Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn sử dụng máy mài

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4392 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Sö DôNG M¸Y mµi

M· sè: AT- 00 - 03
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1

Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

LÇn söa ®æi: 0

Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§ míi ®îc vËn
hµnh m¸y vµ ph¶i thùc hiÖn néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ c¸c trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh,
c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi, quµng kh¨n lßa xßa.
2. KiÓm tra sù lµm viÖc cña m¸y (®¸ mµi, phÇn c¬, ®iÖn, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, c¸c trang bÞ
c«ng nghÖ...) nÕu trôc trÆc kh«ng ®îc lµm viÖc.
II. trong khi lµm viÖc.
1. §¸ mµi chän ®Ó gia c«ng chi tiÕt ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu kü thuËt c«ng nghÖ
mµi.
2. §¸ mµi khi sö dông ph¶i cã ®ñ c¸c th«ng sè kü thuËt ghi trªn ®¸, kh«ng sö dông ®¸
mµi kh«ng cã ký hiÖu.
3. §¸ mµi ph¶i ®îc thö nghiÖm ®óng yªu cÇu kü thuËt tríc khi sö dông, cÊm sö dông
®¸ mµi cha qua thö nghiÖm.
4. Khi ®a vËt mµi vµo ®¸ ph¶i tõ tõ, nhÑ nhµng ®Ó tr¸nh va ®Ëp.
5. CÊm sö dông m¸y mµi khi kh«ng cã bao che ®¸.
6. CÊm mµi khi ®¸ mµi cha ®ñ tèc ®é.
7. M¸y mµi ph¼ng th× khãa liªn ®éng gi÷a bµn tõ vµ trôc ®¸ ph¶i lu«n ho¹t ®éng tèt.
8. TuyÖt ®èi cÊm mµi khi ®¸ bÞ søt mÎ, nøt, ®¶o.
9. Kh«ng ®øng ®èi diÖn víi vïng nguy hiÓm cña m¸y mµi ®Ó ®Ò phßng khi ®¸ vì.
10. Khi m¸y mµi ®ang ch¹y cÊm:
 §o kiÓm chi tiÕt gia c«ng, g¸ l¾p ®å g¸.
 Lau chïi m¸y vµ tra dÇu mì vµo m¸y.
 Söa ch÷a m¸y.
 §øng nhiÒu ngêi ®Ó mµi.
III. kÕt thóc c«ng viÖc:
1. Khi hÕt ca lµm viÖc ph¶i ng¾t ®iÖn vµo m¸y vµ ®a c¸c tay g¹t vÒ vÞ trÝ sè kh«ng (0).
2. Lau s¹ch dÇu vµ b«i tr¬n m¸y, s¾p xÕp dông cô, ®å g¸ vµo n¬i quy ®Þnh.
3. Bµn giao l¹i t×nh tr¹ng cña m¸y cho ca sau.
Gi¸m §èc

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Sö DôNG M¸Y mµi
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè: AT- 00 - 03
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Ngêi ®îc giao nhiÖm ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§ míi ®îc vËn
hµnh m¸y vµ ph¶i thùc hiÖn néi quy díi ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i dông ®Çy ®ñ c¸c trang BHL§ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t ®óng quy ®Þnh,
c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi, quµng kh¨n lßa xßa.
2. KiÓm tra sù lµm viÖc cña m¸y (®¸ mµi, phÇn c¬, ®iÖn, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn, c¸c trang bÞ
c«ng nghÖ...) nÕu trôc trÆc kh«ng ®îc lµm viÖc.
II. trong khi lµm viÖc.
1. §¸ mµi chän ®Ó gia c«ng chi tiÕt ph¶i ®¶m b¶o ®óng yªu cÇu thuËt c«ng nghÖ
mµi.
2. §¸ mµi khi sö dông ph¶i ®ñ c¸c th«ng thuËt ghi trªn ®¸, kh«ng dông ®¸
mµi kh«ng cã ký hiÖu.
3. §¸ i ph¶i ®îc thö nghiÖm ®óng yªu cÇu thuËt tríc khi dông, cÊm dông
®¸ mµi cha qua thö nghiÖm.
4. Khi ®a vËt mµi vµo ®¸ ph¶i tõ tõ, nhÑ nhµng ®Ó tr¸nh va ®Ëp.
5. CÊm sö dông m¸y mµi khi kh«ng cã bao che ®¸.
6. CÊm mµi khi ®¸ mµi cha ®ñ tèc ®é.
7. M¸y mµi ph¼ng th× khãa liªn ®éng gi÷a bµn tõ vµ trôc ®¸ ph¶i lu«n ho¹t ®éng tèt.
8. TuyÖt ®èi cÊm mµi khi ®¸ bÞ søt mÎ, nøt, ®¶o.
9. Kh«ng ®øng ®èi diÖn víi vïng nguy hiÓm cña m¸y mµi ®Ó ®Ò phßng khi ®¸ vì.
10. Khi m¸y mµi ®ang ch¹y cÊm:
§o kiÓm chi tiÕt gia c«ng, g¸ l¾p ®å g¸.
Lau chïi m¸y vµ tra dÇu mì vµo m¸y.
Söa ch÷a m¸y.
§øng nhiÒu ngêi ®Ó mµi.
III. kÕt thóc c«ng viÖc:
1. Khi hÕt ca lµm viÖc ph¶i ng¾t ®iÖn vµo m¸y vµ ®a c¸c tay g¹t vÒ vÞ trÝ sè kh«ng (0).
2. Lau s¹ch dÇu vµ b«i tr¬n m¸y, s¾p xÕp dông cô, ®å g¸ vµo n¬i quy ®Þnh.
3. Bµn giao l¹i t×nh tr¹ng cña m¸y cho ca sau.
Gi¸m §èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn sử dụng máy mài - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn sử dụng máy mài 9 10 566