Ktl-icon-tai-lieu

Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện

Được đăng lên bởi Nhan Tri Tran
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 986 lần   |   Lượt tải: 8 lần
MỤC LỤC
Trang
Chương 1

Những khái niệm cơ bản
về hệ thống truyền động điện (2 tiết)

1.1 Cấu trúc và phân loại hệ thống truyền động điện
1.1.1 Cấu trúc chung của hệ truyền động điện
1.1.2 Phân loại hệ thống truyền động điện
1.2 Đặc tính cơ của truyền động điện
1.2.1 Đặc tính cơ của cơ cấu sản xuất
1.2.2 Đặc tính cơ của động cơ điện
1.2.3 Độ cứng của đặc tính cơ
1.2.4 Sự phù hợp giữa đặc tính cơ của động cơ điện và đặc tính cơ
của cơ cấu sản xuất
Chương 2

Các đặc tính và trạng thái làm việc
của động cơ điện (8 tiết)

2.1 Động cơ điện một chiều kích từ độc lập và kích từ song song
2.1.1 Phương trình đặc tính cơ
2.1.2 Ảnh hưởng của các thông số điện đối với đặc tính cơ
2.1.3 Mở máy (khởi động) động cơ điện một chiều kích từ độc lập
2.1.4 Đảo chiều quay động cơ
2.2 Động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
2.2.1 Phương trình đặc tính cơ
2.2.2 Ảnh hưởng của các thông số điện đối với đặc tính cơ
2.2.3 Mở máy (khởi động) động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
2.2.4 Đảo chiều quay động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp
2.3 Các trạng thái hãm của động cơ điện một chiều
2.3.1 Hãm tái sinh
2.3.2 Hãm ngược
2.3.3 Hãm động năng
2.4 Động cơ điện xoay chiều ba pha không đồng bộ (KĐB)
2.4.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
2.4.2 Phương trình đặc tính cơ
2.4.3 Ảnh hưởng của các thông số điện đối với đặc tính cơ
2.4.4 Mở máy (khởi động) động cơ điện KĐB
2.4.5 Đảo chiều quay động cơ điện KĐB
2.5 Các trạng thái hãm của động cơ điện KĐB

1
1
1
2
3
3
4
5
6
7
7
7
10
12
13
14
14
16
17
17
18
19
20
22
24
24
26
28
31
34
35

2.5.1 Hãm tái sinh
2.5.2 Hãm ngược
2.5.3 Hãm động năng
Chương 3

Điều chỉnh tốc độ truyền động điện (8 tiết)

3.1 Các chỉ tiêu chất lượng điều chỉnh tốc độ
3.1.1 Dải điều chỉnh tốc độ
3.1.2 Độ trơn điều chỉnh
3.1.3 Độ ổn định tốc độ (độ cứng của đặc tính cơ)
3.1.4 Tính kinh tế
3.1.5 Sự phù hợp giữa đặc tính điều chỉnh và đặc tính tải
3.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập (song song) (1t)
3.2.1 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện áp phần ứng
3.2.2 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi từ thông
3.2.3 Điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện trở ở mạch phần ứng
3.3 Các hệ thống điều chỉnh tốc độ truyền động điện một chiều (4t)
3.4.1 Hệ truyền động máy phát - động cơ (F - Đ)
3.4.1.1 Hệ F - Đ đơn giản
3.4.1.2 Hệ F - Đ có phản hồi âm áp, dương dòng.
3.4.1.3 Hệ F - Đ có phản hồi âm tốc độ
3.4.2 Hệ truyền động khuếch đại từ - động cơ (KĐT - Đ)
3.4.3 Hệ truyền động chỉnh lưu - động cơ
3.4.3.1 Giới thiệu Thyristor
3.4.3.2 Các sơ đồ chỉnh lưu Th...
MC LC
Trang
Chương 1 Nhng khái nim cơ bn
v h thng truyn động đin (2 tiết) 1
1.1 Cu trúc và phân loi h thng truyn động đin 1
1.1.1 Cu trúc chung ca h truyn động đin 1
1.1.2 Phân loi h thng truyn động đin 2
1.2 Đặc tính cơ ca truyn động đin 3
1.2.1 Đặc tính cơ ca cơ cu sn xut 3
1.2.2 Đặc tính cơ ca động cơ đin 4
1.2.3 Độ cng ca đặc tính cơ 5
1.2.4 S phù hp gia đặc tính cơ ca động cơ đin và đặc tính cơ
ca cơ cu sn xut 6
Chương 2 Các đặc tính và trng thái làm vic
ca động cơ đin (8 tiết) 7
2.1 Động cơ đin mt chiu kích t độc lp và kích t song song 7
2.1.1 Phương trình đặc tính cơ 7
2.1.2 nh hưởng ca các thông s đin đối vi đặc tính cơ 10
2.1.3 M máy (khi động) động cơ đin mt chiu kích t độc lp 12
2.1.4 Đảo chiu quay động cơ 13
2.2 Động cơ đin mt chiu kích t ni tiếp 14
2.2.1 Phương trình đặc tính cơ 14
2.2.2 nh hưởng ca các thông s đin đối vi đặc tính cơ 16
2.2.3 M máy (khi động) động cơ đin mt chiu kích t ni tiếp 17
2.2.4 Đảo chiu quay động cơ đin mt chiu kích t ni tiếp 17
2.3 Các trng thái hãm ca động cơ đin mt chiu 18
2.3.1 Hãm tái sinh 19
2.3.2 Hãm ngược 20
2.3.3 Hãm động năng 22
2.4 Động cơ đin xoay chiu ba pha không đồng b (KĐB) 24
2.4.1 Cu to và nguyên lý hot động 24
2.4.2 Phương trình đặc tính cơ 26
2.4.3 nh hưởng ca các thông s đin đối vi đặc tính cơ 28
2.4.4 M máy (khi động) động cơ đin KĐB 31
2.4.5 Đảo chiu quay động cơ đin KĐB 34
2.5 Các trng thái hãm ca động cơ đin KĐB 35
Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện - Người đăng: Nhan Tri Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện 9 10 391