Ktl-icon-tai-lieu

Nhiên liệu và môi chất Chương 4

Được đăng lên bởi choivui.vt
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 93 lần   |   Lượt tải: 0 lần
! " #$
%
&'( )
$- "' .
/ 0 -1
45
6 7 568(

,
3
) 9
0
'

?
C

#$ ' - #
2
0 3 #(#( )

0 3
D #$

H
4#! + <
5SP 7 D #(# 8
:&
:; X
C #$
E
Y +

2

$

$- :&
' ,
; #(#(
0
:<
0
$
= 0
- >
@A' - -B 0
#$
$
/
:& E
F
G
% D
D C
∆ΝΘΡ / I
@* JK)L 7 LM )NOP 7 O
- QP 7 R
3
T
A
; (N
U
M
V :W
D F " /
!
, 3 :
/ +
#$ - -+ ! @
F (
! "# ∆ΝΘΡ ! $ !
!

∆ΝΘΡ
K"
) $ ' 0
:
,
<
7 [\ ]\N^ - @
7 _` ]\N^ - @
; G a\ \N ] K ^

gg

.

+

*

∆ΝΘΡ

e$- :&
]f^ - @
e$- :&
]f^ - @

*

∆ΝΘΡ ! $ !

Α
Z[

Η
Z[

Κ
Z[

ΗΘ
Z[

ΕΑ
Z[

ΕΗ
Z[

ΕΚ
Z[

ΕΘ
[\

aZ\
bb\

a[\
bZ\

ac\
b`\

ac\
bZ\

a[[
bb\

ac\
bZ\

a_\
b`\

ac\
bZ\

d([ 7 d(c b(\
a([ 7b(a 7 `(\
\(\d \(\d \(\d

d(c 7
b(a
\(\d

d([ 7 b([ 7
Z(\ `(\
\(\d \(\d

b([ 7
`(\
\(\d

Z([ 7
c(\
\(\d

\(a

\(a

\(a

\(Z

\([

\([

∆ΝΘΡ b\[7hb ' +
:&
:
9
j ∆ΝΘΡ ZhZ_7hb ' +
$- :&
:
9
,'(

\([

:&

\(a

@ , i 0 -1
$i 0 -1

•
•
b\ N A
•
•
\

J #$ ΕΑ 7
k l m
\
,'
7 b\ N (
Η ΗΘ #$ ΕΗ 7
-m *
\
\ N(
Κ #$ ΕΚ 7
-m n m
ΕΘ 7
3
"
%

$- #
m

i7
\ \N(
(

&

∆ΝΘΡ ''! '(
)* + , -./

o " :&
G a\ \N ] p -b^ - @
Q 0 , A a[ \N ] f ^ - @
; G [\ \N ] K ^ - @
e$- :&
]fq ^ - @
e$- :&
]fq ^ - @
e$- :&
:
9
]fq ^ - @
! :
9
:
9
e$- :&
:; ] f ^ - @
P

;' Y

P

*

3

"

!

]\N^ -

]\N^ - @

01
\(_b\
d[
b`(\
b(\
\(\Z

0)
\(_h\
d\
7
d\(\
\(d[

\([
d([
d(\

7
b(\
d([

`[

c[

7[

d\
231) 0$!

K"

4 5
P ( d75
P ( a75
Z\
Z\
db
d_
aZ
Zd
(((
aca
acc
abc
\[
\[

-

2 G Z\ \N < 7 7 - @
\
] N^ <
7 _\
7 - @
e$- :&
:
9
]f q ^ - @
;

e$- :&
e$- :&
e$- :&

:; #$ 3

]f # ^ - @

]f q ^ - @
]f q ^ - @

7

P ( Z75
b\
[[
aZ \
(((
(((
a\

\ \[

\ \[

\ \[

\ d[

\ b[

(((

\ \d

\ \d

\ d\

[Z

LM JK)L 4JK
A V'
U
M
V r
$
' H:&
$ b
- #;

g )
:' :
s

•
P ( d75 <
#$ "
E
:W @
, l A' i 0 -1(

:

P ( a75 <
;
A
$- #
3
' H(

L
8 $
E
$
0
' '@
F
U
" #;
' H- 0 -1( )
JK)L 7 5_h[ 0
P ( d75 P ( a75 #$ P ( Z75 4R
Z7b8(

m

$- #
$

%(I

•

•
$

P ( Z75 <
:W
$ u
#; 0 3 (

(I

$

&' /

:W

' H-

6

D

:

*
' H,' " #$
, l A'

t
:W

$

' #$
:
,

' H-

l

@
A' #$

" (I
3 /

' H-

7819:4;)8<
)* + , -.

d( K"

-

a( ) $

b(

' 0

Z[

Zc

, ]\N^ < - @

:

7

[\

a_\

ah\

7

_\

bh\

b[\

dcv[\

dcv[\

`\

`\

3 ]\N^ - @

_

[

]f q ^ - @

\ \a

\ \d

; G Z\ \N ]--ap ^

Z( P
[( P

;' Y
*

`( e$- :&

"

!

]\N^ -

h( e$- :&

:;

]f # (^

\ \[

\ \[

c( e$- :&

:

9

d\

\[

\ ch

\ ch

P7d

P7d

P7a

P7a

G a\ \N ] p -b^ - @

_( o " :&
d\( C -j

]f q ^ - @

w

]b p[\ \N^ - @

dd( L$ 4JK)L( 5d[\\8 - @

7

[[

N
l "

!

U

M
V E
$- :&
'

;
'

2
, #$

,

/
;(

/

w- <

:G

/ A

A

, :&

F

E

X

(

; E
$' .
$
$ @
( P :&
; E
,'
$E
k
*...




 !"#$%&'()*+
,$-"'./0-1.2$
34567568(
)9  #$ '- #   * $- :& ',  ; #(#(  0
2:<0$=0->
0?0303#(#()@A'--B0#$$
' CD#$/:&EFG%DDC
H4#!+<∆ΝΘΡ/I@*JK)L7LM)NOP7O-QP7R
5SP7D#(#83TA;(NUMV:W
:&:;XD- F"/!,3: 
C#$E Y+/-+#$--+!@F(

∆ΝΘΡ
 !"#
∆ΝΘΡ
!$!
∆ΝΘΡ
 !
∆ΝΘΡ
!$!
Α Η Κ ΗΘ ΕΑ
ΕΗ
ΕΚ ΕΘ
K"- Z[ Z[ Z[ Z[ Z[ Z[ Z[ [\
)$ '0 : ,
<
7
[\
]
\
N^-@
7
_`
]
\
N^-@
aZ\
bb\
a[\
bZ\
ac\
b`\
ac\
bZ\
a[[
bb\
ac\
bZ\
a_\
b`\
ac\
bZ\
;Ga\
\
N]K^ d([7
a([
d(c
7b(a
b(\
7`(\
d(c7
b(a
d([7
Z(\
b([7
`(\
b([7
`(\
Z([7
c(\
e$-:&
]f^-@
\(\d
\(\d
\(\d
\(\d \(\d
\(\d
\(\d \(\d
e$-:&gg
]f^-@
\(Z
\([ \([ \([ \(a \(a \(a \(a
∆ΝΘΡb\[7hb'+:& @,i0-1$-
:&:9j∆ΝΘΡZhZ_7hb'+i0-1
$-:&:9,'(
Nhiên liệu và môi chất Chương 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiên liệu và môi chất Chương 4 - Người đăng: choivui.vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nhiên liệu và môi chất Chương 4 9 10 200