Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn Khi sử dụng lò tôI cao tần

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2123 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông lß t«I cao
tÇn

M· sè : AT- 00 - 10
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
i. TR¦íC KHI LµM VIÖC:
1. TÊt c¶ c«ng nh©n ®· ®îc häc ATL§ vµ quy tr×nh vËn hµnh lß t«i cao tÇn míi ®îc sö dông m¸y.
2. Chó ý: §©y lµ thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p cao 9 - 10KV vµ tÇn sè cao 66.000HZ
II. Trong khi lµm viÖc:
1. Tríc khi ®a m¸y vµo lµm kiÓm tra phÇn c¬,®iÖn cña m¸y. C¸c c¸nh cöa tñ vµ
buång tô ®îc ®ãng kÝn.
2. KiÓm tra nhiÖt ®é cña níc lµm m¸t tõ 5 - 330C.
3. §ãng cÊp níc vµo m¸y, kiÓm tra nguån níc lµm m¸t cho ®Ìn, biÕn ¸p, cuén
c¶m.
4. §ãng sÊy ®Ìn qua 2 chÕ ®é thêi gian tõ 20 - 30 phót míi ®îc ®a m¸y vµo sö
dông.
5. Nh÷ng chó ý trong qu¸ tr×nh sö dông:
 §iÖn líi Anèt ë giíi h¹n 9,5 - 10Kv.
 Dßng Anèt ë giíi h¹n
8,2 - 8,6Kv.
 Dßng líi kh«ng lín h¬n 1,5 A.
 nhiÖt ®é dÇu ra cña níc lµm m¸t ®Ìn ph¸t tÇn sè Γ Y- 66A kh«ng vît qu¸
550C. Níc sau khi lµm m¸t biÕn ¸o cao ¸p, vßng c¶m øng, bé ®iÒu chØnh c«ng
suÊt kh«ng vît qu¸ nhiÖt ®é 700C.
6. Nh÷ng nghiªm cÊm trong qu¸ tr×nh sö dông:
Sau khi lß lµm viÖc 30 phót nghiªm cÊm mäi ngêi vµo trong lß vµ khu vùc cña
buång tô. Kh«ng ®îc c¾t níc ngay khi lß míi dõng.
III. KÕt thóc c«ng viÖc:
 Sau khi c¾t nguån nung ®Ìn 5 - 10 phót míi ®îc c¾t níc.
 C¾t cÇu dao ®iÖn ®Çu vµo ®Ó c¾t ®iÖn cÊp cho lß vµ ®Ó tô ®iÖn phãng.
GI¸M §èC

Ng« V¨n TuyÓn

DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông lß t«I cao
tÇn
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : AT- 00 - 10
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 2/1
LÇn söa ®æi: 0

...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông lß t«I cao
tÇn
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : AT- 00 - 10
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
i. TR¦íC KHI LµM VIÖC:
1. TÊt c¶ c«ng nh©n ®· ®îc häc ATL§ vµ quy tr×nh vËn hµnh lß t«i cao tÇn míi ®-
îc sö dông m¸y.
2. Chó ý: §©y lµ thiÕt bÞ cã ®iÖn ¸p cao 9 - 10KV vµ tÇn sè cao 66.000HZ
II. Trong khi lµm viÖc:
1. Tríc khi ®a m¸y vµo lµm kiÓm tra phÇn c¬,®iÖn cña m¸y. C¸c nh cöa
buång tô ®îc ®ãng kÝn.
2. KiÓm tra nhiÖt ®é cña níc lµm m¸t tõ 5 - 33
0
C.
3. §ãng cÊp níc vµo m¸y, kiÓm tra nguån níc lµm m¸t cho ®Ìn, biÕn ¸p, cuén
c¶m.
4. §ãng sÊy ®Ìn qua 2 chÕ ®é thêi gian 20 - 30 phót míi ®îc ®a m¸y vµo
dông.
5. Nh÷ng chó ý trong qu¸ tr×nh sö dông:
§iÖn líi Anèt ë giíi h¹n 9,5 - 10Kv.
Dßng Anèt ë giíi h¹n 8,2 - 8,6Kv.
Dßng líi kh«ng lín h¬n 1,5 A.
nhiÖt ®é dÇu ra cña níc lµm m¸t ®Ìn ph¸t tÇn ΓY- 66A kh«ng vît qu¸
55
0
C. Níc sau khi lµm m¸t biÕn ¸o cao ¸p, vßng c¶m øng, ®iÒu chØnh c«ng
suÊt kh«ng vît qu¸ nhiÖt ®é 70
0
C.
6. Nh÷ng nghiªm cÊm trong qu¸ tr×nh sö dông:
Sau khi lµm viÖc 30 phót nghiªm cÊm mäi ngêi vµo trong khu vùc cña
buång tô. Kh«ng ®îc c¾t níc ngay khi lß míi dõng.
III. KÕt thóc c«ng viÖc:
Sau khi c¾t nguån nung ®Ìn 5 - 10 phót míi ®îc c¾t níc.
C¾t cÇu dao ®iÖn ®Çu vµo ®Ó c¾t ®iÖn cÊp cho lß vµ ®Ó tô ®iÖn phãng.
GI¸M §èC
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn Khi sử dụng lò tôI cao tần - Trang 2
Nội quy an toàn Khi sử dụng lò tôI cao tần - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội quy an toàn Khi sử dụng lò tôI cao tần 9 10 602