Ktl-icon-tai-lieu

Nhiệt luyện thép

Được đăng lên bởi quoctrung_nd
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 3686 lần   |   Lượt tải: 11 lần
47

Ch−¬ng 4

nhiÖt luyÖn thÐp

nhiÖ t ® é

4.1. Kh¸i niÖm vÒ nhiÖt luyÖn thÐp
4.1.1. S¬ l−îc vÒ nhiÖt luyÖn thÐp
a. §Þnh nghÜa: lµ nung nãng thÐp ®Õn nhiÖt ®é x¸c ®Þnh, gi÷ nhiÖt mét thêi gian
thÝ ch hîp råi sau ®ã lµm nguéi víi tèc ®é x¸c ®Þnh ®Ó nhËn ®−îc tæ chøc, do ®ã
tÝ nh chÊt theo yªu cÇu.
§/®iÓm:
- Kh«ng lµm nãng ch¶y vµ biÕn d¹ng s¶n phÈm thÐp
- KÕt qu¶ ®−îc ®¸nh gi¸ b»ng biÕn ®æi cña tæ chøc tÕ vi vµ tÝ nh chÊt.
b. C¸c yÕu tè ®Æc tr−ng cho nhiÖt luyÖn
Ba th«ng sè quan träng nhÊt (h×nh 4.1):
- NhiÖt ®é nung nãng Tno :
τgn
- Thêi gian gi÷ nhiÖt tgn:
T
- Tèc ®é nguéi Vnguéi sau khi gi÷ nhiÖt.
C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶:
+ Tæ chøc tÕ vi bao gåm cÊu t¹o pha, kÝ ch th−íc
Vng
h¹t, chiÒu s©u líp hãa bÒn... lµ chØ tiªu gèc, c¬ b¶n
nhÊt
+ §é cøng, ®é bÒn, ®é dÎo, ®é dai
thêi gian
+ §é cong vªnh, biÕn d¹ng.
H×nh 4.1. S¬ ®å cña qu¸ tr×nh nhiÖt
c. Ph©n lo¹i nhiÖt luyÖn thÐp
luyÖn ®¬n gi¶n nhÊt
1. NhiÖt luyÖn: th−êng gÆp nhÊt, chØ cã t¸c ®éng nhiÖt lµm biÕn ®æi tæ chøc vµ
tÝ nh chÊt gåm nhiÒu ph−¬ng ph¸p: ñ, th−êng ho¸, t«i, ram.
2. Hãa - nhiÖt luyÖn: NhiÖt luyÖn cã kÌm theo thay ®æi thµnh phÇn hãa häc ë bÒ
mÆt råi nhiÖt luyÖn tiÕp theo ®Ó c¶i thiÖn h¬n n÷a tÝ nh chÊt cña vËt liÖu: ThÊm
®¬n hoÆc ®a nguyªn tè:C,N,..
3. C¬ - nhiÖt luyÖn: lµ biÕn d¹ng dÎo thÐp ë tr¹ng th¸i γ sau ®ã t«i vµ ram ®Ó
nhËn ®−îc tæ chøc M nhá mÞn cã c¬ tÝ nh tæng hîp cao nhÊt, th−êng ë x−ëng c¸n
nãng thÐp, luyÖn kim.
4.1.2. T¸c dông cña nhiÖt luyÖn ®èi víi s¶n xuÊt c¬ khÝ
a. T¨ng ®é cøng, tÝ nh chèng mµi mßn vµ ®é bÒn cña thÐp: ph¸t huy triÖt ®Ó
c¸c tiÒm n¨ng cña vËt liÖu: bÒn, cøng, dai… do ®ã gi¶m nhÑ kÕt cÊu, t¨ng tuæi
thä,..
b. C¶i thiÖn tÝ nh c«ng nghÖ
Phï hîp víi ®iÒu kiÖn gia c«ng: cÇn ®ñ mÒm ®Ó dÔ c¾t, cÇn dÎo ®Ó dÔ biÕn
d¹ng,…
c. NhiÖt luyÖn trong nhµ m¸y c¬ khÝ
- NÆng nhäc, ®éc → c¬ khÝ hãa, tù ®éng hãa, chèng nãng, ®éc
- Ph¶i ®−îc chuyªn m«n hãa cao → b¶o ®¶m chÊt l−îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt
- Tiªu phÝ nhiÒu n¨ng l−îng → ph−¬ng ¸n tiÕt kiÖm ®−îc n¨ng l−îng

48

nhiÖ t ®é, oC

- Lµ kh©u sau cïng, th−êng kh«ng thÓ bá qua, do ®ã quyÕt ®Þnh tiÕn ®é chung,
chÊt l−îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¶ xÝ nghiÖp.
4.2. C¸c tæ chøc ®¹t ®−îc khi nung nãng vµ lµm nguéi thÐp
4.2.1. C¸c chuyÓn biÕn x¶y ra khi nung nãng thÐp - Sù t¹o thµnh austenit
a. C¬ së x¸c ®Þnh chuyÓn biÕn khi nung
Dùa vµo gi¶n ®å pha Fe - C, h×nh 4.2: ë nhiÖt ®é th−êng mäi thÐp ®Òu cÊu t¹o bëi
hai pha c¬ b¶n: F vµ Xª (trong ®ã P =[F+Xª]).
- ThÐp cïng tÝ ch: cã tæ chøc ®¬n gi¶n lµ P
- ThÐp tr−íc vµ sau cïng tÝ ch: P+F...
47
Ch¬ng 4
nhiÖt luyÖn thÐp
4.1. Kh¸i niÖm vÒ nhiÖt luyÖn thÐp
4.1.1.
S¬ lîc vÒ nhiÖt luyÖn thÐp
a. §Þnh nghÜa: nung nãng thÐp ®Õn nhiÖt ®é x¸c ®Þnh, gi÷ nhiÖt mét thêi gian
thÝ ch hîp råi sau ®ã lµm nguéi víi tèc ®é x¸c ®Þnh ®Ó nhËn ®îc tæ chøc, do ®ã
nh chÊt theo yªu cÇu.
§/®iÓm:
- Kh«ng lµm nãng ch¶y vµ biÕn d¹ng s¶n phÈm thÐp
- KÕt qu¶ ®îc ®¸nh gi¸ b»ng biÕn ®æi cña tæ chøc tÕ vi vµ tÝ nh chÊt.
b. C¸c yÕu tè ®Æc trng cho nhiÖt luyÖn
H×nh 4.1. S¬ ®å cña qu¸ tr×nh nhiÖt
c. Ph©n lo¹i nhiÖt luyÖn thÐp luyÖn ®¬n gi¶n nhÊt
1. NhiÖt luyÖn: thêng gÆp nhÊt, chØ cã t¸c ®éng nhiÖt lµm biÕn ®æi tæ chøc vµ
nh chÊt gåm nhiÒu ph¬ng ph¸p: ñ, thêng ho¸, t«i, ram.
2. Hãa - nhiÖt luyÖn: NhiÖt luyÖn cã kÌm theo thay ®æi thµnh phÇn hãa häc ë bÒ
mÆt råi nhiÖt luyÖn tiÕp theo ®Ó c¶i thiÖn h¬n n÷a tÝ nh chÊt cña vËt liÖu: ThÊm
®¬n hoÆc ®a nguyªn tè:C,N,..
3. C¬ - nhiÖt luyÖn: lµ biÕn d¹ng dÎo thÐp ë tr¹ng th¸i γ sau ®ã t«i vµ ram ®Ó
nhËn ®îc tæ chøc M nhá mÞn cã c¬ tÝ nh tæng hîp cao nhÊt, thêng ë xëng c¸n
nãng thÐp, luyÖn kim.
4.1.2. T¸c dông cña nhiÖt luyÖn ®èi víi s¶n xuÊt c¬ khÝ
a.
T¨ng ®é cøng, tÝ nh chèng mµi mßn vµ ®é bÒn cña thÐp
: ph¸t huy triÖt ®Ó
c¸c tiÒm n¨ng cña vËt liÖu: bÒn, cøng, dai… do ®ã gi¶m nhÑ kÕt cÊu, t¨ng tuæi
thä,..
b.
C¶i thiÖn tÝ nh c«ng nghÖ
Phï hîp víi ®iÒu kiÖn gia c«ng: cÇn ®ñ mÒm ®Ó dÔ c¾t, cÇn dÎo ®Ó dÔ biÕn
d¹ng,…
c. NhiÖt luyÖn trong nhµ m¸y c¬ khÝ
- NÆng nhäc, ®éc c¬ khÝ hãa, tù ®éng hãa, chèng nãng, ®éc
- Ph¶i ®îc chuyªn m«n hãa cao
b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt
- Tiªu phÝ nhiÒu n¨ng lîng ph¬ng ¸n tiÕt kiÖm ®îc n¨ng lîng
thêi
g
ian
nhiÖ t ® é
τ
gn
V
ng
T
Ba th«ng sè quan träng nhÊt (h×nh 4.1):
-
NhiÖt ®é nung nãng
o
n
T
:
- Thêi gian gi÷ nhiÖt t
gn
:
- Tèc ®é nguéi V
nguéi
sau khi gi÷ nhiÖt.
C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ kÕt qu¶:
+
Tæ chøc tÕ vi
bao gåm cÊu t¹o pha, kÝ ch thíc
h¹t, chiÒu s©u líp hãa bÒn... lµ chØ tiªu gèc, c¬ b¶n
nhÊt
+ §é cøng, ®é bÒn, ®é dÎo, ®é dai
+ §é cong vªnh, biÕn d¹ng.
Nhiệt luyện thép - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nhiệt luyện thép - Người đăng: quoctrung_nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Nhiệt luyện thép 9 10 458