Ktl-icon-tai-lieu

nhiên liệu dầu mỏ và các vấn đề môi trường

Được đăng lên bởi lenhung141-gmail-com
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 1132 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Mục lục
Chương 1: Mở đầu……………………………………………………………………………….1
1.1. Đặt vấn đề……………………………………………………………………….
1.2. Mục tiêu…………………………………………………………………………
Chương 2: Tổng quan về quá trình đốt của Fuel Oil…………………………………………......2
2.1. Định nghĩa…………………………………………………………………………
2.2. Thành phần nhiên liệu………………………………………………………….....
Chương 3: Ô nhiếm không khí do quá trình đốt nhiên liệu………………………………………3
3.1. Quá trình hình thành các chất gây ô nhiễm chính…………………………………..3
3.1.1. Cacbon monooxit………………………………………………………………
3.1.2. Các nito oxit……………………………………………………………………
3.1.3. Lưu huỳnh oxit…………………………………………………………………
3.1.4. Cacbob đioxit…………………………………………………………………..
3.2. Tải lượng ô nhiễm trong quá trình đốt………………………………………………7
3.2.1. Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình đốt các phương tiện vận chuyển…
3.2.2. Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình đốt công nghiệp…………………..
3.3. Một biện pháp giảm ô nhiễm bằng cách xử lý SO2 ……………………………........8
3.3.1. Nguyên tác chung của các quá trình xử lý khí độc hại………………………….
3.3.2. Các phương pháp xử lý SO2 ……………………………………………………
Chương 4: Kết luận và kiến nghị………………………………………………………………….11
4.1. Kết luận………………………………………………………………………………
4.2. Kiến nghị…………………………………………………………………………….
Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………………

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiên liệu dầu mỏ là một phần không thể thiếu trong hoạt động sống.Đặc biệt, nó đóng một vai trò quan
trọng trong công nghiệp, giao thông vận tải của các quốc gia trên thế giới, nó tham gia vào hầu hết các quá trình sản
xuất nhằm tạo ra của cải cải, phục vụ lợi ích cho mỗi quốc gia, mỗi khu vực.
Vì vậy, vấn đề nhiên liệu luôn là vấn đề được quan tâm đặc biệt về khâu đầu vào ( đáp ứng đủ cho nhu cầu
sản xuất, vận chuyển ), và khâu đầu ra ( tình trạng ô nhiễm không khí trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu
chế xuất…). Trong quá trình đốt nhiên liệu, ngoài việc thải ra một lượng khổng lồ khí CO 2 chịu trách nhiệm chính
trong việc làm nóng khí quyển với một tốc độ chóng mặt bởi hiệu ứng nhà kính, quá trình cháy nhiên liệu còn tạo ra
một lượng lớn các hợp chất hữu cơ ít nhiều độc hại, khí CO, SO2, NOx…cúng như một lượng bụi độc khó mà đánh
giá hết. Trong quá trình bảo quản, chuyên chở, dù đã áp dụng nhiều biện pháp chống bay hơi, thất thoát, không ít các
hydrocacbon đã thoát vào môi trường sống của chúng ta.Từ đó, vấn đề bảo vệ môi trường được quan tâm. Do vậy,
việc nghiên cứu ô nhiễm không khí từ các quá trình đốt nhiên liệu và các biện pháp xử lí là một vấn đề mang tính
cấp thiết và th...
Mục lục
Chương 1: Mở đầu……………………………………………………………………………….1
1.1. Đặt vấn đề……………………………………………………………………….
1.2. Mục tiêu…………………………………………………………………………
Chương 2: Tổng quan về quá trình đốt của Fuel Oil…………………………………………......2
2.1. Định nghĩa…………………………………………………………………………
2.2. Thành phần nhiên liệu………………………………………………………….....
Chương 3: Ô nhiếm không khí do quá trình đốt nhiên liệu………………………………………3
3.1. Quá trình hình thành các chất gây ô nhiễm chính…………………………………..3
3.1.1. Cacbon monooxit………………………………………………………………
3.1.2. Các nito oxit……………………………………………………………………
3.1.3. Lưu huỳnh oxit…………………………………………………………………
3.1.4. Cacbob đioxit…………………………………………………………………..
3.2. Tải lượng ô nhiễm trong quá trình đốt………………………………………………7
3.2.1. Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình đốt các phương tiện vận chuyển…
3.2.2. Tải lượng các chất ô nhiễm trong quá trình đốt công nghiệp…………………..
3.3. Một biện pháp giảm ô nhiễm bằng cách xử lý SO
2
……………………………........8
3.3.1. Nguyên tác chung của các quá trình xử lý khí độc hại………………………….
3.3.2. Các phương pháp xử lý SO
2
……………………………………………………
Chương 4: Kết luận và kiến nghị………………………………………………………………….11
4.1. Kết luận………………………………………………………………………………
4.2. Kiến nghị…………………………………………………………………………….
Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………………
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nhiên liệu dầu mỏ là một phần không thể thiếu trong hoạt động sống.Đặc biệt, nó đóng một vai trò quan
trọng trong công nghiệp, giao thông vận tải của các quốc gia trên thế giới, nó tham gia vào hầu hết các quá trình sản
xuất nhằm tạo ra của cải cải, phục vụ lợi ích cho mỗi quốc gia, mỗi khu vực.
Vì vậy, vấn đề nhiên liệu luôn là vấn đề được quan tâm đặc biệt về khâu đầu vào ( đáp ứng đủ cho nhu cầu
sản xuất, vận chuyển ), và khâu đầu ra ( tình trạng ô nhiễm không khí trong các khu đô thị, khu công nghiệp, khu
chế xuất…). Trong quá trình đốt nhiên liệu, ngoài việc thải ra một lượng khổng lồ khí CO
2
chịu trách nhiệm chính
trong việc làm nóng khí quyển với một tốc độ chóng mặt bởi hiệu ứng nhà kính, quá trình cháy nhiên liệu còn tạo ra
một lượng lớn các hợp chất hữu cơ ít nhiều độc hại, khí CO, SO
2
, NO
x
…cúng như một lượng bụi độc khó mà đánh
giá hết. Trong quá trình bảo quản, chuyên chở, dù đã áp dụng nhiều biện pháp chống bay hơi, thất thoát, không ít các
hydrocacbon đã thoát vào môi trường sống của chúng ta.Từ đó, vấn đề bảo vệ môi trường được quan tâm. Do vậy,
việc nghiên cứu ô nhiễm không khí từ các quá trình đốt nhiên liệu và các biện pháp xử lí là một vấn đề mang tính
cấp thiết và thực tế.
Lê Th Nhung Lhdk54BTH
1
nhiên liệu dầu mỏ và các vấn đề môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nhiên liệu dầu mỏ và các vấn đề môi trường - Người đăng: lenhung141-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
nhiên liệu dầu mỏ và các vấn đề môi trường 9 10 808