Ktl-icon-tai-lieu

Nuôi cấy mô thực vật

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Thọ
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 826 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Nguyễn Văn Mã
Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS
Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: trường ĐHSP Hà Nội 2
Điện thoại, email: 0912.258.773 - nvanma@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu vai trò của các nguyên tố vi lượng
- Khả năng chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi môi trường.
1.2. Nguyễn Văn Đính
Chức danh, học hàm, học vị: GVC – Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
Điện thoại, email: nguyenvandinhsp2@gmail.com - 01655115672 - 02113.863.659
Các hướng nghiên cứu chính
1.3. ThS La Việt Hồng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – ThS.
Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Sinh – KTNN, ĐHSP Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: khoa Sinh – KTNN, ĐHSP Hà Nội 2
Điện thoại, email: laviethong.sp2@gmail.com 0973.376.668
Các hướng nghiên cứu chính:
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Nuôi cấy mô tế bào thực vật
- Mã môn học: SH 561
- Số tín chỉ: 02
-

-

Môn học:
+ Bắt buộc hoặc lựa chọn: lựa chọn
+ Điều kiện tiên quyết: học sau học phần Sinh lý thực vật.
Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Học lý thuyết trên lớp: 23
Thảo luận trên lớp: 3
Thực hành trong PTN, phòng máy, sân bãi: 4

-

Tự học, tự nghiên cứu: 60
Đơn vị phụ trách môn học:
1

+ Bộ môn
–
+ Khoa : khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
3. Mục tiêu của môn học
- Kiến thức: Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về nuôi cấy mô và tế bào thực vật.
Kỹ thuật phục tráng và tạo cây sạch bệnh, một số quy trình nuôii cấy mô, tế bào, cơ quan thực
vật đã được ứng dụng thành công.
- Kỹ năng: Các bài thực hành trong học phần giúp sinh viên trang bị thêm về phương pháp
nghiên cứu khoa học, cũng như có khả năng thao tác thuần thục các kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào
thực vật.
4. Tóm tắt nội dung môn học
Nuôi cấy mô tế bào thực vật là một ngành khoa học trẻ có nhiều triển vọng, được ứng
dụng nhiều trong các lĩnh vực kinh tế. Ý thức được triển vọng to lớn của ngành khoa học hiện
đại này.
Hiện nay, nhờ ứng dụng các thành tựu mới mẻ học của công nghệ sinh như kỹ thuật nuôi
cấy mô tế bào, kỹ thuật tái tổ hợp di truyền, người ta có thể tạo ra được những giống cây trồng
không những có năng suất cao mà còn chống chịu được với sâu bệnh, hạn hán và điều kiện
nghèo phân bón. Nhờ bỏ qua được việc lai chéo và khắc phục được sự tương khắc sinh sản mà
việc lai tạo giống rút ngắn được nhiều thời gian, và người ...
1
NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Thông tin về giảng viên
1.1. Nguyễn Văn Mã
Chức danh, học hàm, học vị: PGS. TS
Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: trường ĐHSP Hà Nội 2
Điện thoại, email: 0912.258.773 - nvanma@yahoo.com
Các hướng nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu vai trò của các nguyên tố vi lượng
- Khả năng chống chịu của thực vật với các điều kiện bất lợi môi trường.
1.2. Nguyễn Văn Đính
Chức danh, học hàm, học vị: GVC Tiến sĩ
Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: khoa Sinh – KTNN, trường ĐHSP Hà Nội 2
Điện thoại, email: nguyenvandinhsp2@gmail.com - 01655115672 - 02113.863.659
Các hướng nghiên cứu chính
-
-
1.3. ThS La Việt Hồng
Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên – ThS.
Thời gian, địa điểm làm việc: khoa Sinh – KTNN, ĐHSP Hà Nội 2
Địa chỉ liên hệ: khoa Sinh – KTNN, ĐHSP Hà Nội 2
Điện thoại, email: laviethong.sp2@gmail.com 0973.376.668
Các hướng nghiên cứu chính:
-
-
2. Thông tin về môn học
- Tên môn học: Nuôi cấy mô tế bào thực vật
- Mã môn học: SH 561
- Số tín chỉ: 02
- Môn học:
+ Bắt buộc hoặc lựa chọn: lựa chọn
+ Điều kiện tiên quyết: học sau học phần Sinh lý thực vật.
- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:
Học lý thuyết trên lớp: 23
Thảo luận trên lớp: 3
Thực hành trong PTN, phòng máy, sân bãi: 4
Tự học, tự nghiên cứu: 60
- Đơn vị phụ trách môn học:
Nuôi cấy mô thực vật - Trang 2
Nuôi cấy mô thực vật - Người đăng: Nguyễn Hữu Thọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nuôi cấy mô thực vật 9 10 744