Ktl-icon-tai-lieu

NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 2: Tìm kiếm

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 2912 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 2: Tìm kiếm

Tại sao phải tìm kiếm?


Trò chơi




Lập thời khóa biểu





Lựa chọn thứ tự, thời gian, tài nguyên
Thỏa mãn một số tiêu chí nào đó

Tìm đường




Cờ vua

Chọn một đường tối ưu trong số các đường đi

Lập kế hoạch


Lựa chọn chuỗi các hành động để đạt một mục tiêu
ban đầu
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tìm kiếm nói chung







Tìm kiếm là một bài toán cơ bản
Được nghiên cứu trong toán rời rạc, lý thuyết
thuật toán
TTNT tập trung nghiên cứu tìm kiếm trong
không gian lớn
Tìm kiếm là cơ sở cho các nhánh khác như





Lập kế hoạch
Học máy
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Suy diễn
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tìm kiếm trong không gian trạng thái






Bài toán tìm kiếm trong không gian trạng thái
Tập các trạng thái Q
Tập (không rỗng) các trạng thái xuất phát S
(S ⊆ Q)
Tập (không rỗng) các trạng thái đích G (G ⊆ Q)





Có thể chỉ rõ hoặc đưa ra điều kiện về trạng thái đích

Các toán tử (hành động): ánh xạ P:Q→Q
Giá thành c: Q x Q → R. “Công sức” bỏ ra để đi
từ trạng thái này đến trạng thái kia
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ: Tám ô


Bài toán đố tám ô




Cho một hình vuông được chia làm 9 ô
Trong đó 8 ô có đánh số từ 1-8
Có thể thay đổi vị trí các ô trống (đổi vị trí ô trống
với một ô ngay phía trên, dưới, trái hoặc phải)
1

Trạng thái
xuất phát

4

7
5

8

3

1

2

6

3

4

5

2

6

7

8

Phạm Việt Hưng - TTNT

Trạng thái
đích

13/08/13

Ví dụ: Tám ô


Yêu cầu bài toán đố tám ô




Thực hiện di chuyển các ô để chuyển từ trạng
thái xuất phát đến đích
Có thể yêu cầu là số nước đi là tối thiểu
1

Trạng thái
xuất phát

4

7
5

8

3

1

2

6

3

4

5

2

6

7

8

Phạm Việt Hưng - TTNT

Trạng thái
đích

13/08/13

Ví dụ: Tám ô


Phát biểu bài toán





Trạng thái (state): …
Hành động (action): ...
Mục tiêu và kiểm tra (goal & test): ...
Giá thành (cost): …

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ: Tám ô


Phát biểu bài toán








Trạng thái (state): mỗi trạng thái là một sắp xếp
cụ thể vị trí các ô
Hành động (action): mỗi hành động tương ứng
với một di chuyển ô trống trái, phải, lên, xuống
Mục tiêu và kiểm tra (goal & test): so sánh với
trạng thái đích
Giá thành (cost): bằng tổng số lần dịch chuyển ô
trống (Giá thành giữa các trạng thái lân cận là 1)
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Ví dụ 2: n con hậu


Bài toán n con hậu:





Cho một bàn cờ với kích thước n x n.
Cần xếp n con hậu lên bàn cờ sao cho không đôi
hậu nào đe dọa nhau....
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 2: Tìm kiếm
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 2: Tìm kiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 2: Tìm kiếm - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 2: Tìm kiếm 9 10 182