Ktl-icon-tai-lieu

Nhiệt Động Lực Học

Được đăng lên bởi tangtuyen
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2004 lần   |   Lượt tải: 0 lần
m˜

dZ
dZ ds
dZ
˜
m˜
m ˜Z˜
dW
ds dW
ds
1
2
m ˜ dZ Fs ˜ ds
2

Nguyeãn toaøn phong – toanphong@gmail.com

s

(2-2)

Chöông II _ Naêng Löôïng – Nhieät Löôïng Ó Coâng

³ F ˜ ds

s1

s2

1 of 20

1 2
˜ ³ m ˜ dZ2
2 Z1

Z

Khi xaùc ñònh löôïng bieán ñoåi giöõa hai traïng thaùi c vaø d

Fs

Theo ñònh luaät II Newton

Ta xeùt tröôøng hôïp chuyeån ñoäng cuûa heä thoáng coù khoái löôïng m

(2-1)

Nhieät löôïng vaø Coâng laø
caùch thöùc naêng löôïng trao ñoåi giöõa
heä thoáng vaø moâi tröôøng, vì vaäy noù
caàn coù moät quaù trình, moät khoaûng
thôøi gian ñeå thöïc hieän.

NAÊNG LÖÔÏNG
NHIEÄT LÖÔÏNG vaø COÂNG

§ 2.1. Naêng Löôïng Cuûa Heä Thoáng

Sunday, September 20, 2009

Chöông II

Z

1
2

1
2
m ˜ Z2 Z1 
2
2

(2-3)

E2ñ E1ñ

1
2
m ˜ Z2 Z1 
2
2

s1

s

³ F ˜ ds

s2

(2-5)

z2

z2

z1

2 of 20

³ R ˜ dz
z1

z2

(2-6)
Chöông II _ Naêng Löôïng – Nhieät Löôïng Ó Coâng

z1

³ R ˜ dz ³ mg ˜ dz

z2

1
2
m ˜ Z2 Z1  ³ mg ˜ dz
2
2
z1
Nguyeãn toaøn phong – toanphong@gmail.com

hay

1
2
m ˜ Z2 Z1 
2
2

Bieåu thöùc 2-5 ñöôïc boå sung theâm

Ngoaøi ra khi heä ñöôïc ñaët trong tröôøng troïng löïc, toång quaùt coù theâm
ngoaïi löïc khaùc taùc ñoäng nhö hình veõ

1
2
m ˜ Z2 Z1 
2
2

Ñoäng naêng laø moät theå hieän veà naêng löôïng cuûa heä, bieåu thöùc 2-3 theå
hieän giaù trò bieán ñoåi naêng löôïng cuûa heä thoáng qua bieán ñoåi ñoäng naêng,
bieåu thöùc 2-2 ñöôïc vieát laïi

'Eñ

Bieán thieân ñoäng naêng ñöôïc xaùc ñònh
(2-4)

mZ2 goïi laø ñoäng naêng cuûa heä, coù giaù trò phuï thuoäc

2

1
m ˜ Z2
2
1

vaøo traïng thaùi (giaù trò vaän toác cuûa heä taïi töøng thôøi ñieåm xeùt)

Bieåu thöùc Eñ

1 2
˜ ³ m ˜ dZ2
2 Z1

Bieåu thöùc E t

z1

2

mg ˜ z 1

mg ˜ z 2 z1 

mg ˜ z goïi laø theá naêng cuûa heä, coù giaù trò phuï thuoäc

³ mg ˜ dz

z2

(2-7)

E 2t E1t

mg ˜ z 2 z1 

(2-8)

z1

³ R ˜ dz

z2

(2-9)

Nguyeãn toaøn phong – toanphong@gmail.com

3 of 20

(2-11)

(2-10)

Chöông II _ Naêng Löôïng – Nhieät Löôïng Ó Coâng

Phöông trình 2-9 vaø 2-11 laø nhöõng neàn taûng ñaàu tieân cuûa phöông
trình baûo toaøn naêng löôïng trong nhieät ñoäng löïc hoïc – ñònh luaät nhieät
ñoäng thöù nhaát

'E 'Eñ 'E t 'U

Bieán thieân naêng löôïng cuûa heä thoáng qua hai traïng thaùi

E Eñ E t U

Toång quaùt, naêng löôïng cuûa heä thoáng taïi moät traïng thaùi

Trong tröôøng hôïp toång quaùt, ngoaøi hai thaønh phaàn Eñ vaø Et thì taát caû
caùc daïng thay ñoåi naêng löôïng khaùc chæ phuï thuoäc vaøo traïng thaùi ñöôïc
xeáp vaøo nhoùm goïi laø noäi naêng U cuûa heä...
Chöông II
Sunday, September 20, 2009
NAÊNG LÖÔÏNG
NHIEÄT LÖÔÏNG vaø COÂNG
Nhieät löôïng vaø Coâng laø
caùch thöùc naêng löôïng trao ñoåi giöõa
heä thoáng vaø moâi tröôøng, vì vaäy noù
caàn coù moät quaù trình, moät khoaûng
thôøi gian ñeå thöïc hieän.
§ 2.1. Naêng Löôïng Cuûa Heä Thoáng
Ta xeùt tröôøng hôïp chuyeån ñoäng cuûa heä thoáng coù khoái löôïng m
Theo ñònh luaät II Newton
dsFdm
2
1
ds
d
m
d
ds
ds
d
m
d
d
mF
s
2
s
Z
Z
Z
W
Z
W
Z
(2-1)
Khi xaùc ñònh löôïng bieán ñoåi giöõa hai traïng thaùi c vaø d
³³
Z
Z
Z
2
1
2
1
s
s
s
2
dsFdm
2
1
(2-2)
Nguyeãn toaøn phongtoanphong@gmail.com 1 of 20 Chöông II _ Naêng Löôïng – Nhieät Löôïng Ó Coâng
2
1
2
2
2
1
22
m
2
1
m
2
1
dm
2
1
2
1
ZZ Z Z
³
Z
Z
(2-3)
Bieåu thöùc
2
2
1
ñ
mE Z goïi laø ñoäng naêng cuûa heä, coù giaù trò phuï thuoäc
vaøo traïng thaùi (giaù trò vaän toác cuûa heä taïi töøng thôøi ñieåm xeùt)
Bieán thieân ñoäng naêng ñöôïc xaùc ñònh
2
1
2
2ñ
m
2
1
EEE ZZ '
(2-4)
Ñoäng naêng laø moät theå hieän veà naêng löôïng cuûa heä, bieåu thöùc 2-3 theå
hieän giaù trò bieán ñoåi naêng löôïng cuûa heä thoáng qua bieán ñoåi ñoäng naêng,
bieåu thöùc 2-2 ñöôïc vieát laïi

³
ZZ
2
1
s
s
s
2
1
2
2
dsFm
2
1
(2-5)
Ngoaøi ra khi heä ñöôïc ñaët trong tröôøng troïng löïc, toång quaùt coù theâm
ngoaïi löïc khaùc taùc ñoäng nhö hình veõ
Bieåu thöùc 2-5 ñöôïc boå sung theâm

³³
ZZ
2
1
2
1
z
z
z
z
2
1
2
2
dzmgdzRm
2
1
hay

³³
ZZ
2
1
2
1
z
z
z
z
2
1
2
2
dzRdzmgm
2
1
(2-6)
Nguyeãn toaøn phongtoanphong@gmail.com 2 of 20 Chöông II _ Naêng Löôïng – Nhieät Löôïng Ó Coâng
Nhiệt Động Lực Học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiệt Động Lực Học - Người đăng: tangtuyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nhiệt Động Lực Học 9 10 321