Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn khi sử dụng cầu trục mâm từ

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO
ISO9001:2008
ISO14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông cÇu trôc m©m tõ
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè: AT- 00 - 03
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

Khi sæí duûng loaûi cáöu truûc naìy cäng nhán váûn haình phaíi
nàõm væîng nhæîng quy âënh khi duìng cáöu truûc thäng thæåìng ngoaìi
ra coìn phaíi chuï yï nhæîng âiãöu quy âënh sau âáy:
1. Træåïc khi laìm viãûc phaíi kiãøm tra sæïc huït cuía mám tæì bàòng
caïch duìng mám tæì thæí huït sàõt vuûn, kiãøm tra caïc bäü pháûn
truyãön âäüng vaì phanh haîm.
2. Chè khi haû mám tæì chaûm tåïi taíi måïi âæåüc âoïng âiãûn vaìo mám
tæì.
3. Cáúm di chuyãøn váût taíi bàòng mám tæì qua âáöu ngæåìi hoàûc
thiãút bë. Luän chuï yï duìng coìi âãø baïo cho moüi ngæåìi biãút cáöu
truûc âang laìm viãûc.
4. Cáúm giæî láu váût taíi quaï 5 phuït trãn mám tæì.
5. Cáúm duìng cáöu truûc mám tæì cáøu caïc thuìng låïn, toa xe vaì caïc
phæång tiãûn váûn taíi khaïc.
6. Chè âæåüc pheïp ngàõt âiãûn cuía mám tæì coï váût taíi khi âaî âæa
âãún vë trê quy âënh, khäng ngàõt âiãûn mám tæì khi taíi âang dao
âäüng.
7. Khi ngàõt âiãûn mám tæì maì váût taíi khäng råi phaíi nhanh choïng
haû mám tæì xuäúng tháúp, tàõt maïy vaì baïo ngay cho ngæåìi phuû
traïch biãút âãø xem xeït.
8. Khäng duìng mám tæì cáøu váût coï nhiãût âäü cao quaï 200 0 C.
9. Trong khi cáøu khäng âãø mám tæì nghiãng våïi goïc âäü låïn, hoàûc
quay laìm räúi giæîa caïp âiãûn vaì caïp náng.
10. Kiãøm tra thæåìng xuyãn låïp caïch âiãûn cuía caïp mám tæì.
11. Khi chæa thaïo mám tæì cáúm duìng moïc âãø cáøu váût.
12. Laìm xong viãûc phaíi âæa mám tæì vãö vë trê âaî quy âënh.
13. Khi 2 cáöu truûc cuìng laìm viãûc khäng âãø cho 2 cáöu truûc chaûy
saït nhau, khoaíng caïch nhoí nháút khäng nhoí hån 2 m, khäng duìng
2 cáöu truûc cuìng cáøu mäüt váût khi khäng âæåüc pheïp cuía ngæåìi
phuû traïch.
GIAÏM ÂÄÚC

Ngä Vàn Tuyãøn

...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông cÇu trôc m©m tõ
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
sè: AT- 00 - 03
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO9001:2008
ISO14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Khi sæí duûng loaûi cáöu truûc ny cäng nhán váûn hnh phaíi
nàõm væîng nhæîng quy âënh khi duìng cáöu truûc thäng thæåìng ngoaìi
ra cn phaíi ch yï nhæîng âiãöu quy âënh sau âáy:
1. Træåïc khi lm viãûc phaíi kiãøm tra ïc huït cuía mám tæì bàòng
caïch duìng mám tæì thæí huït sàõt vuûn, kiãøm tra caïc bäü pháûn
truyãön âäüng v phanh haîm.
2. Chè khi haû mám tæì chaûm tåïi taíi måïi âæåüc âng âiãûn vaìo mám
tæì.
3. úm di chuyãøn váût taíi òng mám tæì qua âáöu ngæåìi hoàûc
thiãút . Luän chuï duìng coìi âãø baïo cho moüi ngæåìi biãút öu
truûc âang laìm viãûc.
4. úm giæî láu váût taíi qu 5 phuït trãn mám tæì.
5. úm duìng cáöu truûc mám tæì cáøu caïc thuìng låïn, toa xe vaì caïc
phæång tiãûn váûn ti khaïc.
6. Chè âæåüc pheïp ngàõt âiãûn ca mám tæì c váût taíi khi âaî âæa
âãún vë trê quy âënh, khäng ngàõt âiãûn mám tæì khi taíi âang dao
âäüng.
7. Khi ngàõt âiãûn mám tæì maì váût taíi khäng råi phaíi nhanh chng
haû mám tæì xuäúng tháúp, tàõt maïy v baïo ngay cho ngæåìi phuû
traïch biãút âãø xem xeït.
8. Khäng dng mám tæì cáøu váût coï nhiãût âäü cao quaï 200
0
C.
9. Trong khi cáøu khäng âãø mám tæì nghiãng våïi gc âäü låïn, hoàûc
quay laìm räúi giæîa caïp âiãûn vaì caïp ng.
10. Kiãøm tra thæåìng xuyãn låïp cch âiãûn cuía caïp mám tæì.
11. Khi chæa thaïo mám tæì úm dng moïc âãø cáøu váût.
12. Laìm xong viãûc phaíi âæa mám tæì vãö vë trê âaî quy âënh.
13. Khi 2 cáöu truûc cng laìm viãûc khäng âãø cho 2 cáöu truûc chaûy
saït nhau, khoaíng caïch nh nháút khäng nhoí hån 2 m, khäng duìng
2 cáöu truûc cuìng cáøu mäüt váût khi khäng âæåüc pheïp ca ngæåìi
phuû traïch.
GIAÏM ÂÄÚC
Ngä Vàn Tuyãøn
Nội quy an toàn khi sử dụng cầu trục mâm từ - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn khi sử dụng cầu trục mâm từ 9 10 708