Ktl-icon-tai-lieu

NS2

Được đăng lên bởi hitlervn9x
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 3051 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Mục lục

MỤC LỤC
MỤC LỤC ...................................................................................................................1
MỤC LỤC HÌNH ........................................................................................................3
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NS-2........................................................................5
1.1 Giới thiệu..............................................................................................................................5
1.2 Download và install NS-2 và NAM......................................................................................5
1.2.1 Cách 1: Cài đặt bằng duy nhất một gói phần mềm........................................................5
1.2.1.a Download ...............................................................................................................5
1.2.1.b Install......................................................................................................................5
1.2.2 Cách 2: Cài đặt bằng cách cài từng gói phần mềm riêng lẻ...........................................6
1.2.2.a Download................................................................................................................6
1.2.2.b Install......................................................................................................................7
1.3 Chạy chương trình NS-2 và NAM........................................................................................8

CHƯƠNG 2 KIẾN TRÚC CỦA NS-2.....................................................................10
2.1 Giới thiệu............................................................................................................................10
2.2 C++ và OTcl........................................................................................................................11
2.3 Các đặc tính của NS-2.........................................................................................................13

CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM DÙNG KẾT HỢP VỚI NS-2......15
3.1 NAM...................................................................................................................................15
3.1.1 Chạy NAM .................................................................................................................15
3.1.2 Các chức năng của NAM trong giao diện đồ họa người dùng....................................16
3.1.2.a Cửa sổ NAM Console.................................
Mục lục
MỤC LỤC
MỤC LỤC
MỤC LỤC ...................................................................................................................1
MỤC LỤC HÌNH ........................................................................................................3
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NS-2........................................................................5
1.1 Giới thiệu..............................................................................................................................5
1.2 Download và install NS-2 và NAM......................................................................................5
1.2.1 Cách 1: Cài đặt bằng duy nhất một gói phần mềm........................................................5
1.2.1.a Download ...............................................................................................................5
1.2.1.b Install......................................................................................................................5
1.2.2 Cách 2: Cài đặt bằng cách cài từng gói phần mềm riêng lẻ...........................................6
1.2.2.a Download................................................................................................................6
1.2.2.b Install......................................................................................................................7
1.3 Chạy chương trình NS-2 và NAM........................................................................................8
CHƯƠNG 2 KIẾN TRÚC CỦA NS-2.....................................................................10
2.1 Giới thiệu............................................................................................................................10
2.2 C++ và OTcl........................................................................................................................11
2.3 Các đặc tính của NS-2.........................................................................................................13
CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU CÁC PHẦN MỀM DÙNG KẾT HỢP VỚI NS-2......15
3.1 NAM...................................................................................................................................15
3.1.1 Chạy NAM .................................................................................................................15
3.1.2 Các chức năng của NAM trong giao diện đồ họa người dùng....................................16
3.1.2.a Cửa sổ NAM Console...........................................................................................16
3.1.2.b Cửa sổ minh hoạ NAM.........................................................................................16
3.2 NSCRIPT............................................................................................................................18
3.2.1 Download và Install.....................................................................................................18
3.2.1.a Download .............................................................................................................18
3.2.1.b Install....................................................................................................................18
3.2.2 Chạy NSCRIPT...........................................................................................................19
3.2.3 Các chức năng của NSCRIPT trong giao diện đồ hoạ người dùng.............................19
3.3 Topology Generator............................................................................................................21
3.3.1 GT-ITMS.....................................................................................................................21
3.3.2 TIERS .........................................................................................................................21
3.3.3 BRITE .........................................................................................................................21
3.3.4 INET ...........................................................................................................................21
3.4 Trace Data Analyzers..........................................................................................................21
3.4.1 XGRAPH.....................................................................................................................21
3.4.1.a Download và Install..............................................................................................21
3.4.1.b Chạy XGRAPH ...................................................................................................21
3.4.1.c Các chức năng của XGRAPH trong giao diện đồ họa người dùng .....................23
3.4.2 TRACEGRAPH...........................................................................................................23
3.4.2.a Download và Install .............................................................................................24
3.4.2.b Chạy TRACEGRAPH..........................................................................................24
3.4.2.c Chức năng của TRACEGRAPH trong giao diện đồ họa người dùng..................24
Giáo trình thực hành Ns2 - 1 -
NS2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NS2 - Người đăng: hitlervn9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
NS2 9 10 589