Ktl-icon-tai-lieu

Nhiên liệu và môi chất Chương 1

Được đăng lên bởi choivui.vt
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
! "#

$%

&

!" #
!'

(

) *

+ +

!
,

-

, .

3

( #
'()
*+ ,)
- ./)
*+ , )
0 *( )
4
* #1 ) 2
) ,% *) 34 5 *) 6 )
2 % *,7) 2 ',5 -)
4
5 # - , 80) - , 3 ) 9 )

/
!

0
1 2

4

-

4

( !' 7* # 1

-

4

8#1

-

4

2 6 %

4

1
9"

: !"

$ %&

!;
) 6 )

4
4

-

) 2

-:

)

4%4*) 2

;/) 6 )

<0

)

7 )

)6 =

: #

8<-)
! > > # ,% *) ',5 -)
8<-)
7
#1
'0 3, )
*= /

*>

?@

>)

6 %

-

?
?
?

-

4
',5 -)
4

A
-

@
A- -7> - B/
7,
74C 7'
* = -:
;/
*=
@
AB
B

A
A

0#

) # 1
*+ ,)

)

2
*+ , )

4%4*)

D
I

7*

#

D 86

@

D

0 '
7*
>
> F? TUG
> 7 FT>G + +
)

@

E

$
FQ6
7

D

I
)

7* B
R G
*

!'

)

4
Z

1

)
< - D

(
I

2

0 K

)

D

7* !' +

4

) A
A P7
/
S
$ 8
7>
> F?T G
! )% !>
) F?V G
<F G

M

)
: !"

7

L

FW?W G B 4
2 6 %
0 K

! "
4
) 1
80

Z
0 K

(
=
$ H + +.
),
8 A B 4
'&
( @
) 1
Z

8

\

?

\

[

?

[

RR
≈

RC

?

)
),
)+ )
1
+ TZ R R N
)
+

R

C

)

8 !' 7*
+ +

3
D
R\

),

O

Z

F " # $" %&G
K
8
) 7
7 ( @

5

7*

@

),
!" #

),

7* !' +

7
4
7* D
0 + +

Y

G
H
0
+ 3 7* B 2
)
+

7* !' +

!"

B
X

!
@ )
)

-, !

F
)

L !) B )

!

D
E 86
80 %M N !'

4

E
( )J 7* !'
@
-

(
) * '&
+
&,-. / +
,. 1 +
. 2
-. 3
+
4% "

0
+

?

\
33 ] T V

C

4
0

! N ^

P ),
0
4

$ D
D

? ] V _ ?V
3
4

L !b
+

'

]

#
(

U

Y

B
:!b

RcU

T V ] ? ⇔ ?V ] T

)6

FR+RG
4

E
+
), 0 6 S

3

D
!)
) +
?T
i ?V
3
≈R G

) $
:

! N

`a 7)

RC

)

D
+
'
;

FR+ G

`a 7)

0
8
N

, '
, B
h

7
H
0 $ ?V T ?T
0 '
Z
$
D
\j i
kcl+

D

: !"
7
B

e
A

L 0
K #

-

FR+CG

d 6 S FR+ G FR+CG
0 6 S
/ + e ( ?Va?V
. 0 6 S FR+ G
T aT V . 0 6 S FR+CG 0 "
N 8 )
L !b
0 6 S +
c
? ?Va ?V ≈ R
TaTV≈ C
R
? ?Va ?V ≈ RU\
T a T V ≈ R C+ )
f
0 6 %
f
f
Y 7
A
<
N
) )
@
+ 9"
$
: !"
<
N
7 67
=7 6)
0 X $ D 80 %M L 80 N
) B
@
B <
N
,
L
4
D B 2 , N Rc
<
N g
B
!"
7 &
$
D
f &
I1
Z 0 K
e T V+
O >)
/
RR
?+ d
4 '
\ [
?+ , '
5
)
M

) D I
#

`a 7)

1
Z
5+ , '

?V ] ? ⇔ ?V

@
>) 0 6 S

:! )
0 ' !b
0 '
$

7
4
)
- (7 + + B B
27
C
0 F T ≈ \U\ `a7 G Z S

#

,
^.
D
I
D ;
N
. '
)+ 8
?+ )
7
T

)
!

?V

Z

)6

Z )
< $
D +

[
)6
4

<
N
7 ( ),
c i ?V c i T
i
<
B ()
/
+

>
) FmV

/

6

+

7

!
T

?V

?T

3 7* #
- ? n)
- V
)7
- d>

8% 9

+
R +
R +

\+
C+
[+

3
50 #
- 3
N
- 3 !'
- 3

\ +
+
U+

C+C
R[+[
U+

+\
\+
+

3 6 0 p7 0 " #
- 3 D
) >
- 3 D
q0

\ +
\+

U+
U+j

CU+
R+U

1 >

ρ
!

C+

3 7*
3 D
3
50
3 ) >
? )
7) )% !>
F?VG
T ! ) > FT G
9>
> F?T G

U[\
R R\
UR
Uj
RR c
j
U\\

d )0 > F?CTjG
Q
> F? TR G

Rj
Cc

?V
RR+C
+c
+R

+\
\+c
R+R

+\
+\
+\

\+
\+
+\

[+\
\j+
\U+

j+\
\+

+\
+\

C+
C+
+\

C+
+
+

+

+\
+

R+\
j+

+
\j+

+\

, 8%

?@

(
k `a7...



 !"#$%&


Nhiên liệu và môi chất Chương 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiên liệu và môi chất Chương 1 - Người đăng: choivui.vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nhiên liệu và môi chất Chương 1 9 10 563