Ktl-icon-tai-lieu

Nhiên liệu và môi chất Chương 2

Được đăng lên bởi choivui.vt
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 197 lần   |   Lượt tải: 0 lần
!

"# $ %$ &
' ( )* + !
, - (
. (/ 0
1 (
2 3 %45 %4 6 5 *
27 ( 8
5 )/)/ %27 !
9 %$ " (
: ; )# , - ( &
/
<(27 8 5
1 (
=
> ( ; &
%27 , - ( )*
4 %
- ? * % 5) -@
A (&
B = > ( ; &
%27 C ( *
+
%4 ( D E' (5
# FA
G =
> ( ; &
*
+
C (
%4 ( D H H 5 )/)// 0 2D ( *G %: 3 %$
1 (
4
I
5 J
1 (
=
> ( ; &
%27 , - ( *
+
%4 ( D E' (5 %4 ( D H H )* *
FK "D L %27 "M F*G " (
2D (
N5 O )* P/ Q
( + E %R
=
&S
3
9
(
(T
1 (G
): $ FR )* ! G "M
( + %U %27
%? &$ !
( +
> )*
( "R
/ < 1 ( $ FR )* 2D (
E %R
"M F*G " ( (
"M
*G = V
% ( . (2W %X ?
4
% G% D F
&
+
! /

?
1 ( * Y
G F G Z[\Z] 5 ^[[\^N[ 5 ^^P\^OP
)* %
5 2D ( I ( b E' (
GF G
H
^[^d ]d
*
* Y
e
, )6
)/)/ T FV (
daa] Pd 5
%R
*
)6 4 F4 *

#

T
9 8 &
5 ) - @ E' (
S H _
`^[ aZ
* % 5E
^[[\^N[ 5 `P\^N[ 5 `^\^^P
c
EK
(5 )* ( )* - 5 2D ( I (/

? %27 E %R FV (
"# $
*
( *
5) -@
( * f g 5
( * h<if< < _5
:
8 * Y &$ &
5 ) - @ hj k 5 Ql P^
d[dZO ]O 5 )/)/ l
$
2D (
)* - ( - E
%: #
H
4 ( G
>
( *
*
e
,
/

* Y & K (
* =
27 (
/ G
5 %K &
"
> ( ; " ( , - (/ " ( # $5 *
2W ( %27 , - ( )*
1 ( - %
%9G @
- Q ? " FV ( Y
( 8
&
$
3 /
- m
( D F4
27 (
5) -@
FK "D
$ 2W (
*
( D
2 ( 5
%U !
, - (
* A D
8 /

^
d
N
O
P

Q K ( *
n* (
(
n* (
n* ( %3
0

a
]
Z
`
^[

0 %
m (8
m
m A
mH

3 %4
4
* %8 27 ( %T "2 (
A 27 (
%
" ( 4
%D )R ?
/
)6 4 A =
&S
3 & 5 3 %4 & K (
* =
27 ( !
"X (
+
T
FK "D / <
2W ( %27 , - (
)*
1 ( - %
%9G @
G? %B ( 1 ?
)* & A 27 ( 5
G? %B ( 1 ?
o
+ %4 *G
( ?
o
+ %4 & /
- m
( D F4 *
X
/ <$
8
C (
+ %4 K M
*
3 %4
D
2W (
* 27 ( G " "F
8
H H )* "
D b
3 %4
2W ( I
:
" p /
- m
( D F4
+ "R
+ / < + "R
+
2W ( (
H
: ' (
3 %4/
3 %4
2 @ & A 27 ( "

? %27 %
(
K (!
(5 "X ( 27 ( " (5 q & A 5 )/)/
Q A 27 (

•

m
V
& A 27 ( " (5 r&(\ Ns
?
5 r Ns/
& A 27 (
" ( ?

4 %D )R

: %8 27 ( &
?

5

4

/
d/^

ρ =
" (% @ ρ
n

"X ( 27 (

•
G
V
"X ( 27 ( "
?
5 r Ns

dd

γ
n

4 %D )R

?

4

/
d/d

γ =
" (% @

n5 r&(s

(5 r<\

N

s

t

"X ( 27 (

I ( G 5
C ( ?
/

d

=

?

q & A J (X *
"R A FV ( & A 27 (

•
& K (

I " (

m
m

n5 r<s/
4
%

*

4 %8 27 (
& A 27 (
26
d/N

1
2

" (% @
^
d

q& A5
& A 27 (
& A 27 (

4 %D )R ?
C ( 4 %D )R

e

,o
26

?

+ %4 ^5 r&(s
o
+ %4 d5 r&(s/

9 u 5 (2W
X ^ v ^P [0 5 d v ^P [0 T d v O [0 /
S )* _
X ^ v d v a[ [w v ^P5a [0/ Q % q & A
&> + 2D ( I (
* d1515 5 d 415 )* xa[ [w/ "R A
C ( 4
& K ( *
d1515 5 d 415 )* xa[ [w
* FV (
/ G
5 " (
&S
3 (2W
2W ( G d1515 ≈ d 415 ≈
:

26

xa[ [w/
q& A
% q & A 5 )/)/ Q
q& A

? E %R FV (
F $ q & A %27 E %R o
H K ( I ras @

8
4

- ( - 2 @ q & A &$5 FM
+ %4 F &y5
? ! G %B ):

d 1515 = d 15t + α ⋅ (t − 15)

d/O

" (% @

d 15t

q & A % %...



 !"#$%$&
'()*+!,-(.(/01(23%45%465*
27( 8 5 )/)/ %27 ! 9 %$ "( : ; )# , -( & /
<(27851(=>(;&%27,-()*4-
%-?*%5)-@A(&B=>(;&%27C(*
 +%4(DE'(5#FAG=>(;&* +
C(%4(DHH5)/)//02D(*G%:3%$1(4I
5J1(=>(;&%27,-(* +
%4(DE'(5%4(DHH)**FK"DL%27"MF*G"(2D(
N5O)*P/Q(+E%R= &S39
( (T1(G ):$FR)*!G"M(+%U%27 
%?&$!(+>)*("R/<1($FR)*2D(
E%R"MF*G"(("M*G=V-
%(.(2W%X?4%G%DF&+ !/

?1(*Y# T98&5)-@E'(
GFGZ[\Z]5^[[\^N[5^^P\^OPSH_`^[aZ*%5E
)*%52D(I(bE'(GFG^[[\^N[5`P\^N[5`^\^^Pc EK
H^[^d]d*(5)*()*-52D(I(/
*Y?%27E%RFV("#$*
e,)6(*5)-@(*fg5(*h<if<<_5
)/)/TFV(:8*Y&$&5)-@hjk5QlP^
daa]Pd5d[dZO]O5)/)/l$2D()*-(-E
%R*%:#H4(G >(**e,
)64F4*/
*Y&K(*= 27(/G 5%K&"
> (; "(,-(/ "(#$5 * 2W( %27 , -()*
1(-%%9G@
- Q?"FV(Y(8&$3/
- m(DF427(5)-@FK"D$2W(
*(D2(5%U!,-(*AD8/
Nhiên liệu và môi chất Chương 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiên liệu và môi chất Chương 2 - Người đăng: choivui.vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Nhiên liệu và môi chất Chương 2 9 10 340