Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn khi sử dụng máy phay

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 7460 lần   |   Lượt tải: 7 lần
DISOCO

ISO9001:2008
ISO14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông m¸y phay
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè : AT- 00 - 05
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

Nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, cã ®ñ tr×nh ®é hiÓu biÕt kü
thuËt vµ tay nghÒ phay, ®· ®îc huÊn luyÖn vÒ BHL§ míi ®îc vËn hµnh m¸y phay
vµ ph¶i thùc hiÖn theo néi quy sau:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ, ®óng vµ nghiªm tóc, gän gµng c¸c trang thiÕt bÞ b¶o vÖ c¸
nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t, c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi...
2. KiÓm tra thiÕt bÞ, dông cô, dao, g¸ l¾p tríc khi lµm viÖc (phÇn c¬, ®iÖn, c¸c c¬ cÊu
®iÒu khiÓn, trang bÞ c«ng nghÖ, c¬ cÊu an toµn . . ).
II. trong khi lµm viÖc.
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ, c¬ cÊu an toµn, cÊm th¸o bá chóng vµ thùc
hiÖn nghiªm tóc néi quy, quy ®Þnh vÒ sö dông m¸y.
2. CÇn sö dông ®óng c¸c lo¹i dao phay nh quy tr×nh c«ng nghÖ quy ®Þnh.
3. C¸c chi tiÕt gia c«ng cÇn ph¶i ®îc kÑp chÆt, ®¶m b¶o cøng v÷ng, lo¹i trõ kh¶ n¨ng
v¨ng b¾n trong qu¸ tr×nh gia c«ng.
4. Khi m¸y ®ang lµm viÖc (Trôc chÝnh ®ang quay) cÊm:
 Th¸o l¾p chi tiÕt ®ang gia c«ng, ®å g¸, dao cô, c¸c bé phËn, chi tiÕt m¸y.
 §o kiÓm chi tiÕt, tra dÇu mì, lµm vÖ sinh m¸y.
 Dïng tay trùc tiÕp lÊy phoi, sê mã vµo chi tiÕt ®ang gia c«ng.
 Dïng tay ®Ó k×m h·m c¸c chi tiÕt, bé phËn cña m¸y.
5. CÊm ®eo gang tay khi m¸y ®ang lµm viÖc, chØ ®îc dïng khi th¸o l¾p ph«i, chi tiÕt
gia c«ng vµ ®å g¸ nÆng cång kÒnh.
6. khi phay tèc ®é cao hoÆc phay ®ång vµng ph¶i sö dông tÊm ch¾n b¶o hé ®Ó h¹n chÕ
phoi b¾n.
7. Khi th¸o l¾p dao phay lín trªn trôc chÝnh cÇn cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn.
8. VÞ trÝ lµm viÖc ph¶i gän gµng s¹ch sÏ, vËt t ph«i, chi tiÕt, dao, g¸ l¾p xÕp ®óng quy
®Þnh, ph¶i cã ®êng ®i thuËn tiÖn ®Ó ®Ò phßng sù cè khi lµm viÖc.
iii. kÕt thóc c«ng viÖc.
1. HÕt ca lµm viÖc ph¶i c¾t ®iÖn vµo m¸y, ®a hÕt c¸c tay g¹t vÒ sè kh«ng (0).
2. VÖ sinh b«i tr¬n may, s¾p xÕp dông cô, g¸ l¾p, ph«i, s¶n phÈm theo quy ®Þnh.
3. Bµn giao t×nh tr¹ng m¸y cho ca sau theo quy ®Þnh.
Gi¸m ®èc

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Khi sö dông m¸y phay
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè : AT- 00 - 05
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO9001:2008
ISO14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, cã ®ñ tr×nh ®é hiÓu biÕt
thuËt tay nghÒ phay, ®· ®îc huÊn luyÖn BHL§ míi ®îc vËn hµnh m¸y phay
vµ ph¶i thùc hiÖn theo néi quy sau:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ, ®óng vµ nghiªm tóc, gän gµng c¸c trang thiÕt b¶o
nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t, c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi...
2. KiÓm tra thiÕt bÞ, dông cô, dao, l¾p tríc khi lµm viÖc (phÇn c¬, ®iÖn, c¸c cÊu
®iÒu khiÓn, trang bÞ c«ng nghÖ, c¬ cÊu an toµn . . ).
II. trong khi lµm viÖc.
1. Ph¶i dông ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ, cÊu an toµn, cÊm th¸o chóng thùc
hiÖn nghiªm tóc néi quy, quy ®Þnh vÒ sö dông m¸y.
2. CÇn sö dông ®óng c¸c lo¹i dao phay nh quy tr×nh c«ng nghÖ quy ®Þnh.
3. C¸c chi tiÕt gia c«ng cÇn ph¶i ®îc kÑp chÆt, ®¶m b¶o cøng v÷ng, lo¹i trõ k n¨ng
v¨ng b¾n trong qu¸ tr×nh gia c«ng.
4. Khi m¸y ®ang lµm viÖc (Trôc chÝnh ®ang quay) cÊm:
Th¸o l¾p chi tiÕt ®ang gia c«ng, ®å g¸, dao cô, c¸c bé phËn, chi tiÕt m¸y.
§o kiÓm chi tiÕt, tra dÇu mì, lµm vÖ sinh m¸y.
Dïng tay trùc tiÕp lÊy phoi, sê mã vµo chi tiÕt ®ang gia c«ng.
Dïng tay ®Ó k×m h·m c¸c chi tiÕt, bé phËn cña m¸y.
5. CÊm ®eo gang tay khi m¸y ®ang lµm viÖc, chØ ®îc dïng khi th¸o l¾p ph«i, chi tiÕt
gia c«ng vµ ®å g¸ nÆng cång kÒnh.
6. khi phay tèc ®é cao hoÆc phay ®ång vµng ph¶i sö dông tÊm ch¾n b¶o hé ®Ó h¹n chÕ
phoi b¾n.
7. Khi th¸o l¾p dao phay lín trªn trôc chÝnh cÇn cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn.
8. trÝ lµm viÖc ph¶i gän gµng ch sÏ, vËt t ph«i, chi tiÕt, dao, l¾p xÕp ®óng quy
®Þnh, ph¶i cã ®êng ®i thuËn tiÖn ®Ó ®Ò phßng sù cè khi lµm viÖc.
iii. kÕt thóc c«ng viÖc.
1. HÕt ca lµm viÖc ph¶i c¾t ®iÖn vµo m¸y, ®a hÕt c¸c tay g¹t vÒ sè kh«ng (0).
2. VÖ sinh b«i tr¬n may, s¾p xÕp dông cô, g¸ l¾p, ph«i, s¶n phÈm theo quy ®Þnh.
3. Bµn giao t×nh tr¹ng m¸y cho ca sau theo quy ®Þnh.
Gi¸m ®èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn khi sử dụng máy phay - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn khi sử dụng máy phay 9 10 383