Ktl-icon-tai-lieu

NX5 for designer

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM NX................................................................. 2
CHƯƠNG 2 : CÁC FEATURE THÔNG DỤNG

10

CHƯƠNG 3 : CÁC THAO TÁC VỚI FEATURE ................................................................ 30
CHƯƠNG 4 : TẠO BẢN VẼ 2D ............................................................................................ 59
CHƯƠNG 5 : CÁC THAO TÁC TRÊN SKETCH ............................................................... 73
CHƯƠNG 6 : CÁC FEATURE CÓ BIÊN DẠNG TỰ DO ................................................... 93
CHƯƠNG 7 : LẮP RÁP CHI TIẾT ..................................................................................... 108
CHƯƠNG 8 : MÔ PHỎNG GIA CÔNG ............................................................................. 128

1

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com

CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM NX
1.1. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM NX :
NX là một trong những giải pháp phát triển sản phẩm tiên tiến nhất trên thế giới. Phần mềm
Unigraphics của hãng UGS là phần mềm CAD/CAM rất mạnh và ñược xếp vào nhóm các phần
mềm CAD/CAM hàng ñầu thế giới như CATIA, Pro-E, I-DEAS. Nó cho phép ñơn giản hóa quá
trình thiết kế sản phẩm, từ ñó có thể rút ngắn thời gian thiết kế và sản phẩm ñược nhanh chóng
ñưa ra thị trường tiêu thụ.
1.2. GIỚI THIỆU GIAO DIỆN UNIGRAPHICS NX :

1.2.1. Giới thiệu các menu trên phần mềm Unigraphics NX :
2

neverlose-meslab.org/mes
phuochai_qn@yahoo.com
A.

Các thanh công cụ và chức năng :
Title bar : trên thanh Title bar sẽ hiển thị các thông tin sau :
• Tên part
• Tên part ñang thực thi
• Thuộc tính chỉ ñọc của work part
• work part ñược chỉnh sửa từ lần lưu sau cùng
Menu bar :
• Menu bar nằm dưới Title bar, bao gồm các option sau : File, Edit, View, Insert,
Format, Tool, Assemblies, Information, Analysis, Preferences, Windows, Help.
Tool bar :
• Là thanh công cụ, trên ñó có chứa các biểu tượng mà ta có thể kích hoạt trực tiếp ñể
thực hiện một thao tác nào ñó.
Resource bar :
• Nằm ở bên trái cửa sổ NX
• Bao gồm : History Palette, Assembly navigator, Part navigator, Roles and the Web
Browser...
• Có thể tắt hoặc mở băng cách click chuột vào biểu tượng
(hoặc )
Cue Line :
• Nằm ở phần trên cửa sổ, dưới thanh Toolbar.
• Hiển thị các lời nhắc cho các bước thực thi tiếp theo.
Status Line :
• Nằm ở bên phải phần Cue Line.
• Hiển thị các thông tin về các lựa chọn hiện hành, hoặc các lệnh vừa thực hiện.
Progress Meter :
• Hiển thị...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
NX5 for designer - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
NX5 for designer 9 10 458