Ktl-icon-tai-lieu

Nước ngầm

Được đăng lên bởi levanthanhbk123
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 346 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẦM

Trên thế giới vấn đề ô nhiễm nước ngầm được quan tâm vào năm đầu của thập
niên 80 của thế kỷ 20 với các nghiên cứu về nồng độ của kim loại nặng trong nước
ngầm đặc biệt là As. Các đồng bằng châu thổ với mật độ dân cư lớn vùng Nam và
Đông Nam Á thường phân bố các tầng chứa nước phong phú và phân bố rộng khắp.
Việt nam là quốc gia có nguồn nước ngầm khá phong phú về trữ lượng và khá tôt
về chất lượng. Nước ngầm tồn tại trong các lỗ hổng và các khe nứt của đất đá được
tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do sự thẩm thấu , thấm của nguồn
nước mặt, nước mưa… nước ngầm có thể tồn tại cách mặt đất vài mét, vài chục mét
hay hàng trăm mét.
Nước ngầm là một bộ phận của chu trình thủy văn xâm nhập vào các hệ đất đá từ
mặt đất hoặc bộ phận nước mặt, và trong một thời gian dài nước ngầm được xem là
“nguồn nước sạch” – có thể sử dụng cho ăn uống sinh hoạt. Thực tế thì nguồn nước
này thường chứa nồng độ các nguyên tố cao hơn hẳn so với tiêu chuẩn nước uống
được, đáng kể là Fe, Mn, H 2S, …vì thế nước ngầm cần phải được xử lý trước khi phân
phối sử dụng.
Bảng 1.1 Một số đặc điểm khác nhau giữa nước ngầm và nước mặt
Thông số
Nhiệt độ
Chất rắn lơ lửng

Chất khoáng hoà tan
Hàm lượng Fe2+,

Nước ngầm
Tương đối ổn định

Nước bề mặt
Thay đổi theo mùa

Rất thấp, hầu như Thường cao và thay đổi theo
không có

mùa

Ít thay đổi, cao hơn Thay đổi tuỳ thuộc chất lượng
so với nước mặt.
Thường

xuyên

đất, lượng mưa.
có Rất thấp, chỉ có khi nước ở sát

trong nước

dưới đáy hồ.

Khí CO2 hòa tan

Có nồng độ cao

Rất thấp hoặc bằng 0

Khí O2 hòa tan

Thường không tồn tại Gần như bão hoà

Khí NH3

Thường có

Mn2+

Có khi nguồn nước bị nhiễm

bẩn
Khí H2S
SiO2

Thường có

Không có

Thường có ở nồng độ Có ở nồng độ trung bình
cao
Có ở nồng độ cao, do Thường rất thấp

NO3-

bị nhiễm bởi phân
bón hoá học

Vi sinh vật

Chủ yếu là các vi Nhiều loại vi trùng, virut gây
trùng do sắt gây ra.

bệnh và tảo.

Khai thác và sử dụng các tầng chứa nước này đang rất phổ biến hiện nay và kèm
theo đó là những vấn đề nảy sinh ví dụ như tầng chứa nước vùng Hà Nội thuộc đồng
bằng châu thổ sông Hồng lại có hàm lượng Amoni và Sắt cao và hiện nay hàm luợng
Asen lớn vượt ngưỡng cho phép cũng được phát hiện trong các tầng chứa nước này
Theo Đồng Kim Loan và Trịnh Thị Thanh (2009) thì trong nước ngầm các ion
thường gặp là: Fe2+, Mn2+, Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3-, Cl-,...với nồng độ lớn hơn 0,7mg/l.
Giá trị pH biến đổi rộng trong khoảng từ 1,8 – 11 và thường dao động trong khoảng từ
5 –...
1.1 TỔNG QUAN VỀ NƯỚC NGẦM
Trên thế giới vấn đề ô nhiễm nước ngầm được quan tâm vào năm đầu của thập
niên 80 của thế kỷ 20 với các nghiên cứu v nồng độ của kim loại nặng trong nước
ngầm đặc biệt As. Các đồng bằng châu thổ với mật độ dân lớn vùng Nam và
Đông Nam Á thường phân bố các tầng chứa nước phong phú và phân bố rộng khắp.
Việt nam là quốc gia có nguồn ớc ngầm k phong pv trữ ợng và khá tôt
về chất lượng. Nước ngầm tồn tại trong các lỗ hổng các khe nứt của đất đá được
tạo thành trong giai đoạn trầm tích đất đá hoặc do s thẩm thấu , thấm của nguồn
nước mặt,c mưa… nước ngầm thể tồn tại cách mặt đất vài mét, vài chục t
hay hàng trăm mét.
Nước ngầm là một bộ phận của chu trình thủy văn xâm nhập vào các hệ đất đá từ
mặt đất hoặc b phận ớc mặt, và trong một thời gian dài nước ngầm được xem
“nguồn nước sạch” có thể sdụng cho ăn uống sinh hoạt. Thực tế thì nguồnc
này thường chứa nồng độ c nguyên tố cao hơn hẳn so với tiêu chuẩn nước uống
được, đáng kể là Fe, Mn, H
2
S, …vì thế nước ngm cần phải đưc xử lý trước khi phân
phối sử dụng.
Bảng 1.1 Một số đặc điểm khác nhau giữa nước ngầm và nước mặt
Thông số Nước ngầm Nước bề mặt
Nhiệt độ Tương đối ổn định Thay đổi theo mùa
Chất rắn lơ lửng
Rất thấp, hầu như
không có
Thường cao và thay đổi theo
mùa
Chất khoáng hoà tan
Ít thay đổi, cao hơn
so với nước mặt.
Thay đổi tuỳ thuộc chất lượng
đất, lượng mưa.
Hàm lượng Fe
2+
,
Mn
2+
Thường xuyên
trong nước
Rất thấp, chỉ khi nước sát
dưới đáy hồ.
Khí CO
2
hòa tan Có nồng độ cao Rất thấp hoặc bằng 0
Khí O
2
hòa tan Thường không tồn tại Gần như bão hoà
Khí NH
3
Thường có khi nguồn ớc bị nhiễm
Nước ngầm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nước ngầm - Người đăng: levanthanhbk123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Nước ngầm 9 10 317