Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn sửa chữa chống dột mái nhà xưởng

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Néi quy An toµn söa
ch÷a chèng dét m¸I
nhµ xëng

M· sè: AT - 00 - 14
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi:

0

Dùng huấn luyện cho người lao động
Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§, søc khoÎ phï hîp víi
®iÒu kiÖn lµm viÖc nguy hiÓm trªn cao, ®îc bÖnh viÖn kh¸m x¸c nhËn, ®Þnh kú kiÓm tra 6 th¸ng 1
lÇn, trong ngµy ®îc giao nhiÖm vô lµm viÖc trªn cao søc kháe ®¶m b¶o kh«ng èm dau bÖnh tËt g×.
I. Tríc lóc lµm viÖc:

1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh nh÷ng trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t khi
lµm viÖc trªn cao nh d©y an toµn, líi b¶o vÖ, thang.
2. KiÓm tra ph¬ng ¸n söa ch÷a chèng dét, kiÓm tra c¸c trang bÞ BHLD.
3. Ph¶i lËp hµng rµo ng¨n vµ biÓn cÊm bªn díi trong ph¹m vi ®ang cã ngêi lµm viÖc trªn m¸i
®Ó tr¸nh vËt liÖu, dông cô tõ m¸i r¬i vµo ngêi qua l¹i. Hµng rµo ng¨n ph¶i ®Æt réng ra
ngoµi mÐp m¸i theo h×nh chiÕu b»ng mét kho¶ng c¸ch 2 m khi m¸i cã ®é cao 7 m vµ c¸ch
3 m khi m¸i cã ®é cao lín h¬n. CÇn cã hµng rµo ng¨n xung quanh m¸i nhµ chç khu vùc
söa ch÷a ®Ó ng¨n cÊm ngêi vµo khu vùc nguy hiÓm nµy, kho¶ng c¸ch tõ hµng rµo ®Õn h×nh
chiÕu b»ng mÐp m¸i lÊy b»ng 0,3 H ( H lµ chiÒu cao tõ mÆt ®Êt ®Õn m¸i).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II. Trong khi lµm viÖc:
ChØ cho phÐp c«ng nh©n lµm c«ng viÖc chèng dét khi thêi tiÕt trong ngµy tiÕn hµnh söa
ch÷a kh«ng cã ma to, giã lín. Ph¬ng ¸n söa ch÷a, biÖn ph¸p an toµn do c¸n bé kü thuËt
lËp ®îc phª duyÖt cña qu¶n ®èc xëng C¬ ®iÖn.
Khi lµm viÖc trªn m¸i c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toµn. Chç mãc cè ®Þnh d©y an toµn ph¶i
ch¾c ch¾n.
C«ng nh©n lµm viÖc ®i l¹i trªn m¸i ph¶i cã thang gÊp hoÆc thang ®· ®îc cè dÞnh kh«ng bÞ
trît xuèng, chiÒu réng cña thang kh«ng ®îc nhá h¬n 30 cm, c¸c thanh ngang ®îc ®Æt c¸ch
nhau mét kho¶ng 40 cm.
ChØ ®îc ®Ó vËt liÖu chèng dét trªn m¸i ®· quy ®Þnh trong ph¬ng ¸n söa ch÷a, c¸c tÊm lîp
chØ ®îc chuyÓn lªn m¸i tõng tÊm mét vµ ph¶i ®îc l¾p ®Æt ngay vµo vÞ trÝ chèng dét. Trêng
hîp chuyÓn nhiÒu tÊm lªn m¸i ph¶i bè trÝ vÞ trÝ xÕp ®Æt trªn m¸i ®¶m b¶o an toµn.
Khi ®Ó c¸c vËt liÖu, dông cô trªn m¸i ph¶i cã biÖn ph¸p chèng l¨n, trît theo m¸i dèc, kÓ
c¸c c¸c trêng hîp do t¸c ®éng cña giã.
ChØ cho phÐp ®i l¹i trªn m¸i lîp b»ng tÊm phi-b¬- r« xi m¨ng, tÊm nhùa b»ng thang hoÆc
v¸n l¸t cã bËc.
ChØ ®îc ngõng lµm viÖc trªn m¸i sau khÝ ®· cè ®Þnh c¸c tÊm lîp vµ thu dän hÕt c¸c vËt
liÖu, dông cô.
III. KÕt thóc c«ng viÖc:

1. Ph¶i kiÓm tra thu dän hÕt c¸c vËt liÖu, dông cô ë trªn m¸i nhµ xuèng.
2. Ph¶i bá hµng rµo ng¨n vµ biÓn cÊm bªn d...
DISOCO
Néi quy An toµn söa
ch÷a chèng dét m¸I
nhµ xëng
Dùng huấn luyện cho người lao động
M· sè: AT - 00 - 14
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§, søc khoÎ phï hîp víi
®iÒu kiÖn lµm viÖc nguy hiÓm trªn cao, ®îc bÖnh viÖn kh¸m x¸c nhËn, ®ÞnhkiÓm tra 6 th¸ng 1
lÇn, trong ngµy ®îc giao nhiÖm vô lµm viÖc trªn cao søc kháe ®¶m b¶o kh«ng èm dau bÖnh tËt g×.
I. Tríc lóc lµm viÖc:
1. Ph¶i dông ®Çy ®ñ ®óng quy ®Þnh nh÷ng trang bÞ BHL§ nh©n ®· ®îc cÊp ph¸t khi
lµm viÖc trªn cao nh d©y an toµn, líi b¶o vÖ, thang.
2. KiÓm tra ph¬ng ¸n söa ch÷a chèng dét, kiÓm tra c¸c trang bÞ BHLD.
3. Ph¶i lËp hµng rµo ng¨n biÓn cÊm bªn díi trong ph¹m vi ®ang cã ngêi lµm viÖc trªn m¸i
®Ó tr¸nh vËt liÖu, dông cô m¸i r¬i vµo ngêi qua l¹i. Hµng rµo ng¨n ph¶i ®Æt réng ra
ngoµi mÐp m¸i theo h×nh chiÕu b»ng mét kho¶ng c¸ch 2 m khi m¸i®é cao 7 mc¸ch
3 m khi m¸i ®é cao lín h¬n. n ng rµo ng¨n xung quanh m¸i nhµ chç khu vùc
söa ch÷a ®Ó ng¨n cÊm ngêi vµo khu vùc nguy hiÓm nµy, kho¶ng c¸ch tõ hµng rµo ®Õn h×nh
chiÕu b»ng mÐp m¸i lÊy b»ng 0,3 H ( H lµ chiÒu cao tõ mÆt ®Êt ®Õn m¸i).
II. Trong khi lµm viÖc:
1. ChØ cho phÐp c«ng nh©n lµm c«ng viÖc chèng dét khi thêi tiÕt trong ngµy tiÕn hµnh söa
ch÷a kh«ng ma to, giã lín. Ph¬ng ¸n söa ch÷a, biÖn ph¸p an toµn do c¸n thuËt
lËp ®îc phª duyÖt cña qu¶n ®èc xëng C¬ ®iÖn.
2. Khi lµm viÖc trªn m¸i c«ng nh©n ph¶i ®eo d©y an toµn. Chç mãc cè ®Þnh d©y an toµn ph¶i
ch¾c ch¾n.
3. C«ng nh©n lµm viÖc ®i l¹i trªn m¸i ph¶i thang gÊp hoÆc thang ®· ®îc dÞnh kh«ng
trît xuèng, chiÒu réng cña thang kh«ng ®îc nhá h¬n 30 cm, c¸c thanh ngang ®îc ®Æt c¸ch
nhau mét kho¶ng 40 cm.
4. ChØ ®îc ®Ó vËt liÖu chèng dét trªn m¸i ®· quy ®Þnh trong ph¬ng ¸n söa ch÷a, c¸c tÊm lîp
chØ ®îc chuyÓn lªn m¸i tõng tÊm mét ph¶i ®îc l¾p ®Æt ngay vµo trÝ chèng dét. Trêng
hîp chuyÓn nhiÒu tÊm lªn m¸i ph¶i bè trÝ vÞ trÝ xÕp ®Æt trªn m¸i ®¶m b¶o an toµn.
5. Khi ®Ó c¸c vËt liÖu, dông cô trªn m¸i ph¶i biÖn ph¸p chèng l¨n, trît theo m¸i dèc,
c¸c c¸c trêng hîp do t¸c ®éng cña giã.
6. ChØ cho phÐp ®i l¹i trªn m¸i lîp b»ng tÊm phi-b¬- xi m¨ng, tÊm nhùa b»ng thang hoÆc
v¸n l¸t cã bËc.
7. ChØ ®îc ngõng lµm viÖc trªn m¸i sau k ®· ®Þnh c¸c tÊm lîp thu dän hÕt c¸c vËt
liÖu, dông cô.
III. KÕt thóc c«ng viÖc:
1. Ph¶i kiÓm tra thu dän hÕt c¸c vËt liÖu, dông cô ë trªn m¸i nhµ xuèng.
2. Ph¶i bá hµng rµo ng¨n vµ biÓn cÊm bªn díi ®· ®îc lËp tríc ®ã.
Gi¸m ®èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn sửa chữa chống dột mái nhà xưởng - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn sửa chữa chống dột mái nhà xưởng 9 10 820