nhân xét nền móng 9 10 436