Ktl-icon-tai-lieu

Nhiên liệu và quá trình cháy

Được đăng lên bởi manh-tuong-pham
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1352 lần   |   Lượt tải: 3 lần
MÔN HỌC
HỆ THỐNG LÒ QUAY NUNG CLINKE XI MĂNG
THEO PHƯƠNG PHÁP KHÔ HIỆN ĐẠI

PGS. TS. Nguyễn Đăng Hùng
Bộ môn Silicat

Phần I
NHIÊN LIỆU VÀ QUÁ TRÌNH CHÁY

1- Nhiên liệu
2- Quá trình cháy nhiên liệu
3- Tính toán quá trình cháy
4- Các phương pháp cung cấp than
5- Các loại vòi phun than

1- NHIÊN LIỆU
- Nhiên liệu rắn: các loại than đá
- Nhiên liệu lỏng: dầu FO, DO
- Nhiên liệu khí: LPG

I. THAN ĐÁ
1. Than đá là gì?
2. Các loại than đá
Theo tuổi hnh thành, ta xếp hạng từ thấp đến già nhất:
- Than khí.
- Than dài lửa.
- Than mỡ.
- Than luyện cốc (dùng cho lò nấu gang).
- Than gày.
- Than Antracit.

I. THAN ĐÁ
3. Thµnh phÇn cña than.
Thµnh phÇn than kh«: Ck, Hk, Ok, Nk, Sk, Ak %
Tæng céng = 100%.
Thµnh phÇn lµm viÖc cã chøa ®é Èm: Cl, Hl, Ol, Nl, Sl, Al, Wl %.
Cl, Hl, Ol, Nl, Sl - c¸c nguyªn tè ch¸y ®­îc trong than, % khèi l­îng.
Al - hµm l­îng tro xØ trong than, % khèi l­îng.
Wl - ®é Èm, % khèi l­îng.
NÕu ®é Èm ban ®Çu Wl, do sÊy hay m­a, ®é Èm míi lµ Wl2, thµnh phÇn
míi sÏ lµ:
100 − W
Hl2 = Hl1.k; Ol2 = Ol1.k, v.v..
C=C
%
l

l

1

2

100 − W
   

l

1

k

C¸ch chuyÓn ®æi tõ thµnh phÇn kh« sang Èm:
Cl= Ck. 100/(100 – Wl) = Ck. a %
Hl= Hk. 100/(100 – Wl) = Hk. a %

…

Chó ý: Tæng hµm l­îng lu«n lu«n b»ng 100%.

I. THAN ĐÁ
4. Nhiệt sinh hay Nhiệt trị.
Nhiệt sinh là lượng nhiệt tỏa ra khi cháy 1 kg nhiên liệu và xác định
theo công thức: Qlt = 81Cl + 246Hl - 26(Ol - Sl) - 6Wl
kcal/kg
5. Chất bốc.
Chất bốc là lượng hỗn hợp khí bay đi khi nung nóng than đến 850oC
trong điều kiện không có không khí. Khí đó là CO, CO2, H2O, hydro
cacbua, hắc ín, v.v...
Hỗn hợp khí này rất độc.
Than nhiều chất bốc có lợi:
- Dễ bắt cháy do nhiệt độ bắt cháy thấp.
- Ngọn lửa dài, thể tích ngọn lửa lớn.

I. THAN ĐÁ
6. Tro xỉ.
BÊt lîi cña tro xØ:
- Giảm nhiÖt táa ra khi ch¸y than.
- Khã ®¹t nhiÖt ®é cao trong lß.
- Giảm nhiÖt ®é b¾t ch¸y than.
- XØ than r¬i vµo clinke lµm thay ®æi thµnh phÇn ho¸ häc cña nguyªn liÖu vµo lß.
Đ©y lµ ®iÒu bÊt lîi nhÊt nh­ng kh«ng tr¸nh khái ®­îc.
- NÕu xØ than dÔ chảy, xØ nãng chảy b¸m vµo mÆt g¹ch chÞu löa g©y c ản trë ho¹t
®éng cña lß ®Æc biÖt t¹i canxin¬.
MÆc dï xØ còng lµ nguyªn liÖu cho sản xuÊt clinke xi măng nh­ng nÕu nhiÒu xØ
sÏ rÊt khã khăn cho sản xuÊt.
Vì vËy - cÇn h¹n chÕ l­îng tro xØ.
- c¸c kü s­ khi thiÕt kÕ bét liÖu phải tÝnh ®Õn hµm l­îng vµ thµnh phÇn
tro xØ lÉn vµo.
Theo Tiªu chuÈn ViÖt Nam TCVN 3951 - 84, than Antracit dïng cho lß quay
nung clinke xi măng cã hµm l­îng tro xØ kh«ng qu¸ 15%. Nh­ng thùc tÕ vÉn
®ang dïng lo¹i cã hµm l...
PGS. TS. Nguyễn Đăng Hùng
Bộ môn Silicat
MÔN HỌC
HỆ THỐNG LÒ QUAY NUNG CLINKE XI MĂNG
THEO PHƯƠNG PHÁP KHÔ HIỆN ĐẠI
Nhiên liệu và quá trình cháy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiên liệu và quá trình cháy - Người đăng: manh-tuong-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Nhiên liệu và quá trình cháy 9 10 314