Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn sử dụng máy mài hai đá

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 7436 lần   |   Lượt tải: 2 lần
DISOCO

ISO 14001:2004
ISO 9001:2008

NéI QUY AN TOµN
Sö DôNG M¸Y mµi hai ®¸
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè: AT- 00 - 02
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§ míi ®îc
vËn hµnh m¸y vµ ph¶i thùc hiÖn néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy

®Þnh.

2. KiÓm tra vÞ trÝ lµm viÖc ®¶m b¶o gän gµng, s¹ch sÏ, ®ñ ¸nh s¸ng.
II. Trong khi lµm viÖc:
1. Khi ®¸ mµi ®ñ tèc ®é míi ®îc mµi.
2. Khi mµi kh«ng ®øng ®èi diÖn víi ®¸ (Ph¶i ®øng lÖch so víi mÆt ph¼ng quay cña ®¸
450).
3. CÊm 2 ngêi cïng mµi 1 ®¸ vµ mµi vµo mÆt bªn cña ®¸.
4. CÊm sö dông ®¸ søt, nøt nÎ, ®¶o.
5. Khi mµi nh÷ng vËt nhá ph¶i cã dông cô kÑp chÆt míi ®îc mµi.
6. Khi m¸y lµm viÖc kh«ng b×nh thêng ph¶i t¾t m¸y kiÓm tra, nÕu cÇn ph¶i b¸o ngay
cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt.
7. CÊm mµi khi:
 Khe hë gi÷a bÖ tú vµ ®¸ mµi > 3mm.
 PhÇn cßn l¹i cña ®¸ (tÝnh tõ mÆt bÝch) nÕu b»ng 5mm th× ph¶i th¸o bá vµ thay ®¸
míi.
iii. kÕt thóc c«ng viÖc:
1. Ng¾t ®iÖn vµo m¸y.
2. VÖ sinh m¸y.
3. Bµn giao t×nh tr¹ng cña m¸y cho ca sau.
Gi¸m §èc

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Sö DôNG M¸Y mµi hai ®¸
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè: AT- 00 - 02
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 14001:2004
ISO 9001:2008
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Ngêi ®îc giao nhiÖm ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§ míi ®îc
vËn hµnh m¸y vµ ph¶i thùc hiÖn néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh.
2. KiÓm tra vÞ trÝ lµm viÖc ®¶m b¶o gän gµng, s¹ch sÏ, ®ñ ¸nh s¸ng.
II. Trong khi lµm viÖc:
1. Khi ®¸ mµi ®ñ tèc ®é míi ®îc mµi.
2. Khi mµi kh«ng ®øng ®èi diÖn víi ®¸ (Ph¶i ®øng lÖch so víi mÆt ph¼ng quay cña ®¸
45
0
).
3. CÊm 2 ngêi cïng mµi 1 ®¸ vµ mµi vµo mÆt bªn cña ®¸.
4. CÊm sö dông ®¸ søt, nøt nÎ, ®¶o.
5. Khi mµi nh÷ng vËt nhá ph¶i cã dông cô kÑp chÆt míi ®îc mµi.
6. Khi m¸y lµm viÖc kh«ngnh thêng ph¶i t¾t m¸y kiÓm tra, nÕu cÇn ph¶i b¸o ngay
cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt.
7. CÊm mµi khi:
Khe hë gi÷a bÖ tú vµ ®¸ mµi > 3mm.
PhÇn cßn l¹i cña ®¸ (tÝnh t bÝch) nÕu b»ng 5mm th× ph¶i th¸o thay ®¸
míi.
iii. kÕt thóc c«ng viÖc:
1. Ng¾t ®iÖn vµo m¸y.
2. VÖ sinh m¸y.
3. Bµn giao t×nh tr¹ng cña m¸y cho ca sau.
Gi¸m §èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn sử dụng máy mài hai đá - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn sử dụng máy mài hai đá 9 10 960