Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn sử dụng bình ga

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3711 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Néi quy an toµn sö dông b×nh ga
dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng sö dông

AT-00-18

§iÒu 1: C«ng nh©n ph¶i trang bÞ ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp
ph¸t vµ ®îc ph©n c«ng. Ph¶i kiÓm tra toµn bé n¬i lµm viÖc: gåm thiÕt bÞ ph¬ng
tiÖn vµ dông cô nÕu ®¶m b¶o an toµn míi tiÕn hµnh c«ng viÖc.
§iÒu 2: ChÊt lîng cña b×nh Gas khi lÜnh tõ kho vÒ
- N¬i cung cÊp b×nh Gas lµ tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n vµ ®îc
cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp kinh doanh.
- C¸c b×nh Gas lµ ph¶i míi kh«ng bÞ dËp, søt, mÎ, sïi vÈy qu¸ 1,5mm, kh«ng
bÞ dß khÝ cã sè hiÖu b×nh, dÊu hiÖu cña n¬i n¹p.
§iÒu 3: N¬i ®Æt b×nh ë vÞ trÝ thuËn lîi vµ tho¸ng m¸t, kh«ng ®Ó ngËp níc, kh«ng
gÇn c¸c chÊt ¨n mßn, cã lèi ®i ®Õn c¸c bé phËn cña b×nh ®Ó kiÓm tra.
- VÞ trÝ ®Æt ph¶i th«ng giã tù nhiªn nhiÖt ®é n¬i ®Æt thÊp h¬n 50 0C. NÕu qu¸ trÞ
sè trªn ph¶i cã biÖn ph¸p lµm m¸t.
- §Æt b×nh Gas kh«ng ®îc ®Æt s¸t vµo têng, s¸t vµo c¸c thanh s¾t nèi víi hÖ
thèng khung nhµ xëng phßng sÐt ®¸nh (V× hÖ thèng khung nhµ lµ hÖ thèng
chèng sÐt ®¸nh th¼ng)
- Kho¶ng c¸ch n¬i ®Æt b×nh ®Õn nguån nhiÖt lín h¬n 02 mÐt
- B×nh Gas ph¶i ®Æt th¼ng ®øng vµ ®Æt trong khung gi¸ ®Ó gi÷ cho kh«ng bÞ ®æ
hoÆc c¸c bé phËn g¸ kh¸c vµ ®îc ®Öm lãt b»ng cao su hay gç tr¸nh hiÖn tîng
cä s¸t ph¸t sinh ra tia löa.
- ViÖc di chuyÓn b×nh ph¶i tiÕn hµnh b»ng c¸c dông cô chë chuyªn dïng. HoÆc
c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c xong ph¶i ®¶m b¶o an toµn.
- ë c¸c b×nh gas ph¶i cã van an toµn dËp ngän löa ch¸y ngîc
- N¬i ®Æt b×nh: (cöa sæ vµ cöa ra vµo ph¶i më ra phÝa ngoµi) kÝnh cöa ph¶i lµ
kÝnh mê hoÆc quÐt mét líp s¬n tr¾ng
- N¬i ®Æt b×nh ph¶i cã biÓn b¸o Gas vµ biÓn b¸o cÊm löa
- N¬i ®Æt b×nh vµ d©y dÉn ra m¸y ph¶i ®¶m b¶o thuËn lîi cho thao t¸c vµ thuËn
lîi ®i l¹i trªn mÆt b»ng.
§iÒu 4: Khi ph¸t hiÖn kÞp thêi khÝ Gas bÞ rß rØ b»ng ©m thanh, b»ng mïi ®Æc trng, hiÖn tîng t¹o s¬ng tuyÕt. Ph¶i dïng dÎ s¹ch nhóng níc xµ phßng b«i lªn chç
nghi rß gas ®Ó ph¸t hiÖn (Chç rß gas xuÊt hiÖn bong bãng)
- Khi gas bÞ dß tiÕn hµnh sö lý:

+ CÊm bËt ®Ìn chiÕu s¸ng, cÊm dïng qu¹t ®iÖn ®Ó th«ng giã, th«ng b¸o cho
mäi ngêi cïng biÕt thùc hiÖn ®iÒu cÊm vÒ PCCN, më tÊt c¶ cöa ®Ó th«ng
khÝ.
+ Dïng xµ phßng b¸nh trÐt vµo chç rß hoÆc dïng d©y cao su quÊn chÆt ®a
b×nh ra ngoµi ®Õn n¬i an toµn (xa: khu d©n c, nguån nhiÖt, thiÕt bÞ, m¸y
mãc, nhµ xëng) vµ tiÕn hµnh ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y trong
suèt thêi gian x¶ khÝ ë b×nh.
§iÒu 5: N¬i ®Æt b×nh gas ph¶i trang bÞ c¸c b×nh ch÷a ch¸y lµ b×nh bét ABC ho¨c
BC hoÆc CO2 kh«ng ®îc dïng AB vµ OB
§iÒu 6: Yªu cÇu mäi ngêi p...
Néi quy an toµn sö dông b×nh ga
dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng sö dông
AT-00-18
§iÒu 1: C«ng nh©n ph¶i trang ®Çy ®ñ ph¬ng tiÖn b¶o nh©n ®· ®îc cÊp
ph¸t vµ ®îc ph©n c«ng. Ph¶i kiÓm tra toµn n¬i lµm viÖc: gåm thiÕt ph¬ng
tiÖn vµ dông cô nÕu ®¶m b¶o an toµn míi tiÕn hµnh c«ng viÖc.
§iÒu 2: ChÊt lîng cña b×nh Gas khi lÜnh tõ kho vÒ
- N¬i cung cÊp b×nh Gas chøc, nh©n cã ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n ®îc
cÊp cã thÈm quyÒn cho phÐp kinh doanh.
- C¸cnh Gas ph¶i míi kh«ng bÞ dËp, søt, mÎ, sïi vÈy qu¸ 1,5mm, kh«ng
bÞ dß khÝ cã sè hiÖu b×nh, dÊu hiÖu cña n¬i n¹p.
§iÒu 3: N¬i ®Æt b×nh ë vÞ trÝ thuËn lîi vµ tho¸ng m¸t, kh«ng ®Ó ngËp níc, kh«ng
gÇn c¸c chÊt ¨n mßn, cã lèi ®i ®Õn c¸c bé phËn cña b×nh ®Ó kiÓm tra.
- VÞ trÝ ®Æt ph¶i th«ng giã tù nhiªn nhiÖt ®é n¬i ®Æt thÊp h¬n 50
0
C. NÕu qu¸ trÞ
sè trªn ph¶i cã biÖn ph¸p lµm m¸t.
- §Æt nh Gas kh«ng ®îc ®Æt s¸t vµo têng, t vµo c¸c thanh s¾t nèi víi
thèng khung nhµ xëng phßng sÐt ®¸nh (V× thèng khung nhµ thèng
chèng sÐt ®¸nh th¼ng)
- Kho¶ng c¸ch n¬i ®Æt b×nh ®Õn nguån nhiÖt lín h¬n 02 mÐt
- B×nh Gas ph¶i ®Æt th¼ng ®øng vµ ®Æt trong khung gi¸ ®Ó gi÷ cho kh«ng bÞ ®æ
hoÆc c¸c phËn g¸ kh¸c vµ ®îc ®Öm lãt b»ng cao su hay gç tr¸nh hiÖn tîng
cä s¸t ph¸t sinh ra tia löa.
- ViÖc di chuyÓn b×nh ph¶i tiÕn hµnh b»ng c¸c dông cô chë chuyªn dïng. HoÆc
c¸c ph¬ng ph¸p kh¸c xong ph¶i ®¶m b¶o an toµn.
- ë c¸c b×nh gas ph¶i cã van an toµn dËp ngän löa ch¸y ngîc
- N¬i ®Æt b×nh: (cöa cöa ra vµo ph¶i ra phÝa ngoµi) nh cöa ph¶i lµ
kÝnh mê hoÆc quÐt mét líp s¬n tr¾ng
- N¬i ®Æt b×nh ph¶i cã biÓn b¸o Gas vµ biÓn b¸o cÊm löa
- N¬i ®Æt b×nh vµ d©y dÉn ra m¸y ph¶i ®¶m b¶o thuËn lîi cho thao t¸c vµ thuËn
lîi ®i l¹i trªn mÆt b»ng.
§iÒu 4: Khi ph¸t hiÖn p thêi khÝ Gas rßb»ng ©m thanh, b»ng mïi ®Æc tr-
ng, hiÖn tîng t¹o s¬ng tuyÕt. Ph¶i dïng dÎ s¹ch nhóng níc xµ phßng b«i lªn chç
nghi rß gas ®Ó ph¸t hiÖn (Chç rß gas xuÊt hiÖn bong bãng)
- Khi gas bÞ dß tiÕn hµnh sö lý:
Nội quy an toàn sử dụng bình ga - Trang 2
Nội quy an toàn sử dụng bình ga - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội quy an toàn sử dụng bình ga 9 10 677