Ktl-icon-tai-lieu

Nội quy an toàn thang máy

Được đăng lên bởi ngo-viet-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2597 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DISOCO

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Néi quy
An toµn thang m¸y

M· sè : AT - 00 - 12
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi:

0

Dùng huấn luyện cho người lao động

Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§ míi ®îc
vËn hµnh thang m¸y 5 tÊn vµ ph¶i thùc hiÖn néi quy díi ®©y:
I. Tríc lóc lµm viÖc:
1. Ph¶i sö dông ®Çy ®ñ vµ ®óng quy ®Þnh nh÷ng trang bÞ BHL§ c¸ nh©n ®· ®îc cÊp
ph¸t.
2. Ph¶i kiÓm tra sù hoµn h¶o cña thang m¸y nh ng¾t m¹ch cöa ra vµo c¶ hai tÇng,
phanh h·m, c¸p t¶i, ¸nh s¸ng trong buång cabin...
II. Trong khi lµm viÖc:
1. T¶i trängcho phÐp Q = 5 tÊn. Nghiªm cÊm sö dông qu¸ t¶i.
2. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo cabin cña thang m¸y.
3. Nghiªm cÊm vËn chuyÓn nh÷ng hµng dÔ ch¸y næ vµ ®éc h¹i vµo ca bin cña thang
m¸y khi kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn ®Æc biÖt.
4. ChØ khëi ®éng thang m¸y khi ®· ®ãng kÝn c¸c cöa vµo cabin.
5. Khi cÇn gäi cabin cña thang m¸y th× Ên lªn nót gäi tÝn hiÖu cã ë mçi tÇng cña
thang m¸y.
6. NÕu thang m¸y bÞ dõng trªn ®êng ®i th× cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i sù ®ãng cöa cabin.
Ên l¹i nót khëi ®éng, nÕu thang m¸y vÉn kh«ng khëi ®éng th× Ên chu«ng gäi thî
söa ch÷a. Nghiªm cÊm thî vËn hµnh tù söa ch÷a hoÆc t×m c¸ch ra khái ca bin ®Ó
tr¸nh s¶y ra tai n¹n.
7. NÕu trong khi thang m¸y ®ang chuyÓn ®éng ph¸t hiÖn ra tiÕng ån, tiÕng ®éng l¹,
cÇn Ên nót dõng ngay thang m¸y vµ Ên chu«ng gäi thî söa ch÷a ®Õn.
8. Khi t¹m dõng thang m¸y trong thêi gian lµm viÖc (nghØ ¨n tra) cÇn ng¾t m¹ch cuèi
®Æt trªn tÇng chÊt t¶i chÝnh.
9. Kh«ng cho phÐp dõng thang m¸y cßn ®ang mang t¶i.
III. KÕt thóc c«ng viÖc:
1. Ph¶i dõng thang m¸y ë tÇng díi.
2. VÖ sinh buång cabin, ®ãng cöa vµo thang m¸y, c¾t cÇu dao, khãa buång ®iÒu
khiÓn vµ trao tr¶ ch×a khãa vÒ n¬i quy ®Þnh.
3. TÊt c¶ c¸c sù viÖc x¶y ra trong ngµy vÒ t×nh tr¹ng thang m¸y ph¶i b¸o c¸o l¹i víi
ngêi qu¶n lý hoÆc trëng ca vµ ph¶i ghi vµo sæ giao ca.
Gi¸m §èc

Ng« V¨n TuyÓn

...
DISOCO
Néi quy
An toµn thang m¸y
Dùng huấn luyện cho người lao động
M· sè : AT - 00 - 12
Ngµy ban hµnh: 1/10/2009
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
Trang sè: 1/1
LÇn söa ®æi: 0
Ngêi ®îc giao nhiÖm vô ®· qua huÊn luyÖn s¸t h¹ch KTAT - BHL§ míi ®îc
vËn hµnh thang m¸y 5 tÊn vµ ph¶i thùc hiÖn néi quy díi ®©y:
I. Tríc lóc lµm viÖc:
1. Ph¶i dông ®Çy ®ñ ®óng quy ®Þnh nh÷ng trang BHL§ nh©n ®· ®îc cÊp
ph¸t.
2. Ph¶i kiÓm tra hoµn h¶o cña thang m¸y nh ng¾t ch cöa ra vµo hai tÇng,
phanh h·m, c¸p t¶i, ¸nh s¸ng trong buång cabin...
II. Trong khi lµm viÖc:
1. T¶i trängcho phÐp Q = 5 tÊn. Nghiªm cÊm sö dông qu¸ t¶i.
2. Kh«ng cho phÐp nh÷ng ngêi kh«ng cã nhiÖm vô vµo cabin cña thang m¸y.
3. Nghiªm cÊmn chuyÓn nh÷ng hµng ch¸y ®éc h¹i vµo ca bin cña thang
m¸y khi kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toµn ®Æc biÖt.
4. ChØ khëi ®éng thang m¸y khi ®· ®ãng kÝn c¸c cöa vµo cabin.
5. Khi cÇn gäi cabin cña thang m¸y th× Ên lªn nót gäi tÝn hiÖu cã ë i tÇng cña
thang m¸y.
6. NÕu thang m¸y dõng trªn ®êng ®i th× cÇn ph¶i kiÓm tra l¹i ®ãng cöa cabin.
Ên l¹i nót khëi ®éng, nÕu thang m¸y vÉn kh«ng khëi ®éng th× Ên chu«ng gäi thî
söa ch÷a. Nghiªm cÊm thî vËn hµnh söa ch÷a hoÆc t×m c¸ch ra khái ca bin ®Ó
tr¸nh s¶y ra tai n¹n.
7. NÕu trong khi thang m¸y ®ang chuyÓn ®éng ph¸t hiÖn ra tiÕng ån, tiÕng ®éng l¹,
cÇn Ên nót dõng ngay thang m¸y vµ Ên chu«ng gäi thî söa ch÷a ®Õn.
8. Khi t¹m dõng thang m¸y trong thêi gian lµm viÖc (nghØ ¨n tra) cÇn ng¾t m¹ch cuèi
®Æt trªn tÇng chÊt t¶i chÝnh.
9. Kh«ng cho phÐp dõng thang m¸y cßn ®ang mang t¶i.
III. KÕt thóc c«ng viÖc:
1. Ph¶i dõng thang m¸y ë tÇng díi.
2. sinh buång cabin, ®ãng cöa vµo thang m¸y, c¾t cÇu dao, khãa buång ®iÒu
khiÓn vµ trao tr¶ ch×a khãa vÒ n¬i quy ®Þnh.
3. TÊt c¸c viÖc x¶y ra trong ngµy t×nh tr¹ng thang m¸y ph¶i b¸o c¸o l¹i víi
ngêi qu¶n lý hoÆc trëng ca vµ ph¶i ghi vµo sæ giao ca.
Gi¸m §èc
Ng« V¨n TuyÓn
Nội quy an toàn thang máy - Người đăng: ngo-viet-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Nội quy an toàn thang máy 9 10 87