Ktl-icon-tai-lieu

Ổ lăn

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
5. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán ổ lăn
a. Các dạng hỏng
1. Tróc vì mỏi bề mặt làm việc:
- Do ứng suất tiếp xúc thay đổi theo chu kỳ khi
quay.
- Tróc xảy ra trên bề mặt tiếp xúc:
(rãnh lăn của vòng chịu ứng suất lớn nhất và tại
điểm có cơ tính thấp nhất trên con lăn).
- Tróc xảy ra ở những ổ quay nhanh tải trọng lớn và
được bôi trơn che kín tốt.

5. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán ổ lăn
a. Các dạng hỏng
2. Biến dạng dư bề mặt làm việc:
- Do chịu tải trọng va đập hoặc tải trõng tĩnh lớn.
- Xảy ra ở những ổ quay chậm
3. Mòn vòng ổ và con lăn
- Xảy ra ở những ổ làm việc trong môi trường có bụi
bẩn không được bôi rơn cẩn thận.

1

5. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán ổ lăn
a. Các dạng hỏng
4. Vỡ vòng cách:
- Do chịu ly tâm và mômen con quay.
- Xảy ra ở những ổ quay nhanh
5. Vỡ vòng ổ và con lăn:
- Xảy ra ở những bị quá tải do va đập hoặc lắp ghép
không chính xác

5. Các dạng hỏng và chỉ tiêu tính toán ổ lăn
b. Chỉ tiêu tính
- Ổ quay nhanh n ≥ 10 (v/p) được tính theo khả năng
tải động rồi kiểm nghiệm theo khả năng tải tĩnh.
- Ổ quay chậm n < 1 (v/p) được tính theo khả năng tải
tĩnh rồi kiểm nghiệm theo khả năng tải động.
- hoặc 1 ≤ n < 10 lấy n = 10 để tính.
- Ổ quay rất nhanh thì cần kiểm nghiệm số vong quay
giới hạn.

2

5. Khả năng tải của ổ lăn
a- Khả năng tải động của ổ lăn
Dưới tác dụng của ứng suất tiếp xúc thay đổi, ổ bị hỏng
chủ yếu do mỏi bề mặt tiếp xúc. Cơ sở để xuất phát tính ổ
lăn theo độ bền lâu là phương trình đường cong mỏi tiếp
xúc:
σ HmH N = const
Thay số chu kỳ chịu tải N bằng tuổi thọ L tính bằng triệu vòng
quay và ứng suất băng tải trọng:

m = 3 với ổ bi và m = 10/3 với ổ đũa.

5. Khả năng tải của ổ lăn
a- Khả năng tải động của ổ lăn
Trên cơ sở thực nghiệm có thể xác định tải trọng không đổi
ứng với tuổi thọ L = 1 triệu vòng quay. Tải trọng đó gọi là khả
năng tải động C của ổ lăn.
Vậy khả năng tải động là tải trọng tĩnh mà ổ có thể tiếp
nhận khi số ổ chưa xuất hiện tróc rỗ lớn hơn 90% của số ổ
cùng loại lấy làm thí nghiệm.

3

5. Khả năng tải của ổ lăn
b- Khả năng tải tĩnh của ổ lăn
Khả năng tải tĩnh Co của ổ là tải trọng tĩnh gây nên biến
dạng dư tổng cộng của con lăn và đường lăn bằng
0,0001 đường kính con lăn tại vùng tiếp xúc chịu tải lớn
nhất.
Khả năng tải tĩnh được dùng để chọn ổ lăn làm việc với tần
số quay thấp (n < lv/ph), đồng thời còn để kiểm nghiệm ổ lăn
đã được chọn theo khả năng tải động.

6. Tính toán ổ lăn theo khả năng tải động
3.1. Khả năng tải động.

C® ≤ C b
Khả năng tải động tính theo công thức sau:

Cd =...
1
5. Các dng hng và ch tiêu tính toán lăn
a. Các dng hng
1. Tróc vì mib mt làm vic:
- Do ng suttiếpxúcthayđổi theo chu k khi
quay.
- Tróc xyratrênb mttiếpxúc:
(rãnh lănca vòng chu ng sutlnnhtvàti
đimcócơ tính thpnhttrêncon lăn).
-Trócxyra nhng quay nhanh titrng lnvà
đượcbôitrơnchekíntt.
5. Các dng hng và ch tiêu tính toán lăn
a. Các dng hng
2. Biếndng dư b mtlàmvic:
- Do chutitrng va đậphocti trõng tĩnh ln.
-Xyra nhng quay chm
3. Mòn vòng và con lăn
-Xyra nhng làm victrongmôitrường có bi
bn không đượcbôirơncnthn.
Ổ lăn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ổ lăn - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Ổ lăn 9 10 78