Ktl-icon-tai-lieu

Nhiên Liệu Và Bôi Trơn

Được đăng lên bởi Dang Chuong
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 6 lần
Nhiên Liệu Và Bôi Trơn
Mô tả
Nhiều loại nhiên liệu và vật liệu bôi trơn được sử
dụng trên xe ôtô.
Một trong số chúng có chứa những chất rất độc và
dễ cháy và phải được xử lý cẩn thận.
Xin hãy lưu ý rằng nếu những loại nhiên liệu hay
vật liệu bôi trơn được sử dụng nhầm lẫn, nó có thể
gây nên hư hỏng nặng đế các chi tiết.
Điều quan trọng là phải nắm được các loại nhiên
liệu và vật liệu bôi trơn khác nhau.

(1/1)

Nhiên Liệu
Nhiên liệu
Nhiên liệu được dùng chủ yếu cho ôtô bao gồm
xăng và nhiên liệu diesel (dầu nhẹ), cùng với cồn,
LPG và các loại nhiên liệu khác.
Ở đây, chúng ta sẽ thảo luận hai loại nhiên liệu phổ
biến: Xăng và nhiên liệu diesel.
LƯU Ý:

Xăng bị biến chất theo thời gian

(1/1)

Xăng
Xăng là một hợp chất của Hyđrô Cacbon được
sản xuất bằng chưng cất dầu mỏ.
Xăng là chất dễ bay hơi và tạo ra nhiệt lượng
lớn.
Xăng cũng thoả mãn những điều kiện để dùng
làm nhiên liệu cho ôtô sau đây:
• Không có chất độc hại.
• Có tính chất chống kích nổ cao.
• Giá thành tương đôi thấp.
Vì những lý do đó mà xăng được sử dụng làm
nhiên liệu cho động cơ xăng.
CHÚ Ý:

Xăng dễ bay hơi, và sẽ bốc hơi thành một khí dễ
cháy ngay khi tiếp xúc với không khí.
Do nó dễ bắt cháy bằng một tia lửa nhỏ và vì vậy
rất nguy hiểm, nó phải được sử dụng cẩn thận
(1/2)

-1-

Trị số ốc tan
Trị số ốc tan là một trong những tiêu chi đại diện
cho đặc tính của xăng và đại diện đặc tính chống
kích nổ.
Xăng với trị số ốc tan cao ít gây nên tiếng gõ cho
động cơ hơn so với xăng có trị số ốctan thấp.
Để tăng trị số ốctan của xe, một số loại xăng có
chứa chì, trong khi những loại khác không có chì.
Do một số loại động cơ được thiết kế để sử dụng
xăng có chì, trong khi một số loại khác được thiết
kế để sử dụng xăng không chì, cần phải sử dụng
đúng loại xăng.
LƯU Ý:

Tiếng gõ được tạo ra do sự chát không bình
thường của xăng trong xylanh. Tiếng gõ này sinh ra
do hiện tượng gõ liên tục vào thành xylanh, nó làm
giảm công suất của động cơ
(2/2)

Nhiên liệu diesel
Nhiên liệu diesel (đôi khi được gọi là "dầu nhẹ") là
hợp chất của Hyđrô Cacbon mà được chưng cất
sau xăng và dầu hoả mà đã được chưng cất từ dầu
mỏ ở nhiệt độ từ 150 đến 370OC. Nhiên liệu diesel
được sử dụng chủ yếu để chạy động cơ diesel.
CHÚ Ý:

•

•

Không giống xăng, nhiên liệu diesel cũng có
tác dụng bôi trơn.
Không được dùng lần nhiên liệu do nếu xăng
được đổ vào động cơ diesel do nhầm lẫn, nó
có thể là hư hỏng bơm cao áp và vòi phun.
Nhiên liệu diesel được chia thành nhiều loại,
chủ yếu dựa vào độ lỏng của nó, do độ lỏng
giảm xuống kh...
-1-
Nhiên Liu Và Bôi Trơn
Mô t
Nhiu loi nhiên liu và vt liu bôi trơn được s
dng trên xe ôtô.
Mt trong s chúng có cha nhng cht rt độc và
d cháy và phi được x lý cn thn.
Xin hãy lưu ý rng nếu nhng loi nhiên liu hay
vt liu bôi trơn được s dng nhm ln, nó có th
gây nên hư hng nng đế các chi tiết.
Điu quan trng là phi nm được các loi nhiên
liu và vt liu bôi trơn khác nhau.
(1/1)
Nhiên Liu
Nhiên liu
Nhiên liu được dùng ch yếu cho ôtô bao gm
xăng và nhiên liu diesel (du nh), cùng vi cn,
LPG và các loi nhiên liu khác.
đây, chúng ta s tho lun hai loi nhiên liu ph
biến: Xăng và nhiên liu diesel.
LƯU Ý:
Xăng b biến cht theo thi gian
(1/1)
Xăng
Xăng là mt hp cht ca Hyđrô Cacbon được
sn xut bng chưng ct du m.
Xăng là cht d bay hơi và to ra nhit lượng
ln.
Xăng cũng tho mãn nhng điu kin để dùng
làm nhiên liu cho ôtô sau đây:
Không có cht độc hi.
Có tính cht chng kích n cao.
Giá thành tương đôi thp.
Vì nhng lý do đó mà xăng được s dng làm
nhiên liu cho động cơ xăng.
CHÚ Ý:
Xăng d bay hơi, và s bc hơi thành mt khí d
cháy ngay khi tiếp xúc vi không k.
Do nó d bt cháy bng mt tia la nh vì vy
rt nguy him, nó phi được s dng cn thn
(1/2)
Nhiên Liệu Và Bôi Trơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiên Liệu Và Bôi Trơn - Người đăng: Dang Chuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nhiên Liệu Và Bôi Trơn 9 10 967