Ktl-icon-tai-lieu

Nước Thải y tế

Được đăng lên bởi vien628544-gmail-com
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1241 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
---–&&---

BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG
Giáo viên giảng dạy: VŨ THỊ HỒNG THỦY

Tên đề tài : QCVN 28:2010/BTNMT – Nước Thải y tế
Danh sách nhóm :
1/ Lê Phi Hùng
2/ RAH LAN Gia Cơ
3/ Hà Sơn Viên
4/ Nguyễn Văn Phương
5/ Nguyễn Văn Quyết
6/ Vũ Trọng Đạt
7/ Đinh Quang Cường
8/ Võ Thị Thùy Dương

1

28Ngày tháng 11 năm 2013

I/ đặt vấn đề :
Cùng với công cuộc công nghiệp hóa hiên đại hóa và dân số ngày càng
tăng nhanh dẫn đến nảy sinh nhiều vấn đề liên quan đến môi trường ,
dẫn đến ô nhiễm môi trường ngày càng tăng ảnh hưởng đến sức khỏe
cộng đồng. bao gồm nhiều loại rác thải khác nhau như rác thải công
nghiệp, rác thải sinh hoạt,rác thải ngành y tế… đặc biệt nướ thải y tế
đang là vấn đề được quan tâm ngày nay. Nước thải y tế bao gồm nước
thải bệnh viên, nước thải trạm y tế, nước thải trạm y tế dự phòng,
phòng khám y tế tư nhân, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, trung tâm
phòng chống HIV/AIDS. Nguồn nước thải độc hại trong ngành y tế có
hàm lượng vi sinh vật cao gấp 1000 lần cho phép với nhiều loại ký sinh
trùng, vi rut bại liệt …nếu hòa vào nước thải sinh hoạt sẽ bị phát tán ,
có khả năng xâm nhập các loại thủy sản, vật nuôi, nhất là rau thủy
canh. Việc tiếp xúc gần với nguồn ô nhiễm này làm nảy sinh nguy cơ
ung thư và các bệnh khác cho con ngườì. Vì vậy việc nghiên cứu, tìm ra
giải pháp công nghệ thích hợp để xử lý hiệu quả nước thải bệnh viện đảm
bảo các tiêu chuẩn cho phép khi thải ra môi trường đã được các nhà làm môi
trường trong và ngoài nước quan tâm.Do đó việc xử lý nước thải bệnh viện
trước khi thải vào nguồn tiếp nhận là một yêu cầu thiết yếu. Hiện nay, các
nước trên thế giới và nước ta đã ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ khác
nhau để xử lý hiệu quả và an toàn nước thải bệnh viện, trong đó thường sử
dụng phổ biến là công nghệ sinh học. do đó đặt ra yêu cầu cấp bách cần

giải quyết (và ra đời nhiều thong tư nghi quyết để giải quyết vấn đề
chất thải y tế trong đó tiêu biêu nhất có thông tư QCVN
28:2010/BTNMT – Nước thải Y tế
II/ tóm tắt nội dung
2

QCVN 28:2010/BTNMT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ NƯỚC THẢI Y TẾ
National Technical Regulation on Health Care Wastewater
HÀ NỘI - 2010
Lời nói đầu

QCVN 28:2010/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ
thuật quốc gia về nước thải y tế biên soạn, Tổng cục Môi
trường, Vụ Khoa học và Công nghệ và Vụ Pháp chế trình
duyệt và được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TTBTNMT ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ
Tài nguyên và ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
---&&---
BỘ MÔN LUẬT MÔI TRƯỜNG
Giáo viên giảng dạy: VŨ THỊ HỒNG THỦY
Tên đtài : QCVN 28:2010/BTNMT Nước Thải y tế
Danh sách nhóm :
1/ Lê Phi Hùng
2/ RAH LAN Gia Cơ
3/ Hà Sơn Viên
4/ Nguyễn Văn Phương
5/ Nguyễn Văn Quyết
6/ Vũ Trọng Đạt
7/ Đinh Quang Cường
8/ Võ Thị Thùy Dương
1
Nước Thải y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nước Thải y tế - Người đăng: vien628544-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Nước Thải y tế 9 10 905