Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn máy dằn, ép làm khuôn

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2082 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Néi quy an toµn m¸y
d»n, Ðp lµm khu«n
Dùng huấn luyện cho người lao động

M· sè: AT - 00 - 20
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/2
LÇn söa ®æi: 0

Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT – BHL§ míi ®îc vËn
hµnh m¸y d»n, Ðp lµm khu«n vµ ph¶i thùc hiÖn nh÷ng néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh.
2. Ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c c¬ cÊu ®ãng më khÝ nÐn, c¸c chu tr×nh

lµm viÖc kh¸c nhau cña m¸y.
3. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¬ cÊu kÑp chÆt hßm khu«n lªn tÊm ®Õ cña m¸y

BB vµ BII. KiÓm tra xe goßng tiÕp khu«n cña m¸y, kh«ng cho phÐp xe tù di chuyÓn
®îc.
4. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña quang treo, ®ßn g¸nh, vßng mãc khu«n.
5. KiÓm tra l¹i tÊm mÉu sao cho c¸c chèt ®Þnh vÞ c¸c chi tiÕt mÉu kh«ng bÞ níi láng,

háng hãc.
6. KiÓm tra chç lµm viÖc xung quanh m¸y, tr¸nh c¸c vËt c¶n khi c«ng nh©n di

chuyÓn.
7. KiÓm tra ®é chiÕu s¸ng, th«ng giã cña n¬I lµm viÖc.
8. CÇn th«ng b¸o kÞp thêi cho tæ trëng hoÆc ®èc c«ng biÕt c¸c háng hãc x¶y ra ®Ó söa

ch÷a tríc khi vµo lµm viÖc.
II. trong khi lµm viÖc.
1. Kh«ng ®îc dïng khÝ nÐn thæi s¹ch tÊm mÉu, bµn m¸y vÒ phÝa ngêi lµm viÖc.
2. Khi mãc vßng quang treo vµo hßm khu«n ph¶i kiÓm tra ®Ó khái trît khi n©ng. Ph¶i
nh×n vµo vÞ trÝ mãc ®Ó khái kÑt tay vµo mãc.
3. Khi n©ng vµ di chuyÓn hßm khu«n ph¶i ®øng c¸ch xa Ýt nhÊt 1 s¶I tay, kh«ng ®îc
thß ®Çu vµo díi hßm khu«n khi ®ang n©ng t¶i.
4. Khi bª hßm khu«n chØ ®îc ®Æt tay ë tay hßm hoÆc mÐp trªn hßm.
5. Khi thùc hiÖn thao t¸c rung vµ d»n khu«n ( thùc hiÖn b»ng c¸c tay n¾m) ph¶i chó ý.
6. CÊm lµm s¹ch, tra dÇu mì, söa ch÷a mét bé phËn nµo cña m¸y khi c¸c c¬ cÊu lµm
viÖc cña m¸y ®ang ë t×nh tr¹ng th¸i ®ãng.
7. CÊm ®a xµ Ðp cña m¸y vµo lµm viÖc khi c¬ cÊu d»n ®ang lµm viÖc.
8. ViÖc Ðp trªn m¸y 703 chØ ®îc tiÕn hµnh khi guèc chÆn ®· quay ra tíi bÖ chÆn.
9. Bá tay khái hßm khu«n khi thùc hiÖn nguyªn c«ng Ðp.
10. CÊm ®øng tríc bµn quay lËt khu«n cña m¸y BB vµ BII khi quay lËt. Thî lµm khu«n
nhÊt thiÕt ph¶i ®øng ra sau bµn m¸y tríc khi ®ãng c¬ cÊu quay vµ lËt khu«n.

DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Néi quy an toµn m¸y
d»n, Ðp lµm khu«n
Dùng huấn luyện cho người lao động

M· sè: AT - 00 - 20
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 2/2
LÇn söa ®æi: 0

11. Nghiªm cÊm viÖc trÌo lªn vµ dïng tay vÝu hßm khu«n ®Ó c©n b»ng hßm khu«n khi
vËn chuyÓn.
12. Khi hßm khu«n trªn quang treo ph¶i ®Æt tay vµo vÞ trÝ thµnh bªn cña hßm khu«n ®Ó
tr¸nh kÑp...
DISOCO
Néi quy an toµn m¸y
d»n, Ðp lµm khu«n
Dùng huấn luyện cho người lao động
M· sè: AT - 00 - 20
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/2
LÇn söa ®æi: 0
Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT BHL§ míi ® îc vËn
hµnh m¸y d»n, Ðp lµm khu«n vµ ph¶i thùc hiÖn nh÷ng néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh.
2. Ph¶i kiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña c¸c cÊu ®ãng më khÝ nÐn, c¸c chu tr×nh
lµm viÖc kh¸c nhau cña m¸y.
3. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña cÊu kÑp chÆt hßm khu«n lªn tÊm ®Õ cña m¸y
BB vµ BII. KiÓm tra xe goßng tiÕp khu«n cña m¸y, kh«ng cho phÐp xe tù di chuyÓn
®îc.
4. KiÓm tra t×nh tr¹ng lµm viÖc cña quang treo, ®ßn g¸nh, vßng mãc khu«n.
5. KiÓm tra l¹i tÊmu sao cho c¸c chèt ®Þnh c¸c chi tiÕtu kh«ng níi láng,
háng hãc.
6. KiÓm tra c lµm viÖc xung quanh m¸y, tr¸nh c¸c vËt c¶n khi c«ng nh©n di
chuyÓn.
7. KiÓm tra ®é chiÕu s¸ng, th«ng giã cña n¬I lµm viÖc.
8. CÇn th«ng b¸o kÞp thêi chotrëng hoÆc ®èc c«ng biÕt c¸c háng hãc x¶y ra ®Ó söa
ch÷a tríc khi vµo lµm viÖc.
II. trong khi lµm viÖc.
1. Kh«ng ®îc dïng khÝ nÐn thæi s¹ch tÊm mÉu, bµn m¸y vÒ phÝa ngêi lµm viÖc.
2. Khi mãc vßng quang treo vµo hßm khu«n ph¶i kiÓm tra ®Ó khái trît khi n©ng. Ph¶i
nh×n vµo vÞ trÝ mãc ®Ó khái kÑt tay vµo mãc.
3. Khi n©ng di chuyÓn hßm khu«n ph¶i ®øng c¸ch xa Ýt nhÊt 1 I tay, kh«ng ®îc
thß ®Çu vµo díi hßm khu«n khi ®ang n©ng t¶i.
4. Khi bª hßm khu«n chØ ®îc ®Æt tay ë tay hßm hoÆc mÐp trªn hßm.
5. Khi thùc hiÖn thao t¸c rung vµ d»n khu«n ( thùc hiÖn b»ng c¸c tay n¾m) ph¶i chó ý.
6. CÊm lµm ch, tra dÇu mì, söa ch÷a mét phËn nµo cña m¸y khi c¸c cÊu lµm
viÖc cña m¸y ®ang ë t×nh tr¹ng th¸i ®ãng.
7. CÊm ®a xµ Ðp cña m¸y vµo lµm viÖc khi c¬ cÊu d»n ®ang lµm viÖc.
8. ViÖc Ðp trªn m¸y 703 chØ ®îc tiÕn hµnh khi guèc chÆn ®· quay ra tíi bÖ chÆn.
9. Bá tay khái hßm khu«n khi thùc hiÖn nguyªn c«ng Ðp.
10. CÊm ®øng tríc bµn quay lËt khu«n cña m¸y BB vµ BII khi quay lËt. Thî lµm khu«n
nhÊt thiÕt ph¶i ®øng ra sau bµn m¸y tríc khi ®ãng c¬ cÊu quay vµ lËt khu«n.
Nội quy an toàn máy dằn, ép làm khuôn - Trang 2
Nội quy an toàn máy dằn, ép làm khuôn - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội quy an toàn máy dằn, ép làm khuôn 9 10 956