Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn công việc hàn điện

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2882 lần   |   Lượt tải: 11 lần
DISOCO
ISO9001:2008
ISO14001:2004

NéI QUY AN TOµN
C«ng viÖc hµn ®iÖn
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : AT - 00 - 25
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/6
LÇn söa ®æi: 0

I. Quy ®Þnh chung:
1. C«ng viÖc hµn ®iÖn cã thÓ tæ chøc cè ®Þnh trong c¸c ph©n xëng, ë b·i ngoµi trêi cã
c¸c thiÕt bÞ chuyªn hµn, hoÆc cã thÓ tæ chøc t¹m thêi ë ngay trong nh÷ng c«ng tr×nh
x©y dùng, ë c¸c thiÕt bÞ trong ph¹m vi xÝ nghiÖp.
2. ViÖc chän quy tr×nh c«ng nghÖ hµn ph¶i ®¶m b¶o an toµn vµ ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng
ph¸t sinh c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i (kh¶ n¨ng bÞ chÊn th¬ng c¬ khÝ, ®iÖn giËt,
bôi vµ h¬i khÝ ®éc, bøc x¹ nhiÖt, c¸c tia hång ngo¹i, tö ngo¹i, m¸y ån, rung). §ång
thêi ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn ®Ó lo¹i trõ chóng.
3. ViÖc tiÕn hµnh c«ng viÖc hµn ®iÖn t¹i nh÷ng n¬i cã nguy c¬ ch¸y næ ph¶i tu©n theo
c¸c quy ®Þnh an toµn chèng ch¸y, næ.
4. ViÖc tiÕn hµnh c«ng viÖc hµn ®iÖn trong c¸c buång, thïng, khoang, bÓ kÝn ph¶i cã
c¸c biÖn ph¸p an toµn vµ ph¶i ®îc phÐp cña thñ trëng ®¬n vÞ.
II. Yªu cÇu ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ
1. Khi lËp quy tr×nh c«ng nghÖ hµn ®iÖn cÇn dù kiÕn c¸c ph¬ng ¸n c¬ khÝ ho¸, tù ®éng
ho¸, ®ång thêi ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ vµ phßng chèng c¸c yÕu tè nguy
hiÓm vµ cã h¹i víi c«ng nh©n.
2. Khi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc hµn ®iÖn, cÇn sö dông c¸c lo¹i thuèc hµn, d©y hµn,
thuèc bäc que hµn mµ trong qu¸ tr×nh hµn kh«ng ph¸t sinh c¸c chÊt ®éc h¹i, hoÆc
ph¸t sinh chÊt ®éc h¹i víi nång ®é kh«ng vît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh trong c¸c tiªu
chuÈn vÖ sÞnh.
3. C¸c thiÕt bÞ hµn ®iÖn ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña
TCVN 2200-78 vµ c¸c tµi liÖu ph¸p chÕ - kü thuËt ®· ®îc duyÖt.
4. Vá kim lo¹i cña m¸y hµn ph¶i ®îc nèi b¶o vÖ (nèi ®Êt) theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.
5. ChØ ®îc phÐp lÊy ®iÖn ®Ó hµn hå quang tõ m¸y ph¸t ®iÖn hµn, m¸y biÕn ¸p hµn, m¸y
chØnh lu hµn. CÇn cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ líi ®iÖn ®éng lùc, líi ®iÖn chiÕu s¸ng ®Ó cÊp
cho hµn hå quang.
6. S¬ ®å ®Êu mét sè nguån ®iÖn hµn ®Ó cÊp ®iÖn cho m¸y hµn ph¶i ®¶m b¶o sao cho
®iÖn ¸p gi÷a c¸c ®iÖn cùc vµ chi tiÕt kh«ng t¶i kh«ng vît qu¸ ®iÖn ¸p kh«ng t¶i cña
mét trong c¸c nguån ®iÖn hµn.
7. C¸c m¸y hµn ®éc lËp còng nh c¸c côm m¸y hµn ph¶i ®îc b¶o vÖ b»ng cÇu ch× hoÆc
¸pt«m¸t ë phÝa nguån. Riªng víi côm m¸y hµn, ngoµi viÖc b¶o vÖ ë phÝa nguån cßn
ph¶i b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t trªn d©y dÉn chung cña m¹ch hµn vµ cÇu ch× trªn mçi d©y
cña m¸y hµn.
8. Cho phÐp dïng d©y dÉn mÒm, thanh kim lo¹i cã h×nh d¹ng mÆt c¾t bÊt kú, nhng
®¶m b¶o ®ñ tiÕt diÖn yªu cÇu, c¸c tÊm hµn hoÆc chÝnh k...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
C«ng viÖc hµn ®iÖn
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : AT - 00 - 25
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO9001:2008
ISO14001:2004
Trang sè: 1/6
LÇn söa ®æi: 0
I. Quy ®Þnh chung:
1. C«ng viÖc hµn ®iÖn thÓ chøc cè ®Þnh trong c¸c ph©n xëng, ë b·i ngoµi trêi cã
c¸c thiÕt bÞ chuyªn hµn, hoÆc cã thÓ tæ chøc t¹m thêi ë ngay trong nh÷ng c«ng tr×nh
x©y dùng, ë c¸c thiÕt bÞ trong ph¹m vi xÝ nghiÖp.
2. ViÖc chän quy tr×nh c«ng nghÖ hµn ph¶i ®¶m b¶o an toµn vµ ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng
ph¸t sinh c¸c yÕu tè nguy hiÓm vµ cã h¹i (kh¶ n¨ng bÞ chÊn th¬ng c¬ khÝ, ®iÖn giËt,
bôi vµ h¬i khÝ ®éc, bøc x¹ nhiÖt, c¸c tia hång ngo¹i,ngo¹i, m¸y ån, rung). §ång
thêi ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn ®Ó lo¹i trõ chóng.
3. ViÖc tiÕn hµnh c«ng viÖc hµn ®iÖn t¹i nh÷ng n¬i cã nguy c¬ ch¸y næ ph¶i tu©n theo
c¸c quy ®Þnh an toµn chèng ch¸y, næ.
4. ViÖc tiÕn hµnh c«ng viÖc hµn ®iÖn trong c¸c buång, thïng, khoang, kÝn ph¶i cã
c¸c biÖn ph¸p an toµn vµ ph¶i ®îc phÐp cña thñ trëng ®¬n vÞ.
II. Yªu cÇu ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ
1. Khi lËp quy tr×nh c«ng nghÖ hµn ®iÖn cÇn dù kiÕn c¸c ph¬ng ¸n c¬ khÝ ho¸, tù ®éng
ho¸, ®ång thêi ph¶i ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ phßng chèng c¸c yÕu nguy
hiÓm vµ cã h¹i víi c«ng nh©n.
2. Khi tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc hµn ®iÖn, cÇn sö dông c¸c lo¹i thuèc hµn, d©y hµn,
thuèc bäc que hµn trong qu¸ tr×nh hµn kh«ng ph¸t sinh c¸c chÊt ®éc h¹i, hoÆc
ph¸t sinh chÊt ®éc h¹i víi nång ®é kh«ng vît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh trong c¸c tiªu
chuÈn vÖ sÞnh.
3. C¸c thiÕt bÞ hµn ®iÖn ®îcdông trong qu¸ tr×nh ph¶i phï hîp víi c¸c yªu cÇu cña
TCVN 2200-78 vµ c¸c tµi liÖu ph¸p chÕ - kü thuËt ®· ®îc duyÖt.
4. Vá kim lo¹i cña m¸y hµn ph¶i ®îc nèi b¶o vÖ (nèi ®Êt) theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh.
5. ChØ ®îc phÐp lÊy ®iÖn ®Ó hµn hå quang tõ m¸y ph¸t ®iÖn hµn, m¸y biÕn ¸p hµn, m¸y
chØnh lu hµn. CÇn cÊp ®iÖn trùc tiÕp tõ líi ®iÖn ®éng lùc, líi ®iÖn chiÕu s¸ng ®Ó cÊp
cho hµn hå quang.
6. ®å ®Êu mét nguån ®iÖn hµn ®Ó cÊp ®iÖn cho m¸y hµn ph¶i ®¶m b¶o sao cho
®iÖn ¸p gi÷a c¸c ®iÖn cùc vµ chi tiÕt kh«ng t¶i kh«ng vît qu¸ ®iÖn ¸p kh«ng t¶i cña
mét trong c¸c nguån ®iÖn hµn.
7. C¸c m¸y hµn ®éc lËp còng nh c¸c côm m¸y hµn ph¶i ®îc b¶o b»ng cÇu ch× hoÆc
¸pt«m¸t ë phÝa nguån. Riªng víi côm m¸y hµn, ngoµi viÖc b¶o vÖ ë phÝa nguån cßn
ph¶i b¶o vÖ b»ng ¸pt«m¸t trªn d©y dÉn chung cña m¹ch hµn vµ cÇu ch× trªn mçi d©y
cña m¸y hµn.
8. Cho phÐp dïng d©y dÉn mÒm, thanh kim lo¹i cã h×nh d¹ng mÆt c¾t bÊt kú, nhng
®¶m b¶o ®ñ tiÕt diÖn yªu cÇu, c¸c tÊm hµn hoÆc chÝnh kÕt cÊu ®îc hµn lµm d©y dÉn
ngîc nèi chi tiÕt hµn víi nguån ®iÖn. CÊm sö dông líi nèi ®Êt, c¸c kÕt cÊu x©y dùng
b»ng kim lo¹i, c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ kh«ng ph¶i lµ ®èi tîng hµn lµm d©y dÉn ngîc.
D©y dÉn ngîc ph¶i ®îc nèi ch¾c ch¾n víi cùc nèi (dïng bu l«ng kÑp chÆt).
9. Khi di chuyÓn m¸y hµn, ph¶i c¾t nguån ®iÖn cÊp cho m¸y hµn.
10.CÊm söa ch÷a m¸y hµn khi cã ®iÖn
Nội quy an toàn công việc hàn điện - Trang 2
Nội quy an toàn công việc hàn điện - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nội quy an toàn công việc hàn điện 9 10 105