Ktl-icon-tai-lieu

Nhiệt kỹ thuật

Được đăng lên bởi kukenpro02021995
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 0 lần
55

60

210
65

90

200

50

PSYCHROMETRIC CHART

1.3

190

BAROMETRIC PRESSURE 29.921 inches of Mercury

85
15.0

85
180

1.2

45

60

UL

BT

EM

RA

80

TU

RE

-°

F
-°

-B
TU

TE
MP
ER
AT
UR
E

PE
R

80

140

75
130

RA
TIO
N

35

TU
SA

120

75

70
110

30

100

70

65
90

20

60

M
OLU

0%

7

55

0%

35

20

25

20%

12.5

20

30

35

ATIVE

10% REL

40

45

50

55

60

65

HUMIDITY

70

10

75

80

85

45

.5

55
.4

40

.3

40

30%

30
25

60

40

30

13.0

25

20

40%

35

.6

45

40

30

65

50

50

AIR

10

45

.7

50
RY

5
40

70

D
OF

13.5

50

.8

60

³/lb

%

60

45

.9
75

E ft

50

15

70

IC V

80

%

CIF

55

80

SPE

90

%

14.0

65

60

55

90

95

100

105

110

115

DEW POINT - °F

25

1

150

F

HUMIDITY RATIO - GRAINS OF MOISTURE PER POUND OF DRY AIR

40

PO
UN
D

160

PE

80

35

.2

30
25
20

35

.1

10
0
-20

120

DRY BULB TEMPERATURE - °F

Linric Company Psychrometric Chart, 
10

15

20

25

30

ENTHALPY - BTU PER POUND OF DRY AIR

AI
R
OF
DR
Y

1.1

TB

14.5

EN
TH
AL
PY

170

WE

VAPOR PRESSURE - INCHES OF MERCURY

85

...
20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
DRY BULB TEMPERATURE - °F
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
55
60
60
65
ENTHALPY - BTU PER POUND OF DRY AIR
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ENTHALPY - BTU PER POUND OF DRY AIR
SATURATION TEMPERATURE - °F
20
25
25
30
30
35
35
40
40
45
45
50
50
55
55
60
60
65
65
70
70
75
75
80
80
85 WET BULB TEMPERATURE - °F
85
90
10% RELATIVE HUMIDITY
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
12.5
13.0
13.5
14.0 SPECIFIC VOLUME ft³/lb OF DRY AIR
14.5
15.0
HUMIDITY RATIO - GRAINS OF MOISTURE PER POUND OF DRY AIR
PSYCHROMETRIC CHART
BAROMETRIC PRESSURE 29.921 inches of Mercury
Linric Company Psychrometric Chart, www.linric.com
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
1
1.1
1.2
1.3
VAPOR PRESSURE - INCHES OF MERCURY
-20
0
10
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
DEW POINT - °F
Nhiệt kỹ thuật - Người đăng: kukenpro02021995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nhiệt kỹ thuật 9 10 290