Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn khi sử dụng máy nén khí

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 3435 lần   |   Lượt tải: 7 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông m¸y nÐn khÝ
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : AT- 00 - 13
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§ míi ®îc vËn
hµnh m¸y nÐn khÝ cì nhá c«ng suÊt díi 20K, b×nh nÐn khÝ cã thÓ tÝch<1m3 vµ ph¶i thùc
hiÖn nh÷ng néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh,
c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi, quµng kh¨n lßa xßa.
2. Ph¶i kiÓm tra hÖ thèng van n¹p, van x¶, che ch¾n d©y ®ai truyÒn ®éng, ®ång hå ¸p
lùc cã lµm viÖc hay kh«ng.
II. Trong khi lµm viÖc:
1. Kh«ng ®Ó m¸y ë n¬i cã nhiÖt ®é cao trªn 40 oC, lèi ®i l¹i cña ngêi vµ xe vËn
chuyÓn.
2. Kh«ng söa ch÷a bÊt kú bé phËn nµo cña m¸y khi cha ng¾t nguån ®iÖn vµo m¸y.
3. Kh«ng ®Ó c¸c dông cô kh¸c trªn m¸y khi m¸y ®ang ho¹t ®éng.
4. Kh«ng ®øng gÇn bé phËn d©y ®ai truyÒn ®éng.
5. Khi cã sù cè ë bé phËn nµo ®ã hoÆc cã tiÕng kªu l¹ trªn m¸y ph¶i lËp tøc b¸o ng¾t
cÇu dao ®iÖn, xem xÐt t×nh tr¹ng cña m¸y vµ x¶ dÇn khÝ nÐn ra khái b×nh cho ®Õn
khi ¸p suÊt trong b×nh c©n b»ng víi ¸p suÊt ngoµi trêi míi tiÕn hµnh söa m¸y, viÖc
söa m¸y do c«ng nh©n söa ch÷a m¸y thùc hiÖn.
6. Kh«ng bÞt ®êng khÝ ra khái b×nh b»ng c¸ch buéc gËp d©y nÐn khÝ hoÆc buéc b»ng
d©y thÐp. CÇn ph¶i dïng van, ®ai thÐp cuèn èng mÒm.
III. KÕt thóc c«ng viÖc:
1. Ng¾t ®iÖn vµo m¸y, dän dÑp s¹ch sÏ khu vùc ®Æt m¸y, dïng khÝ nÐn thæi s¹ch ®éng
c¬ vµ toµn bé m¸y.
2. Bµn giao ca ghi râ t×nh tr¹ng cña thiÕt bÞ.
Gi¸m §èc

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông m¸y nÐn khÝ
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : AT- 00 - 13
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§ míi ®îc vËn
hµnh m¸y nÐn khÝ cì nhá c«ng suÊt díi 20K, b×nh nÐn khÝ cã thÓ tÝch<1m
3
vµ ph¶i thùc
hiÖn nh÷ng néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang BHL§ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh,
c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi, quµng kh¨n lßa xßa.
2. Ph¶i kiÓm tra thèng van n¹p, van x¶, che ch¾n d©y ®ai truyÒn ®éng, ®ång ¸p
lùc cã lµm viÖc hay kh«ng.
II. Trong khi lµm viÖc:
1. Kh«ng ®Ó m¸y ë n¬i nhiÖt ®é cao trªn 40
o
C, lèi ®i l¹i cña ngêi xe vËn
chuyÓn.
2. Kh«ng söa ch÷a bÊt kú bé phËn nµo cña m¸y khi cha ng¾t nguån ®iÖn vµo m¸y.
3. Kh«ng ®Ó c¸c dông cô kh¸c trªn m¸y khi m¸y ®ang ho¹t ®éng.
4. Kh«ng ®øng gÇn bé phËn d©y ®ai truyÒn ®éng.
5. Khi ë phËn nµo ®ã hoÆc tiÕng kªu trªn m¸y ph¶i lËp tøc b¸o ng¾t
cÇu dao ®iÖn, xem xÐt t×nh tr¹ng cña m¸y dÇn khÝ nÐn ra khái b×nh cho ®Õn
khi ¸p suÊt trong b×nh c©n b»ng víi ¸p suÊt ngoµi trêi míi tiÕn hµnh söa m¸y, viÖc
söa m¸y do c«ng nh©n söa ch÷a m¸y thùc hiÖn.
6. Kh«ng bÞt ®êng khÝ ra khái b×nh b»ng c¸ch buéc gËp d©y nÐn khÝ hoÆc buéc b»ng
d©y thÐp. CÇn ph¶i dïng van, ®ai thÐp cuèn èng mÒm.
III. KÕt thóc c«ng viÖc:
1. Ng¾t ®iÖn vµo m¸y, dän dÑp s¹ch sÏ khu vùc ®Æt m¸y, dïng khÝ nÐn thæi s¹ch ®éng
c¬ vµ toµn bé m¸y.
2. Bµn giao ca ghi râ t×nh tr¹ng cña thiÕt bÞ.
Gi¸m §èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn khi sử dụng máy nén khí - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn khi sử dụng máy nén khí 9 10 881