Ktl-icon-tai-lieu

No SQL

Được đăng lên bởi Nguyen Duc Vien
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 420 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NoSQL

I . NoSQL là gì?
1. Thuật ngữ
NoSQL còn có nghĩa là Non-Relational (NoRel) - không ràng buộc. Tuy nhiên, thuật ngữ đó ít
phổ dụng hơn và ngày nay người ta thường dịch NoSQL thành Not Only SQL - Không chỉ
SQL. NoSQL ám chỉ đến những cơ sở dữ liệu không dùng mô hình dữ liệu quan hệ để quản lý
dữ liệu trong lĩnh vực phần mềm.
2. Lịch sử
Thuật ngữ NoSQL được giới thiệu lần đầu vào năm 1998 sử dụng làm tên gọi chung cho các
lightweight open source relational database (cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở nhỏ) nhưng không
sử dụng SQL cho truy vấn.
Vào năm 2009, Eric Evans, nhân viên của Rackspace giới thiệu lại thuật ngữ NoSQL trong một
hội thảo về cơ sở dữ liệu nguồn mở phân tán. Thuật ngữ NoSQL đánh dấu bước phát triển của
thế hệ database mới: distributed (phân tán) + non-relational (không ràng buộc).

Ghi chú: Một mệnh đề khá thú vị về non-relational data store: "select fun, profit from real_world
where relational=false;".
3. Định nghĩa
Thế hệ database kế tiếp là một thế hệ cơ sở dữ liệu non-relational (không ràng buộc), distributed
(phân tán), open source, horizontal scalable (khả năng mở rộng theo chiều ngang) có thể lưu trữ,
xử lý từ một lượng rất nhỏ cho tới hàng petabytes dữ liệu trong hệ thống có độ chịu tải, lỗi cao
với những đòi hỏi về tài nguyên phần cứng thấp.
Một số đặc điểm nhận dạng cho thế hệ database mới này bao gồm: schema-free, hỗ trợ mở rộng
dễ dàng, API đơn giản, eventual consistency (nhất quán cuối) và/hoặc transactions hạn chế trên
các thành phần dữ liệu đơn lẻ, không giới hạn không gian dữ liệu,...
NoSQL storage đặc biệt phổ dụng trong thời kỳ Web 2.0 bùng nổ, nơi các mạng dịch vụ dữ liệu
cộng đồng cho phép người dùng tạo hàng tỷ nội dung trên web. Do đó, dữ liệu lớn rất nhanh
vượt qua giới hạn phần cứng và cần phải giải quyết bằng bài toán phân tán. Nửa đầu năm 2009,
người ta đã manh nha thuật ngữ NoSQL đánh dấu sự trưởng thành của thế hệ database mới trong
khi những sản phẩm phần mềm có thể đã được phát triển từ trước đó rất lâu.
4. Một số thuật ngữ liên quan.
- non-relational: relational - ràng buộc - thuật ngữ sử dụng đến các mối quan hệ giữa các bảng
trong cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMs) sử dụng mô hình khóa gồm 2 loại khóa: khóa chính và
khóa phụ (primary key + foreign key) để ràng buộc dữ liệu nhằm thể hiện tính nhất quán dữ liệu
từ các bảng khác nhau.
Non-relational là khái niệm không sử dụng các ràng buộc dữ liệu cho nhất quán dữ liệu ở
NoSQL database.
- distributed storage: mô hình lưu trữ phân tán các file hoặc dữ liệu ra nhiề...
NoSQL
I . NoSQL là gì?
1. Thuật ngữ
NoSQL còn nghĩa Non-Relational (NoRel) - không ràng buộc. Tuy nhiên, thuật ngữ đó ít
phổ dụng hơn ngày nay người ta thường dịch NoSQL thành Not Only SQL - Không chỉ
SQL. NoSQL ám chỉ đến những sở dữ liệu không dùng hình dữ liệu quan hệ để quản
dữ liệu trong lĩnh vực phần mềm.
2. Lịch sử
Thuật ngữ NoSQL được gii thiệu lần đầu vào năm 1998 s dụng m tên gọi chung cho các
lightweight open source relational database (cơ sở dữ liệu quan hệ nguồn mở nhỏ) nhưng không
sử dụng SQL cho truy vấn.
Vào năm 2009, Eric Evans, nhân viên của Rackspace giới thiệu lại thuật ngữ NoSQL trong một
hội thảo về sở dữ liệu nguồn mở phân tán. Thuật ngữ NoSQL đánh dấu bước phát triển của
thế hệ database mới: distributed (phân tán) + non-relational (không ràng buộc).
No SQL - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
No SQL - Người đăng: Nguyen Duc Vien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
No SQL 9 10 51