Ktl-icon-tai-lieu

Nước giải khát

Được đăng lên bởi Dung Vo
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2609 lần   |   Lượt tải: 5 lần
GVHD: Th.S Nguyễn Minh Khang
Th.S Lê Viết Phi

Phần 1. MỞ ĐẦU

l

1.1.ĐẶT VẤN ĐỀ

en
tia

Từ lâu con người đã biết sử dụng các loại vi sinh vật trong tự nhiên để lên men

các loại nguyên liệu khác nhau bằng phương pháp thủ công tạo ra nhiều loại sản

phẩm truyền thống như: rượu vang, yaourt, phomai…Ngày nay ngành công nghệ

lên men đang được ứng dụng rỗng rãi mang lại hiểu quả cao trong cuộc sống. Nhờ

quá trình lên men, chúng ta đã có nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú cả về thể loại

fid

và chất lượng, đáp ứng được nhu cầu sự dụng ngày càng cao của người tiêu dùng.

Hiện nay sản phẩm nước trái cây lên men có độ cồn nhẽ đang được chú ý đến
độ cồn thấp dễ uống, kích thích tiêu hoá, cung cấp nhiều vitamin là một sản phẩm

on

tốt cho sức khoẻ.

Việc nghiên cứu để sản xuất nước giải khát lên men từ trái cây là hoàn toàn phù

C

hợp với xu thế phát triển chung cuả thế giới và khu vực. Nước giải khát Hibicus
sabdariffa L làm từ đài hoa bụp giấm có độ cồn nhẹ với hy vọng được đóng góp
một phần nhỏ vào việc tạo ra loại sản phẩm mới có chất lượng tốt đáp ứng được yêu

ny

cầu của thị trường.

Cây bụp dấm, Hibiscus sabdariffa L, thuộc họ Malvaceae, là loại cây một năm,

om
pa

thân cỏ, được trồng phổ biến ở các nước vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây có
nhiều giá trị trong thực phẩm (như làm phẩm màu, làm rượu, làm mứt, nước giải
khát...) và trong dược phẩm (như kháng khuẩn, kích thích tiêu hóa, lợi tiểu, thuốc
tiêu độc, thuốc giảm đau...). Ở nước ta trong những năm qua, đã có những nghiên
cứu về cây bụp dấm nhưng hầu hết đều là những nghiên cứu về công dụng của đài

hoa bụp dấm dùng làm chất màu trong thực phẩm. Do đó, chúng tôi thực hiện đề tài

C

này nhằm giúp mọi người hiểu rõ hơn về cây bụp dấm cũng như góp phần vào việc
nghiên cứu nhiều hơn nữa những công dụng hữu ích của loài cây này.

-1-

GVHD: Th.S Nguyễn Minh Khang
Th.S Lê Viết Phi

1.2.MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
1.2.1. Mục đích
- Nghiên cứu và ứng dụng chế biến nước giải khát lên men của đài hoa cây

1.2.2. Nội dung nghiên cứu

en
tia

l

bụp dấm Hibiscus sabdariffa L.
- Khảo sát thành phần nguyên liệu trong đài hoa bụp giấm khô.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly và thu nhận dịch lên
men.
- Khảo sát đặc điểm hình thái của nấm men.

fid

- Xây dựng đường cong tăng trưởng của nấm men saccharomycea cerevisiae.

- Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất nước giải khát lên
men.

on

- Chế biến sản phẩm nước giải khát lên men từ đài hoa bụp dấm.

C

om
pa

ny

C

-...
GVHD: Th.S Nguyn Minh Khang
Th.S Lê Viết Phi
- 1 -
Phn 1. M ĐẦU
1.1.ĐẶT VN ĐỀ
T u con người đã biết s dng các loi vi sinh vt trong t nhn để lên men
các loi nguyên liu kc nhau bng phương pháp th ng to ra nhiu loi sn
phm truyn thng như: rượu vang, yaourt, phomai…Ngày nay ngành công ngh
n men đang được ng dng rng i mang li hiu qu cao trong cuc sng. Nh
qtrình n men, cng ta đã có nhiu sn phm đa dng, phong phú c v th loi
và cht lượng, đáp ng được nhu cu s dng ngày càng cao ca người tiêu dùng.
Hin nay sn phm nước trái y lên men độ cn nh đang được c ý đến
độ cn thp d ung, ch tch tu hoá, cung cp nhiu vitamin là mt sn phm
tt cho sc kho.
Vic nghn cu để sn xut nước gii khát lên men t trái cây là hoàn toàn phù
hp vi xu thế pt trin chung cu thế gii và khu vc. Nước gii kt Hibicus
sabdariffa L m t đài hoa bp gim có độ cn nh vi hy vng được đóng góp
mt phn nh o vic to ra loi sn phm mi có cht lượng tt đáp ng được yêu
cu ca th trường.
Cây bp dm, Hibiscus sabdariffa L, thuc h Malvaceae, là loi cây mt năm,
thân c, được trng ph biến các nước vùng nhit đới và cn nhit đới. Cây có
nhiu g tr trong thc phm (như làm phm màu, làm rượu, làm mt, nước gii
kt...) và trong dược phm (như kháng khun, kích thích tiêu hóa, li tiu, thuc
tiêu độc, thuc gim đau...). nước ta trong nhng năm qua, đã có nhng nghiên
cu v cây bp dm nhưng hu hết đều là nhng nghn cu v công dng ca đài
hoa bp dm dùng m cht màu trong thc phm. Do đó, cng tôi thc hin đề tài
này nhm giúp mi người hiu rõ hơn v cây bp dm cũng như góp phn o vic
nghn cu nhiu hơn na nhng công dng hu ích ca li cây y.
Company Confidential
Nước giải khát - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nước giải khát - Người đăng: Dung Vo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Nước giải khát 9 10 683