Ktl-icon-tai-lieu

Nhiên liệu và môi chất Chương 5

Được đăng lên bởi choivui.vt
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
!
! " #
$ #% &
' () ! ! #
! !*
"+
#," - "
&! .
/0!
1 2
! !3 ! "
#
.
' (4/
% 4 5
!6 7!
7 89 :
8," #
; 4/
%
4 "< #
#
=
;
4/ ! ! !$ !
' (4/
< 4 5
> ! !
!6 ) ' ?
>@/ ;/
/
A !$ B !6 7! # ! !
!
C=
/
#
! " #
," / D ! ! =< 0
'
A !$ B =E
/=
B
6 ! ! =< 0
'
F (/3
F? /
D
G
#H
> ! !
! !6 ! " #
$
#% '
4
I! )
!6
, /)
;/
! 7> !
' JB !I / #0! #
!
=< 0 !6
, = G /)
:
>
& )
&'
•
> F
•
& ) F
•
& F
J = 4$ !6
!
K1 L 4$
1 M
G1 M >7
N1 M
)!
O1 J % B
D '
( P
! /
! I! B

/0!

!9

% ! I! B

!

=

8 & #," :

J
4$ '

!* !
I! # 4.
%! R
!

U & #," 2 4W = "
! "#
$ %

J /#
4$ ' J6

= 4$ # ! #
- 4
< ! R
> !
!* ! ! ! R
#6 9
! / ! I! B !* !
=
!
! /
!3 ! ! STU
' ' #V # ! #< ! # 4/ ! $
'
%! R
#0! 4
!* ! = 4$ 8X ! / YJY(
% & %'
' ( )
% *+ +
' '

" #V !6 >
> 8 & #,"

K1 ,

< % #E

Z

! "#
7 ! #
0 # ! = 4$ #
B !
1 ,
! "#
&! #/
/) 8A = 4$ !6 !X #
G1 ,
! "#
\
! !
! &
4 5 =
0 # ! = 4$
^

> !
< 7 =

<
4$ :

! "# !* !

! #0! 4
=[ > 3 B =
0
> '
> !
< I! !3
&'
7 !
! 89
$
]
4$ #3 =3/ !
'

=

87

4

! ! =<

>

/

! !

! ! =< 0 !6
/ D !* =<

(7 = 4$ >
! R 9
! / =3
, !
= 4$
!D ! E 3
[
[
I! # > !
!*
/) " % /) !3 > !
:
# ! = 4$ 3 ! 89
=< 0 = 4$ %! #
$ #% !* ! ! =< 0 =
4$ > ; [
! ! =< 0
' ' ( ;/
% ! 3 # #E
7 =
4$
! ! #A" #* !6
_ 89 G
%
#," `Oa :
-

? %
+µ1
(4E % &
!*
!4
%
!6
4E \ #E +
Y
B
%
>
+ α1'
µ

-. /.0. 1
"
+

!

%
! "#

#
(
\ #E

%!

#% ! /

@

1
!*

8A =

4$ =E

α

µ0

c

F

$

(

Q

b

Y
&
4/
! R
!6 d
Z - " #E !
!* !
= 4$
63
[
4 !
#
\
/ B
8/
! 5 #
/ D !
" > 3 B
>7 > 3 B
' '
e ! . #
& !* !
= 4$ !A
3 7 #
7
B
#0! #
!
)/
#< >
! !*
=E # ! = 4$ ' Y
& - ! / 2
B
\
/ B
8/
3 > 3 B
'f ! ) #
& 2
B ! 5 #
/ D
3 > 3 B
>7 '
FY
# B 'Y #
!6
.

3 >
8X #)

&

6 !
#
& !* STU
6 4
I! #
" #\ !* #
& ;/
$ %
+ g !/ " h 8; F gh 1'

5
#

5

iS(
! #E ! R % #
& =j ! ! /
&
/) 8A ! k !6 !X
l
#
& [ Kl m F /) + 1
/) + 1' M/) + 1
! 6 8A
4 n !6 #
& 7
" #\ ;/
# - " &! ! R % #
& !* 6 =j Kll' M/) + 1
! 6
8A
; ; !6 ! R % #
& - " &! =j l' J R % #
& !* A
_+ 1# !
7

;/ !

I!

VI = 100 .

:

L −U
L−H

+O'K1

4/ #6 : M ? o #
& 7 =j SoS [ Kll lm +Gp q lJ1 !* 8A = 4$
+ 1 + 1 + 1'
J R %#
& !* 8A = 4$
5 # ! ! #E =j #H E > =
/
l
& !* 6 [ Kll m [ Kl m +?' OF 1'
ll

ll

Nl

Gl

l
ll

ll
KO
ll
K
ll
Kl
l
ql

l
Ql
l
Ol

l

l
Kl Kl
K l
K
l
KG

ll Kql KQl

g !/ "

6

Q
q l
rl l

l

Nl

g

Nl

!/

"h

8;

l

F

l
Gl

Kll l m `SoSa

l
Nl

-. /23. 45
$ %
7 &89 ! "#

l
KN

l
KN
K
l
Nl N

NN NQ Ol OO Ql
g !/ "

pl ql rl KKl KNl ll

Kl l m `SoSa

F

QG

/)
#

(4/ 4W
!
! 8 4/ 8A = 4$
5
B
8/ 8A
=E / " /
8/ 3
k ! "
! I ! !!
)/ ! 8' i! 8 !6 4/ 8A
= 4$ # ! ,
/) :
• :...



      ! 
!"#$#%&'()!!# !!*"+#,"-"
&!./0!12!!3!"
#.'(4/%45!67!789:
8,"#;4/%4"<##=;
4/!!!$!'(4/<45>!!!6)'?
>@/;//A!$B!67!#!!!C=/
#!"#,"/D!!=<0'A!$B=E
/=B6!!=<0'F(/3F?/
DG#H>!! !!6!"#$
#%'
4I!)!6,/);/
!7>!'JB!I/#0!# !=<0!6,=G/)
:>&)&'
>F
&)F
&F
J=4$!6!/0!%!I!B8&#,":
K1 L4$
1 M
G1 M>7
N1 M)!
O1 J%BD'
(P!/!I!B!9!=
Nhiên liệu và môi chất Chương 5 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiên liệu và môi chất Chương 5 - Người đăng: choivui.vt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nhiên liệu và môi chất Chương 5 9 10 479