Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn sử dụng thiết bị nhiệt luyện

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

NéI QUY AN TOµN
Sö dông t/bÞ nhiÖt luyÖn
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng

M· sè: AT- 00 - 09
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0

Nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, cã ®ñ tr×nh ®é hiÓu biÕt kü
thuËt vµ tay nghÒ nhiÖt luyÖn, ®îc huÊn luyÖn vÒ BHL§ míi ®îc vËn hµnh sö dông c¸c
lo¹i thiÕt bÞ nhiÖt luyÖn vµ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo néi quy sau ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ, ®óng vµ nghiªm tóc, gän gµng c¸c trang thiÕt bÞ b¶o vÖ c¸ nh©n
®· ®îc cÊp ph¸t, c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi...
2. KiÓm tra vµ chuÈn bÞ ®Çy ®ñ trang bÞ dông cô lµm viÖc, nhÊt lµ ®ång hå kiÓm nhiÖt cÇn
ph¶i tèt. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ngêi kh«ng cã nhiÖm vô ®øng gÇn khu vùc lµm viÖc.
3. KiÓm tra c¸c bé phËn, chi tiÕt vÒ phÇn c¬, ®iÖn, chó ý ph¶i c¸ch ®iÖn, c¸c bÓ dÇu,c¸c
lo¹i chÊt ®éc kh«ng ®îc vît qua quy ®Þnh, hÖ thèng an toµn, dông cô phßng ch÷a ch¸y
cã ®¶m b¶o an toµn, kh«ng ®éc h¹i míi ®îc tiÕn hµnh c«ng viÖc.
4. C¸c lß t«i, ram, thÊm than ph¶i kiÓm tra khãa liªn ®éng, b¶ng ®iÖn ®iÒu khiÓn cã ®Ìn
b¸o, ®Ìn tÝn hiÖu ®Çy ®ñ vµ b¶o ®¶m lµm viÖc tèt, nÕu cã h háng ph¶i söa ch÷a.
II. Trong khi lµm viÖc:

1. Khi ®a chi tiÕt cÇn t«i, ram vµo lß ph¶i tu©n thñ theo quy tr×nh c«ng nghÖ, ®óng thêi
gian, sè lîng vµ nhiÖt ®é, nÕu vËn hµnh cÇu trôc cÇn tu©n thñ theo néi quy an toµn vÒ
cÇu trôc. Ph¶i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ (T«i, ram, ñ...) ®· ban hµnh.
2. Ph¶i dõng c«ng viÖc khi lß cã sù cè, dông cô kiÓm nhiÖt, c«ng t¾c, qu¹t ®iÖn bÞ háng.
3. Trong qua tr×nh vËn hµnh lß cÇn thêng xuyªn theo dâi tñ b¶ng ®iÖn, c¸c lo¹i ®ång hå,
kh«ng cho phÐp lß bÞ qu¸ nhiÖt nh ®· quy ®Þnh.
4. BÓ t«i dÇu cÇn kÝn, dÇu t«i lµ lo¹i dÇu cã nhiÖt ®é ch¸y kh«ng thÊp h¬n 1700C, nhiÖt ®é
cao nhÊt cña dÇu khi t«i kh«ng lín h¬n 850C, Khi ®ang t«i nÕu dÇu bÞ ch¸y cÇn cã c¸c
lo¹i dông cô cøu háa dËp t¾t kÞp thêi.
5. Khi sö dông lß muèi, lß thÊm than ph¶i tu©n thñ theo néi quy an toµn vµ quy tr×nh c«ng
nghÖ, viÖc b¶o qu¶n c¸c lo¹i muèi, than cÇn kh« r¸o, thïng ®ùng ph¶i kÝn kh«ng ®Ó
gÇn n¬i Èm ít.
6. VÞ trÝ lµm viÖc ph¶i s¹ch sÏ, gän gµng, ph«i liÖu, dông cô, c¸c lo¹i vËt liÖu hãa chÊt...
cÇn s¾p xÕp ®óng vÞ trÝ.
iii. kÕT THóC C¤NG VIÖC:
1. Khi hÕt ca lµm viÖc ph¶i c¾t ®iÖn vµo c¸c thiÕt bÞ, ®ãng vµ cè ®Þnh c¸c cöa lß, bÓ, ®ãng
l¹i c¸c van khÝ, van níc, van dÇu.
2. Lµm vÖ sinh c¸c thiÕt bÞ, lß nhiÖt luyÖn, s¾p xÕp s¶n phÈm, vËt liÖu ®óng quy ®Þnh.
3. Bµn giao t×nh tr¹ng lß thiÕt bÞ, lß nhiÖt luyÖn cho ca sau theo quy ®Þnh.
GI¸M ®èc
...
DISOCO
NéI QUY AN TOµN
Sö dông t/bÞ nhiÖt luyÖn
Dïng huÊn luyÖn cho ngêi lao ®éng
M· sè: AT- 00 - 09
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Nh÷ng ngêi ®· ®îc ®µo t¹o t¹i c¸c trêng d¹y nghÒ, ®ñ tr×nh ®é hiÓu biÕt
thuËt vµ tay nghÒ nhiÖt luyÖn, ®îc huÊn luyÖn vÒ BHL§ míi ®îc vËn hµnh sö ng c¸c
lo¹i thiÕt bÞ nhiÖt luyÖn vµ cÇn ph¶i thùc hiÖn theo néi quy sau ®©y:
I. tríc khi lµm viÖc:
1. Ph¶i dông ®Çy ®ñ, ®óng nghiªm tóc, gänng c¸c trang thiÕt b¶o c¸ nh©n
®· ®îc cÊp ph¸t, c«ng nh©n n÷ kh«ng ®Ó tãc dµi...
2. KiÓm tra chuÈn ®Çy ®ñ trang dông lµm viÖc, nhÊt lµ ®ång hå kiÓm nhiÖt cÇn
ph¶i tèt. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ngêi kh«ng cã nhiÖm vô ®øng gÇn khu vùc lµm viÖc.
3. KiÓm tra c¸c phËn, chi tiÕt phÇn c¬, ®iÖn, c ý ph¶i c¸ch ®iÖn, c¸c dÇu,c¸c
lo¹i chÊt ®éc kh«ng ®îc vît qua quy ®Þnh, hÖ thèng an toµn, dông cô phßng ch÷a ch¸y
cã ®¶m b¶o an toµn, kh«ng ®éc h¹i míi ®îc tiÕn hµnh c«ng viÖc.
4. C¸c t«i, ram, thÊm than ph¶i kiÓm tra khãa liªn ®éng, b¶ng ®iÖn ®iÒu khiÓn ®Ìn
b¸o, ®Ìn tÝn hiÖu ®Çy ®ñ vµ b¶o ®¶m lµm viÖc tèt, nÕu cã h háng ph¶i söa ch÷a.
II. Trong khi lµm viÖc:
1. Khi ®a chi tiÕt cÇn t«i, ram vµo lß ph¶i tu©n thñ theo quy tr×nh c«ng nghÖ, ®óng thêi
gian, lîng nhiÖt ®é, nÕu vËn hµnh cÇu trôc cÇn tu©n thñ theo néi quy an toµn
cÇu trôc. Ph¶i thùc hiÖn ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ (T«i, ram, ñ...) ®· ban hµnh.
2. Ph¶i dõng c«ng viÖc khi lß cã sù cè, dông cô kiÓm nhiÖt, c«ng t¾c, qu¹t ®iÖn bÞ háng.
3. Trong qua tr×nh vËn hµnh cÇn thêng xuyªn theo dâi b¶ng ®iÖn, c¸c lo¹i ®ång hå,
kh«ng cho phÐp lß bÞ qu¸ nhiÖt nh ®· quy ®Þnh.
4. BÓ t«i dÇu cÇn kÝn, dÇu t«i lµ lo¹i dÇu cã nhiÖt ®é ch¸y kh«ng thÊp h¬n 1700C, nhiÖt ®é
cao nhÊt cña dÇu khi t«i kh«ng lín h¬n 850C, Khi ®ang t«i nÕu dÇu bÞ ch¸y cÇn cã c¸c
lo¹i dông cô cøu háa dËp t¾t kÞp thêi.
5. Khi sö dông lß muèi, lß thÊm than ph¶i tu©n thñ theo néi quy an toµn vµ quy tr×nh c«ng
nghÖ, viÖc b¶o qu¶n c¸c lo¹i muèi, than cÇn kh« r¸o, thïng ®ùng ph¶i kÝn kh«ng ®Ó
gÇn n¬i Èm ít.
6. trÝ lµm viÖc ph¶i s¹ch sÏ, gän gµng, ph«i liÖu, dông cô, c¸c lo¹i vËt liÖu hãa chÊt...
cÇn s¾p xÕp ®óng vÞ trÝ.
iii. kÕT THóC C¤NG VIÖC:
1. Khi hÕt ca lµm viÖc ph¶i c¾t ®iÖn vµo c¸c thiÕt , ®ãng cè ®Þnh c¸c cöa lß, bÓ, ®ãng
l¹i c¸c van khÝ, van níc, van dÇu.
2. Lµm vÖ sinh c¸c thiÕt bÞ, lß nhiÖt luyÖn, s¾p xÕp s¶n phÈm, vËt liÖu ®óng quy ®Þnh.
3. Bµn giao t×nh tr¹ng lß thiÕt bÞ, lß nhiÖt luyÖn cho ca sau theo quy ®Þnh.
GI¸M ®èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn sử dụng thiết bị nhiệt luyện - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn sử dụng thiết bị nhiệt luyện 9 10 271