Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn sử dụng máy tiện

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 4425 lần   |   Lượt tải: 8 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Sö DôNG M¸Y tiÖn

M· sè: AT- 00 - 04
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1

Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

LÇn söa ®æi: 0

Nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, cã ®ñ tr×nh ®é hiÓu biÕt kü
thuËt vµ tay nghÒ tiÖn, ®îc huÊn luyÖn vÒ BHL§ míi ®îc vËn hµnh m¸y tiÖn vµ ph¶i
thùc hiÖn theo néi quy sau:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ, ®óng vµ nghiªm tóc, gän gµng c¸c trang thiÕt bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n
®· ®îc cÊp ph¸t, c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi...
2. KiÓm tra vËt t, ph«i liÖu, dÇu mì, dao cô, dông cô, c¸c c¬ cÊu cña m¸y cã ®¶m b¶o
an toµn míi ®îc lµm viÖc, nÕu cã sù cè g× ph¶i b¸o c¸o víi ngêi cã tr¸ch nhiÖm.
II. trong khi lµm viÖc.
1. Ph¶i sö dông ®óng c¸c trang thiÕt bÞ, dao cô... theo yªu cÇu cña quy tr×nh c«ng nghÖ.
2. Khi g¸ l¾p chi tiÕt gia c«ng, dao cô, lÊy chi tiÕt ra,...cÇn c¾t ®iÖn vµo m¸y.
3. Khi gia c«ng cÇn kÑp chÆt, b¶o ®¶m cøng v÷ng, kh«ng bÞ v¨ng ra trong qu¸ tr×nh lµm
viÖc.
4. Khi c¾t gät t¹o phoi d©y dµi ph¶i dïng dao cã gãc, g¸, dông cô chuyªn dïng ®Ó
bÎ.Khi maý ®ang lµm viÖc (trôc chÝnh ®ang quay) nghiªm cÊm:
−
−
−
5.
6.
7.

Th¸o l¾p chi tiÕt gia c«ng, ®å g¸, dao cô.
§o kiÓm tra chi tiÕt, tra dÇu mì, lµm vÖ sinh hoÆc söa ch÷a nh÷ng bé phËn cña m¸y.
Sê mã vµo hoÆc dïng tay tú h·m c¸c bé phËn cña m¸y hay lÊy chi tiÕt ra.
CÊm ®eo g¨ng tay ®Ó vËn hµnh m¸y, chØ ®îc dïng khi ®ang l¾p g¸ chi tiÕt.
CÊm nèi dµi cê lª, k×m tay quay...b»ng èng thÐp ®Ó thao t¸c, nÕu háng ph¶i thay.
VÞ trÝ lµm viÖc ph¶i s¹ch sÏ gän gµng, ng¨n n¾p, ph«i liÖu chi tiÕt s¾p xÕp ®óng quy
®Þnh, ph¶i cã ®êng ®i l¹i thuËn tiÖn ®Ó ®Ò phßng sù cè khi ®ang lµm viÖc.
8. NÕu chi tiÕt dµi (L/D >12) ph¶i cã gi¸ ®ì, kh«ng sö dông qu¸ chÕ ®é c¾t gät ®· quy
®Þnh theo quy tr×nh c«ng nghÖ vµ cho tõng lo¹i m¸y tiÖn.
III. KÕt thóc c«ng viÖc.
1. Khi hÕt ca lµm viÖc ph¶i c¾t cÇu dao ®iÖn vµo m¸y, ®a hÕt c¸c tay g¹t vÒ vÞ trÝ sè
kh«ng (0).
2. Lµm vÖ sinh b«i tr¬n m¸y, s¾p xÕp dông cô, g¸ l¾p, ph«i, s¶n phÈm ®óng quy ®Þnh.
3. Bµn giao t×nh tr¹ng m¸y cho ca sau theo quy ®Þnh.
GI¸M §èC

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Sö DôNG M¸Y tiÖn
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè: AT- 00 - 04
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, ®ñ tr×nh ®é hiÓu biÕt
thuËt tay nghÒ tiÖn, ®îc huÊn luyÖn BHL§ míi ®îc vËn hµnh m¸y tiÖn ph¶i
thùc hiÖn theo néi quy sau:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ, ®óng vµ nghiªm tóc, gän gµng c¸c trang thiÕt b¶o vÖ c¸ nh©n
®· ®îc cÊp ph¸t, c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi...
2. KiÓm tra vËt t, ph«i liÖu, dÇu mì, dao cô, dông cô, c¸c cÊu cña m¸y ®¶m b¶o
an toµn míi ®îc lµm viÖc, nÕu cã sù cè g× ph¶i b¸o c¸o víi ngêi cã tr¸ch nhiÖm.
II. trong khi lµm viÖc.
1. Ph¶i sö dông ®óng c¸c trang thiÕt bÞ, dao cô... theo yªu cÇu cña quy tr×nh c«ng nghÖ.
2. Khi g¸ l¾p chi tiÕt gia c«ng, dao cô, lÊy chi tiÕt ra,...cÇn c¾t ®iÖn vµo m¸y.
3. Khi gia c«ng cÇn kÑp chÆt, b¶o ®¶m cøng v÷ng, kh«ng bÞ v¨ng ra trong qu¸ tr×nh lµm
viÖc.
4. Khi c¾t gät t¹o phoi d©y dµi ph¶i dïng dao cã gãc, , dông cô chuyªn dïng ®Ó
bÎ.Khi maý ®ang lµm viÖc (trôc chÝnh ®ang quay) nghiªm cÊm:
Th¸o l¾p chi tiÕt gia c«ng, ®å g¸, dao cô.
§o kiÓm tra chi tiÕt, tra dÇu mì, lµm vÖ sinh hoÆc söa ch÷a nh÷ng bé phËn cña m¸y.
Sê mã vµo hoÆc dïng tay tú h·m c¸c bé phËn cña m¸y hay lÊy chi tiÕt ra.
5. CÊm ®eo g¨ng tay ®Ó vËn hµnh m¸y, chØ ®îc dïng khi ®ang l¾p g¸ chi tiÕt.
6. CÊm nèi dµi cê lª, k×m tay quay...b»ng èng thÐp ®Ó thao t¸c, nÕu háng ph¶i thay.
7. trÝ lµm viÖc ph¶i ch gän gµng, ng¨n n¾p, ph«i liÖu chi tiÕt p xÕp ®óng quy
®Þnh, ph¶i cã ®êng ®i l¹i thuËn tiÖn ®Ó ®Ò phßng sù cè khi ®ang lµm viÖc.
8. NÕu chi tiÕt dµi (L/D >12) ph¶i gi¸ ®ì, kh«ng dông qu¸ chÕ ®é c¾t gät ®· quy
®Þnh theo quy tr×nh c«ng nghÖ vµ cho tõng lo¹i m¸y tiÖn.
III. KÕt thóc c«ng viÖc.
1. Khi hÕt ca lµm viÖc ph¶i c¾t cÇu dao ®iÖn vµo m¸y, ®a hÕt c¸c tay g¹t vÒ trÝ sè
kh«ng (0).
2. Lµm vÖ sinh b«i tr¬n m¸y, s¾p xÕp dông cô, g¸ l¾p, ph«i, s¶n phÈm ®óng quy ®Þnh.
3. Bµn giao t×nh tr¹ng m¸y cho ca sau theo quy ®Þnh.
GI¸M §èC
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn sử dụng máy tiện - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn sử dụng máy tiện 9 10 243