Ktl-icon-tai-lieu

nhập môn cơ điện tử

Được đăng lên bởi hieu1192
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 3493 lần   |   Lượt tải: 8 lần
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: NHẬP MÔN CÁC HỆ VI CƠ ĐIỆN TỬ
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ, Khoa Công nghệ Cơ điện tử

1. Thông tin về giảng viên
Họ và tên: Nguyễn Phú Thuỳ
Chức danh, học hàm, học vị: GS, TSKH
Thời gian, địa điểm làm việc: Nhà G2, ĐHQGHN, 144 Đường Xuân Thuỷ, Cầu
Giấy, Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Vi Cơ Điện tử và Vi Hệ thống, Khoa Điện tử-Viễn
thông, nhà G2, ĐHQGHN, 144 Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại, email: 7549338, 7547709, 0913254031, thuynp@vnu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Công nghệ Vi cơ Điện tử, Vật liệu từ và ứng dụng
Thông tin về các giảng viên khác trong nhóm giảng dạy môn học:
-

TS Nguyễn Thăng Long, Bộ môn Vi cơ Điện tử và Vi Hệ thống, Khoa
Điện Tử-Viễn Thông, 7547709, 0912265574, longnt@vnu.edu.vn

-

TS Chử Đức Trình, Bộ môn Vi cơ Điện tử và Vi Hệ thống, Khoa Điện TửViễn Thông 7547709, 093668656, trinhcd@vnu.edu.vn

-

ThS Trần Đức Tân, Bộ môn Vi cơ Điện tử và Vi Hệ thống, Khoa Điện TửViễn Thông Điện thoại, email: 7547709, 0904182389, tantd@vnu.edu.vn

2. Thông tin về môn học:
-

Tên môn học: Nhập môn các hệ vi cơ điện tử

-

Mã môn học:

-

Sổ tín chỉ: 02

-

Môn học: -

Bắt buộc: 

-

Lựa chọn: 

-

Các môn học tiên quyết: Vật lý đại cương

-

Các môn học kế tiếp:

-

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có)

-

Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
1

+ Nghe giảng lý thuyết: 21h
+ Làm bài tập trên lớp : 0
+ Thảo luận: 06h
+ Thực hành, thực tập: 03h
+ Hoạt động theo nhóm: 0
+ Tự học: 0
-

Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn Vi cơ Điện tử và Vi hệ Thống, Nhà G2
Tầng 3, ĐHQGHN, 144 Đường Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

3. Mục tiêu môn học
-

Kiến thức: Cho sinh viên làm quen với các hệ vi cơ điện tử (MEMS) trong
đó các bộ cảm biến hoặc các bộ chấp hành có các chi tiết cơ khí được tích
hợp với các linh kiện điện tử hoặc các vi mạch trong một kích cỡ micrmet.
Giới thiệu công nghệ chế tạo và tổ hợp các linh kiện thành một hệ MEMS
và khả năng ứng dụng một số các hệ MEMS này trong kỹ thuật và đời sống

-

Kỹ năng: Giúp sinh viên nắm được một số từ khoá (Keywoord), tính năng,
và khả năng áp dụng vào các bài toán cụ thể của một số hệ Vi cơ Điện tử
thông dụng để họ có thể tự tra cứu trên mạng và đặt hàng cho các ứng dụng
thực tiễn sau này. Biết được các khả năng áp dụng và chế tạo MEMS tại
các cơ sở nghiên cứu ở Việt Nam.

-

Thái độ, chuyên cần: Tham gia đầy đủ các bài giảng trên lớp, các buổi
tham quan PTN và các buổi thảo luận (seminar).

4. Tóm tắt nội dung môn học
Môn học gồm các nội dung chính sau đây: 1. Khá...
1
ĐỀ CƯƠNG MÔN HC: NHẬP MÔN CÁC HỆ VI CƠ ĐIỆN TỬ
Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Đại học Công nghệ, Khoa Công nghệ Cơ điện tử
1. Thông tin về giảng viên
H và tên: Nguyn Phú Thu
Chc danh, hc hàm, hc v: GS, TSKH
Thi gian, đa đim làm vic: Nhà G2, ĐHQGHN, 144 Đưng Xuân Thu, Cu
Giy, Hà Ni
Địa ch liên h: B môn Vi Đin t và Vi H thng, Khoa Đin t-Vin
thông, nhà G2, ĐHQGHN, 144 Đưng Xuân Thu, Cu Giy, Hà Ni
Đin thoi, email: 7549338, 7547709, 0913254031, thuynp@vnu.edu.vn
Các hưng nghiên cu chính: Công ngh Vi cơ Đin t, Vt liu t ng dng
Thông tin v các ging viên khác trong nhóm ging dy môn hc:
- TS Nguyn Thăng Long, B môn Vi Đin t và Vi H thng, Khoa
Đin T-Vin Thông, 7547709, 0912265574, longnt@vnu.edu.vn
- TS Ch Đức Trình, B môn Vi Đin t và Vi H thng, Khoa Đin T-
Vin Thông 7547709, 093668656, trinhcd@vnu.edu.vn
- ThS Trn Đc Tân, B môn Vi cơ Đin t và Vi H thng, Khoa Đin T-
Vin Thông Đin thoi, email: 7547709, 0904182389, tantd@vnu.edu.vn
2. Thông tin về môn học:
- Tên môn hc: Nhp môn các h vi cơ đin t
- Mã môn hc:
- S tín ch: 02
- Môn hc: - Bt buc:
- La chn:
- Các môn hc tiên quyết: Vt lý đi cương
- Các môn hc kế tiếp:
- Các yêu cu đi vi môn hc (nếu có)
- Gi tín ch đối vi các hot đng:
nhập môn cơ điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhập môn cơ điện tử - Người đăng: hieu1192
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
nhập môn cơ điện tử 9 10 11