Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn sử dụng máy rèn dập

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2752 lần   |   Lượt tải: 3 lần
DISOCO

Néi quy an toµn

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Sö dông m¸y rÌn dËp

A.

M· sè : AT - 00 -07
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/2
LÇn söa ®æi: 0

Dùng huấn luyện cho người lao động

Biªn ph¸p tæ chøc vµ c¸c yªu cÇu.

1. ChØ nh÷ng c«ng nh©n ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, cã hiÓu biÕt vµ ®· ®îc
huÊn luyÖn vÒ kü thuËt an toµn rÌn dËp míi ®îc sö dông m¸y.
2. ChØ thùc hiÖn c«ng viÖc, nhiÖm vô ®îc giao khi ®· n¾m v÷ng c«ng nghÖ, kü thuËt
an toµn vµ tÝnh n¨ng cña thiÕt bÞ, nhÊt lµ c¸c c«ng viÖc míi, nguy hiÓm.
3. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ngêi kh«ng ®îc giao nhiÖm vô lµm hé, lµm thay hoÆc phô
gióp.
4. Ph¶i chÊp hµnh c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng cña xëng, kh«ng ®i l¹i
lén xén, nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ph¶i x¾p xÕp gän gµng ®óng quy ®Þnh.
5. Khi thùc hiÖn c«ng viÖc nhiÒu ngêi ph¶i cö nhãm trëng, mçi ngêi chØ thùc hiÖn
®óng c«ng viÖc mµ nhãm trëng ®· ph©n c«ng.
6. Khi ph¸t hiÖn thiÕt bÞ, khu«n, g¸, nªm chèt... háng th× ph¶i kÞp thêi b¸o ngay cho
ngêi cã tr¸ch nhiÖm hiÓu biÕt vµ kh«ng ®îc lµm khi cha cã lÖnh.
B. BiÖn ph¸p kü thuËt
I. Tríc khi lµm viÖc.
NhiÖm vô cña qu¶n ®èc, trëng ca hoÆc tæ trëng cÇn:
1. KiÓm tra vµ yªu cÇu c«ng nh©n ph¶i sö dông ®óng trang bÞ ph¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸
nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t, cÇn gän gµng nghiªm tóc (cµi cóc ¸o, giÇy da buéc chÆt cæ
ch©n, khÈu trang, nót lç tai...).
2. KiÓm tra tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ nh: C¬ cÊu khëi ®éng, phanh h·m, ly hîp, hÖ
thèng dÉn khÝ nÐn, dÇu mì... cã ®¶m b¶o an toµn míi lµm viÖc.
3. KiÓm tra khu«n, c¸c chi tiÕt kh¸c nh: Bu l«ng, nªm, chèt, c¸c dông cô phôc vô cho
c«ng viÖc phï hîp vµ ®¶m b¶o an toµn, ®Æc biÖt lu ý chiÒu cao kÝn cña khu«n vµ
m¸y cã phï hîp kh«ng.
4. Sau khi kiÓm tra xong cho m¸y ch¹y kh«ng t¶i æn ®Þnh, ®ång thêi kiÓm tra hÖ thèng
b«i tr¬n tèt míi tiÕn hµnh lµm viÖc.
5. C¸c nhãm s¶n xuÊt hoÆc c«ng nh©n tù kiÓm tra:
- C¸c c¬ cÊu bé phËn nh hÖ thèng ®iÖn, ®Çu bóa, ®Çu trît, bµn m¸y, dÇu mì, hÖ thèng
b«i tr¬n khÝ nÐn cã ®¶m b¶o an toµn míi lµm viÖc.
- VËt t ph«i liÖu, dÇu mì phôc vô s¶n xuÊt cÇn cã ®óng theo yªu cÇu cña quy tr×nh
c«ng nghÖ.
II. Trong thêi gian lµm viÖc.
1. ChØ ®îc lµm viÖc khi thiÕt bÞ, khu«n, c¸c lo¹i dông cô, ph«i ®óng nh quy tr×nh c«ng
nghÖ ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn.
2. §îc tiÕn hµnh cho m¸y lµm viÖc khi ph«i ®· ®Æt ®óng vÞ trÝ, nÕu dËp nãng th× vËt
rÌn ph¶i ®ñ nhiÖt ®é theo yªu cÇu c«ng nghÖ, khi ®Çu trît ®i xuèng cÊm söa chØnh

DISOCO

Néi quy an toµn

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Sö dông m¸y rÌn dËp

M· sè : AT - 00 -07
Ng...
DISOCO
Néi quy an toµn
Sö dông m¸y rÌn dËp
Dùng huấn luyện cho người lao động
M· sè : AT - 00 -07
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/2
LÇn söa ®æi: 0
A. Biªn ph¸p tæ chøc vµ c¸c yªu cÇu.
1. ChØ nh÷ng c«ng nh©n ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ,hiÓu biÕt ®· ®îc
huÊn luyÖn vÒ kü thuËt an toµn rÌn dËp míi ®îc sö dông m¸y.
2. ChØ thùc hiÖn c«ng viÖc, nhiÖm ®îc giao khi ®· n¾m v÷ng c«ng nghÖ, thuËt
an toµn vµ tÝnh n¨ng cña thiÕt bÞ, nhÊt lµ c¸c c«ng viÖc míi, nguy hiÓm.
3. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ngêi kh«ng ®îc giao nhiÖm lµm hé, lµm thay hoÆc phô
gióp.
4. Ph¶i chÊp hµnh c¸c i quy, quy ®Þnh an toµn lao ®éng cña xëng, kh«ng ®i l¹i
lén xén, nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ph¶i x¾p xÕp gän gµng ®óng quy ®Þnh.
5. Khi thùc hiÖn c«ng viÖc nhiÒu ngêi ph¶i nhãm trëng, mçi ngêi chØ thùc hiÖn
®óng c«ng viÖc mµ nhãm trëng ®· ph©n c«ng.
6. Khi ph¸t hiÖn thiÕt bÞ, khu«n, g¸, nªm chèt... háng th× ph¶i kÞp thêi b¸o ngay cho
ngêi cã tr¸ch nhiÖm hiÓu biÕt vµ kh«ng ®îc lµm khi cha cã lÖnh.
B. BiÖn ph¸p kü thuËt
I. Tríc khi lµm viÖc.
NhiÖm vô cña qu¶n ®èc, trëng ca hoÆc tæ trëng cÇn:
1. KiÓm tra yªu cÇu c«ng nh©n ph¶i dông ®óng trang ph¬ng tiÖn b¶o c¸
nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t, cÇn gän gµng nghiªm tóc (cµi cóc ¸o, giÇy da buéc chÆt
ch©n, khÈu trang, nót lç tai...).
2. KiÓm tra tÊt c¶ c¸c chi tiÕt cña thiÕt bÞ nh: C¬ cÊu khëi ®éng, phanh h·m, ly hîp, hÖ
thèng dÉn khÝ nÐn, dÇu mì... cã ®¶m b¶o an toµn míi lµm viÖc.
3. KiÓm tra khu«n, c¸c chi tiÕt kh¸c nh: Bu l«ng, nªm, chèt, c¸c dông phôc cho
c«ng viÖc phï p ®¶m b¶o an toµn, ®Æc biÖt lu ý chiÒu cao kÝn cña khu«n
m¸y cã phï hîp kh«ng.
4. Sau khi kiÓm tra xong cho m¸y ch¹y kh«ng t¶i æn ®Þnh, ®ång thêi kiÓm tra hÖ thèng
b«i tr¬n tèt míi tiÕn hµnh lµm viÖc.
5. C¸c nhãm s¶n xuÊt hoÆc c«ng nh©n tù kiÓm tra:
- C¸c c¬ cÊu bé phËn nh hÖ thèng ®iÖn, ®Çu bóa, ®Çu trît, bµn m¸y, dÇu mì, hÖ thèng
b«i tr¬n khÝ nÐn cã ®¶m b¶o an toµn míi lµm viÖc.
- VËt t ph«i liÖu, dÇu phôc s¶n xuÊt cÇn ®óng theo yªu cÇu cña quy tr×nh
c«ng nghÖ.
II. Trong thêi gian lµm viÖc.
1. ChØ ®îc lµm viÖc khi thiÕt bÞ, khu«n, c¸c lo¹i dông cô, ph«i ®óng nh quy tr×nh c«ng
nghÖ ®óng yªu cÇu kü thuËt vµ ®¶m b¶o an toµn.
2. §îc tiÕn hµnh cho m¸y lµm viÖc khi ph«i ®· ®Æt ®óng trÝ, nÕu dËp nãng th× vËt
rÌn ph¶i ®ñ nhiÖt ®é theo yªu cÇu c«ng nghÖ, khi ®Çu trît ®i xuèng cÊm söa chØnh
Nội quy an toàn sử dụng máy rèn dập - Trang 2
Nội quy an toàn sử dụng máy rèn dập - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Nội quy an toàn sử dụng máy rèn dập 9 10 900