Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn đối với thợ nguội

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2495 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
§èi víi thî nguéi
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : AT- 00 - 21
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

1. C«ng nh©n khi ®îc ph©n c«ng lµm nghÒ nguéi ph¶i ®îc híng dÉn quy tr×nh thao t¸c c¸c
m¸y cã liªn quan (m¸y mµi hai ®¸, m¸y khoan) vµ ph¶i ®îc huÊn luyÖn ®Çy ®ñ c¸c bíc
vÒ AT-VSL§ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc.
2. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh vÒ trang vÞ BHL§ ®· ®îc cÊp ph¸t.
3. Tríc khi lµm viÖc vµ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra dông cô, ®å
nghÒ. Bóa ph¶i cã c¸n gç tèt vµ chªm chÆt, ®ôc ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc an toµn, mòi c¹o
ph¶i cã chu«i gç.
4. C¸c dông cô ®Ó th¸o l¾p nh ch×a vÆn, cê lª, má lÕt, …ph¶i sö dông phï hîp víi bu l«ng,
mò èc, kh«ng ®îc dïng 2 ch×a vÆn nèi víi nhau khi xiÕt, hoÆc th¸o, kh«ng ®îc dïng bóa
®Ëp vµo ªt« hoÆc c¸c ch×a vÆn.
5. Khi g¸ l¾p vËt lªn ªt«, hoÆc ®å g¸m ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, kh«ng bÞ v¨ng b¾n trong
qu¸ tr×nh gia c«ng.
6. §ôc ®Ó gia c«ng nguéi chiÒu dµi ph¶i dµi trªn 15 cm, ®Çu ®ôc ®Ó ®¸nh bóa kh«ng ®îc t«i
cøng, kh«ng ®Ó, kh«ng ®Ó toÐt hoÆc nøt.
7. Khi ®ôc ph¶i quan s¸t híng ®ôc, kh«ng ®Ó phoi b¾n vµo ngêi bªn c¹nh hoÆc m¸y mãc,
nÕu kh«ng thay ®æi ®îc vÞ trÝ vµ híng ®ôc ®îc th× ph¶i cã líi ch¾n.
8. ChØ ®îc sö dông m¸y khoan, m¸y mµi 2 ®¸ khi ®· n¾m v÷ng quy tr×nh lµm viÖc an toµn
vµ ®îc híng d·n thùc hµnh khi sö dông.
9. CÊm dïng ªto lµm ®e ®Ó kª chÆt, ®Ëp c¸c chi tiÕt kh¸c.
10. Chç lµm viÖc ph¶i gän gµng, kh«ng ®îc ®Ó dông cô, ®å nghÒ hoÆc chi tiÕt thß ra ngoµi
bµn hoÆc n¬i lµm viÖc.
11. CÊm dïng tay hoÆc ®i g¨ng tay trùc tiÕp phñi bµn m¸y, bµn nguéi
12. Sau khi lµm viÖc ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ, thu dän dông cô, ®å nghÒ vµo n¬i quy ®Þnh
Gi¸m §èc

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
§èi víi thî nguéi
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : AT- 00 - 21
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
1. C«ng nh©n khi ®îc ph©n c«ng lµm nghÒ nguéi ph¶i ®îc híng dÉn quy tr×nh thao t¸c c¸c
m¸y liªn quan (m¸y i hai ®¸, m¸y khoan) ph¶i ®îc huÊn luyÖn ®Çy ®ñ c¸c bíc
vÒ AT-VSL§ theo quy ®Þnh cña Nhµ níc.
2. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ, ®óng quy ®Þnh vÒ trang vÞ BHL§ ®· ®îc cÊp ph¸t.
3. Tríc khi lµm viÖc vµ trong qu¸ tr×nh lµm viÖc ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra dông cô, ®å
nghÒ. Bóa ph¶i c¸n tèt chªm chÆt, ®ôc ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc an toµn, mòi o
ph¶i cã chu«i gç.
4. C¸c dông®Ó th¸o l¾p nh ch×a vÆn, lª, lÕt, ph¶i ng phï hîp víi bu ng,
mò èc, kh«ng ®îc dïng 2 ch×a n nèi víi nhau khi xiÕt, hoÆc th¸o, kh«ng ®îc dïng bóa
®Ëpo ªt« hoÆc c¸c ch×a vÆn.
5. Khi l¾p t lªn ªt«, hoÆc ®å g¸m ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n, kh«ng ng b¾n trong
qu¸ tr×nh gia c«ng.
6. §ôc ®Ó gia c«ng nguéi chiÒu dµi ph¶i dµi trªn 15 cm, ®Çu ®ôc ®Ó ®¸nh bóa kh«ng ®îc t«i
cøng, kh«ng ®Ó, kh«ng ®Ó toÐt hoÆc nøt.
7. Khi ®ôc ph¶i quan s¸t híng ®ôc, kh«ng ®Ó phoi n o ngêi bªn nh hoÆc m¸y mãc,
nÕu kh«ng thay ®æi ®îc vÞ trÝ híng ®ôc ®îc th× ph¶i cã líi ch¾n.
8. ChØ ®îc dông m¸y khoan, m¸y mµi 2 ®¸ khi ®· m v÷ng quy tr×nhm viÖc an toµn
®îc híng d·n thùc hµnh khi sö dông.
9. CÊm dïng ªto lµm ®e ®Ó kª chÆt, ®Ëp c¸c chi tiÕt kh¸c.
10. Chç lµm viÖc ph¶i gän gµng, kh«ng ®îc ®Ó dông cô, ®å nghÒ hoÆc chi tiÕt thß ra ngoµi
bµn hoÆc n¬i lµm viÖc.
11. CÊm dïng tay hoÆc ®i g¨ng tay trùc tiÕp phñi bµn m¸y, bµn nguéi
12. Sau khi lµm viÖc ph¶i vÖ sinh s¹ch sÏ, thu dän dông cô, ®å nghÒ vµo n¬i quy ®Þnh
Gi¸m §èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn đối với thợ nguội - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn đối với thợ nguội 9 10 327