Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn điện

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 7245 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Néi quy
an toµn ®iÖn

M· sè : AT - 00 Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi:

0

Dùng huấn luyện cho người lao động

1. ChØ cã nh÷ng ngêi cã chøng chØ chuyªn m«n míi ®îc söa ch÷a ®iÖn;
2. Khi ph¸t hiÖn háng hãc cÇn b¸o cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm;
3. Tay ít kh«ng ®îc sê vµo thiÕt bÞ ®iÖn nh: cÇu dao, ¸p t« mat, c«ng
t¾c, phÝch c¾m ...
4. TÊt c¶ c¸c c«ng t¾c cÇn ph¶i cã n¾p ®Ëy;
5. Kh«ng phun hoÆc ®Ó r¬i chÊt láng vµo thiÕt bÞ ®iÖn nh: c«ng t¾c, m«
t¬, hép ph©n phèi ®iÖn;
6. §èi víi c¸c thiÕt bÞ di ®éng cã sö dông ®iÖn, ph¶i kiÓm tra ®é an
toµn cña d©y dÉn ®iÖn tríc khi lµm viÖc nh: m¸y mµi cÇm tay,
khoan tay, qu¹t m¸t ...
7. Kh«ng treo, mãc ®å vËt vµo d©y dÉn ®iÖn, dông cô ®iÖn;
8. Ngêi lao ®éng khi sö dông thiÕt bÞ ®iÖn di ®éng kh«ng ®Ó cho d©y
dÉn ch¹y v¾t qua gãc s¾c, m¸y cã c¹nh s¾c, nhän hoÆc vËt kh¸c ®Ì
lªn;
9. Thî ®iÖn khi l¾p ®Æt hoÆc söa ch÷a kh«ng nèi nhiÒu nh¸nh víi d©y
®ång trôc.
Gi¸m ®èc

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
Néi quy
an toµn ®iÖn
Dùng huấn luyện cho người lao động
M· sè : AT - 00 -
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
1. ChØ cã nh÷ng ngêi cã chøng chØ chuyªn m«n míi ®îc söa ch÷a ®iÖn;
2. Khi ph¸t hiÖn háng hãc cÇn b¸o cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm;
3. Tay ít kh«ng ®îc vµo thiÕt ®iÖn nh: cÇu dao, ¸p mat, c«ng
t¾c, phÝch c¾m ...
4. TÊt c¶ c¸c c«ng t¾c cÇn ph¶i cã n¾p ®Ëy;
5. Kh«ng phun hoÆc ®Ó r¬i chÊt láng vµo thiÕt bÞ ®iÖn nh: c«ng t¾c, m«
t¬, hép ph©n phèi ®iÖn;
6. §èi víi c¸c thiÕt di ®éng dông ®iÖn, ph¶i kiÓm tra ®é an
toµn cña d©y dÉn ®iÖn tríc khi lµm viÖc nh: m¸y mµi cÇm tay,
khoan tay, qu¹t m¸t ...
7. Kh«ng treo, mãc ®å vËt vµo d©y dÉn ®iÖn, dông cô ®iÖn;
8. Ngêi lao ®éng khi dông thiÕt bÞ ®iÖn di ®éng kh«ng ®Ó cho d©y
dÉn ch¹y v¾t qua gãc s¾c, m¸y c¹nh s¾c, nhän hoÆc vËt kh¸c ®Ì
lªn;
9. Thî ®iÖn khi l¾p ®Æt hoÆc söa ch÷a kh«ng nèi nhiÒu nh¸nh víi d©y
®ång trôc.
Gi¸m ®èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn điện - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn điện 9 10 331