Ktl-icon-tai-lieu

nước thải và xử lý trong công nghiệp bia

Được đăng lên bởi Mat Troi Sang
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1168 lần   |   Lượt tải: 6 lần
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG LẦN THỨ 14

Trang 85-93

XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÁC NHÀ MÁY BIA THEO MÔ HÌNH
LỌC NGƯỢC KỊ KHÍ – AEROTEN HOẠT ĐỘNG GIÁN ĐOẠN
PGS.TS Trần Đức Hạ
PGS.TS Nguyễn Văn Tín
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bia được sản xuất tại Việt Nam cách đây trên 100 năm tại nhà máy Bia Sài Gòn
và nhà máy Bia Hà Nội. Hiện nay do nhu cầu của thị trường, chỉ trong một thời gian
ngắn, ngành sản xuất bia có những bước phát triển mạnh mẽ thông qua việc đầu tư và
mở rộng các nhà máy bia có từ trước và xây dựng các nhà máy bia mới thuộc Trung
ương và địa phương, các nhà máy liên doanh với các hãng bia nước ngoài. Hiện nay, cả
nước có khoảng trên 320 nhà máy bia và các cơ sở sản xuất bia với tổng năng lực sản
xuất đạt trên 800 triệu lít/năm. Trong số đó, bia địa phương sản xuất ở 311 cơ sở (chiếm
97,18% số cơ sở) nhưng sản lượng chỉ chiếm 37,41% sản lượng bia cả nước (đạt 231
triệu lít) và đạt 60,73% công suất thiết kế.
Công nghiệp sản xuất bia đang là ngành tạo ra nguồn thu lớn cho ngân sách nhà
nước và có hiệu quả kinh tế, vì vậy trong mấy năm qua sản xuất bia đã có những bước
phát triển khá nhanh. Do mức sống tăng, mức tiêu dùng bia ngày càng cao. Năm 2000
có khoảng 81 triệu người và đến năm 2005 có thể là 89 triệu người dùng bia. Do vậy
mức tiêu thụ bình quân theo đầu người vào năm 2005 dự kiến đạt 17 lít/người/năm (sản
lượng bia đạt khoảng 1.500 triệu lít, tăng gấp 2 lần so với năm 2000). Bình quân lượng
bia tăng 20% mỗi năm.
Công nghiệp sản xuất bia tạo nên một lượng lớn nước thải xả vào môi trường.
Hiện nay tiêu chuẩn nước thải tạo thành trong quá trình sản xuất bia là 8-14 l nước thải/
lít bia, phụ thuộc vào công nghệ và các loại bia sản xuất. Các loại nước thải này chứa
hàm lượng lớn các chất lơ lửng, COD và BOD dễ gây ô nhiễm môi trường. Vì vậy các
loại nước thải này cần phải xử lý trước khi xả ra nguồn nước tiếp nhận.
II. NGHIÊN CỨU THIẾT LẬP DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC
THẢI BIA ĐỊA PHƯƠNG
Tải lượng ô nhiễm trong nước thải bia thải bia là 6-18 kg BOD5, 9-30 kg COD,
2-4 kg cặn lơ lửng... cho 1000 lít bia. Các nghiên cứu về thành phần, tính chất nước thải
sản xuất bia cho thấy hàm lượng các chất ô nhiễm trong nước thải các cơ sở sản xuất bia
địa phương lớn hơn tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần (bảng 1).

85

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC XÂY DỰNG LẦN THỨ 14

Trang 85-93

Bảng 1. Thành phần và tiêu chuẩn xả nước thải sản xuất bia ra nguồn nước mặt
TT

Chỉ tiêu

Nước thải trước xử lý*

Tiêu chuẩn thải **

1
2
3
4
5
6
7

pH
6-9,5
6-9
Hàm lượng cặn l...
HI NGH KHOA HC CÔNG NGH ĐẠI HC XÂY DNG LN TH 14
Trang 85-93
X LÝ NƯỚC THI CÁC NHÀ MÁY BIA THEO MÔ HÌNH
LC NGƯỢC K KHÍ – AEROTEN HOT ĐỘNG GIÁN ĐON
PGS.TS Trn Đức H
PGS.TS Nguyn Văn Tín
I. ĐẶT VN ĐỀ
Bia được sn xut ti Vit Nam cách đây trên 100 năm ti nhà máy Bia Sài Gòn
và nhà máy Bia Hà Ni. Hin nay do nhu cu ca th trường, ch trong mt thi gian
ngn, ngành sn xut bia có nhng bước phát trin mnh m thông qua vic đầu tư
m rng các nhà máy bia có t trước và xây dng các nhà máy bia mi thuc Trung
ương và địa phương, các nhà máy liên doanh vi các hãng bia nước ngoài. Hin nay, c
nước có khong trên 320 nhà máy bia và các cơ s sn xut bia vi tng năng lc sn
xut đạt trên 800 triu lít/năm. Trong s đó, bia địa phương sn xut 311 cơ s (chiếm
97,18% s cơ s) nhưng sn lượng ch chiếm 37,41% sn lượng bia c nước (đạt 231
triu lít) và đạt 60,73% công sut thiết kế.
Công nghip sn xut bia đang là ngành to ra ngun thu ln cho ngân sách nhà
nước và có hiu qu kinh tế, vì vy trong my năm qua sn xut bia đã có nhng bước
phát trin khá nhanh. Do mc sng tăng, mc tiêu dùng bia ngày càng cao. Năm 2000
có khong 81 triu người và đến năm 2005 có th là 89 triu người dùng bia. Do vy
mc tiêu th bình quân theo đầu người vào năm 2005 d kiến đạt 17 lít/người/năm (sn
lượng bia đạt khong 1.500 triu lít, tăng gp 2 ln so vi năm 2000). Bình quân lượng
bia tăng 20% mi năm.
Công nghip sn xut bia to nên mt lượng ln nước thi x vào môi trường.
Hin nay tiêu chun nước thi to thành trong quá trình sn xut bia là 8-14 l nước thi/
lít bia, ph thuc vào công ngh và các loi bia sn xut. Các loi nước thi này cha
hàm lượng ln các cht lơ lng, COD và BOD d gây ô nhim môi trường. Vì vy các
loi nước thi này cn phi x lý trước khi x ra ngun nước tiếp nhn.
II. NGHIÊN CU THIT LP DÂY CHUYN CÔNG NGH X LÝ NƯỚC
THI BIA ĐỊA PHƯƠNG
Ti lượng ô nhim trong nước thi bia thi bia là 6-18 kg BOD
5
, 9-30 kg COD,
2-4 kg cn lơ lng... cho 1000 lít bia. Các nghiên cu v thành phn, tính cht nước thi
sn xut bia cho thy hàm lượng các cht ô nhim trong nước thi các cơ s sn xut bia
địa phương ln hơn tiêu chun cho phép rt nhiu ln (bng 1).
85
nước thải và xử lý trong công nghiệp bia - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nước thải và xử lý trong công nghiệp bia - Người đăng: Mat Troi Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
nước thải và xử lý trong công nghiệp bia 9 10 941