Ktl-icon-tai-lieu

nitơ

Được đăng lên bởi tranquocbaotruyen-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1052 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chöông 2: NHOÙM NITÔ
MUÏC TIEÂU CUÛA CHÖÔNG :
1 . Kieán thöùc : Giuùp HS bieát
- Tính chaát hoùa hoïc cô baûn cuûa nitô , photpho .
- Tính chaát vaät lyù hoùa hoïc cuûa moät soá hôïp chaát : NH
3
, NO, NO
2
, HNO
3
, P
2
O
5
, H
3
PO
4
.
- Phöông phaùp ñieàu cheá vaø öùng duïng cuûa caùc ñôn chaát vaø moät soá hôïp chaát cuûa Nitô , Photpho .
2 . Kyõ naêng : Tieáp tuïc hình thaønh vaø cuûng coá caùc kyõ naêng
- Quan saùt , phaân tích toång hôïp , vaø döï ñoaùn tính chaát cuûa caùc chaát .
- Laäp phöông trình phaûn öùng hoùa hoïc , ñaëc bieät phöông trình phaûn öùng oxi hoùa khöû .
- Giaûi caùc baøi taäp ñònh tính vaø ñònh löôïng lieân quan ñeán kieán thöùc cuûa chöông .
3 . Giaùo duïc tình caûm thaùi ñoä :
- Thoâng qua noäi dung kieán thöùc cuûa chöông giaùo duïc cho hoïc sinh tình caûm yeâu thieân nhieân , coù yù
thöùc baûo veä moâi tröôøng , ñaëc bieät moâi tröôøng khoâng khí vaø ñaát .
- Coù yù thöùc gaén lyù thuyeát vaø thöïc tieãn ñeå naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng .
nitơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nitơ - Người đăng: tranquocbaotruyen-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
nitơ 9 10 410