Ktl-icon-tai-lieu

NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 5: Học máy

Được đăng lên bởi phandaobn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1880 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phạm Việt Hưng - TTNT

NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
13/08/13

Chương 5: Học máy

Bayes đơn giản
(Naive Bayes)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Mô hình của hệ thống phân loại


Khái quát hóa thì mô hình của hệ thống phân
loại dựa trên xắc suất là như sau:


P(C|F1,…,Fn)
C

là biến ngẫu nhiên phân loại
 F1 đến Fn là các đặc điểm của cá thể cần phân loại
(features)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Mô hình của hệ thống phân loại


Sử dụng luật bayes chúng ta có


P(C|F1,…,Fn) = P(C) P(F1,…,Fn|C) / P(F1,…,Fn)
 P(F1,…,Fn)

có thể tính được vì thường các đặc điểm
được cho trước
 P(F1,…,Fn|C) P(C) = P(C,F1,…,Fn)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Mô hình của hệ thống phân loại


Ta có thể giản lược P(C,F1,…,Fn) sử dụng quy tắc
chuỗi








P(C,F1,…,Fn) =
P(C) P(F1,…,Fn|C) =
P(C) P(F1|C) P(F2,…,Fn|C,F1)
P(C) P(F1|C) P(F2|C,F1) P(F3,…,Fn|C,F1,F2)
…

Với một giả định là các đặc điểm là độc lập với nhau
thì




P(Fi|C,Fj) = P(Fi|C)
P(Fi|C,Fj,Fk) = P(Fi|C)
…
Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Mạng Bayes đơn giản




Như vậy


P(C,F1,…,Fn) =



P(C) P(F1|C) P(F2|C) P(F3|C) … P(Fn|C)



P(C) Π P(Fi|C)

Như vậy mô hình của bayes đơn giản là


P(C|F1,…,Fn) = 1/Z P(C) Π P(Fi|C)
Z

là P(F1,…,Fn) có thể tính được (ước lượng được)
nếu biết các biến F1 đến Fn

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Học dựa trên ví dụ
(Instance based learning)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Nguyên tắc chung




Không xây dựng mô hình
Chỉ lưu lại các mẫu huấn luyện
Xác định nhãn cho ví dụ mới dựa trên
những mẫu giống ví dụ mới nhất

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Thuật toán k hàng xóm gần nhất
(k-nearest neighbour)

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Nguyên tắc




Chọn k mẫu giống ví dụ cần phân loại nhất,
gọi là k hàng xóm
Gán nhãn phân loại bằng cách lấy theo đa số
trong số k hàng xóm

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Tính khoảng cách


Giả sử mẫu x có giá trị thuộc tính là < a1(x),
a2(x),…, an(x) > , thuộc tính là số thực



Khoảng cách giữa hai mẫu xi và xj là khoảng
cách Ơ clit
d (xi, xj) =



∑ln=1 (a l ( xi ) − a l ( x j ))

2

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

Thuật toán k-NN

Phạm Việt Hưng - TTNT

13/08/13

...
NHậP MÔN
TRÍ TUệ NHÂN TạO
Chương 5: Học máy
28/07/13
Phạm Việt Hưng - TTNT
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 5: Học máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 5: Học máy - Người đăng: phandaobn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
NHậP MÔN TRÍ TUệ NHÂN TạO Chương 5: Học máy 9 10 400