Ktl-icon-tai-lieu

Ô tô và ô nhiễm môi trường

Được đăng lên bởi vanviet70
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 4773 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chương 1

TÁC HẠI CỦA
CÁC CHẤT Ô NHIỄM
TRONG KHÍ XẢ
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

1.1. Giới thiệu
Quá trình cháy lí tưởng của hỗn hợp hydrocarbure với không khí chỉ sinh ra CO2,
H2O và N2. Tuy nhiên, do sự không đồng nhất của hỗn hợp một cách lí tưởng cũng như do
tính chất phức tạp của các hiện tượng lí hóa diễn ra trong quá trình cháy nên trong khí xả
động cơ đốt trong luôn có chứa một hàm lượng đáng kể những chất độc hại như oxyde
nitơ (NO, NO2, N2O, gọi chung là NOx), monoxyde carbon (CO), các hydrocarbure chưa
cháy (HC) và các hạt rắn, đặc biệt là bồ hóng. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí xả phụ
thuộc vào loại động cơ và chế độ vận hành. Ở động cơ Diesel, nồng độ CO rất bé, chiếm tỉ
lệ không đáng kể; nồng độ HC chỉ bằng khoảng 20% nồng độ HC của động cơ xăng còn
nồng độ NOx của hai loại động cơ có giá trị tương đương nhau. Trái lại, bồ hóng là chất ô
nhiễm quan trọng trong khí xả động cơ Diesel, nhưng hàm lượng của nó không đáng kể
trong khí xả động cơ xăng.
NOx
Những tạp chất, đặc biệt là lưu
huỳnh, và các chất phụ gia trong nhiên liệu
cũng có ảnh hưởng đến thành phần các chất
ô nhiễm trong sản phẩm cháy. Thông
thường xăng thương mại có chứa khoảng
600ppm lưu huỳnh. Thành phần lưu huỳnh
có thể lên đến 0,5% đối với dầu Diesel.
Trong quá trình cháy, lưu huỳnh bị oxy hoá
HC
thành SO2, sau đó một bộ phận SO2 bị oxy
hoá tiếp thành SO3, chất có thể kết hợp với
nước để tạo ra H2SO4. Mặt khác, để tăng
CO
tính chống kích nổ của nhiên liệu, người ta
pha thêm Thétraétyle chì Pb(C2H5)4 vào
a
xăng. Sau khi cháy, những hạt chì có đường
kính cực bé thoát ra theo khí xả, lơ lửng
1,2
1
0,8
trong không khí và trở thành chất ô nhiễm
Hình 1.1: Biến thiên nồng độ các chất
đối với bầu khí quyển, nhất là ở khu vực
ô nhiễm theo hệ số dư lượng không khí
thành phố có mật độ giao thông cao.
Một trong những thông số có tính tổng quát ảnh hưởng đến mức độ phát sinh ô
nhiễm của động cơ là hệ số dư lượng không khí a. Hình 1.1 trình bày một cách định tính
sự phụ thuộc của nồng độ NO, CO và HC trong khí xả theo a. Động cơ đánh lửa cưỡng
bức thường làm việc với hệ số dư lượng không khí a ≈ 1. Theo đồ thị này thì động cơ làm
5

Chương 1: Tác hại của các chất ô nhiễm trong khí xả động cơ đốt trong

việc với hỗn hợp nghèo có mức độ phát sinh ô nhiễm thấp hơn. Tuy nhiên, nếu hỗn hợp
quá nghèo thì tốc độ cháy thấp, đôi lúc diễn ra tình trạng bỏ lửa và đó là những nguyên
nhân làm gia tăng nồng độ HC.
Nhiệt độ cực đại của quá trình cháy cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến
thành phần các chấ...
5
Chương 1
TÁC HI C
A
CÁC CH
T Ô NHI
M
TRONG KHÍ X
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1.1. Gii thiu
Quá trình cháy lí tưởng ca hn hp hydrocarbure vi không khí ch sinh ra CO
2
,
H
2
O và N
2
. Tuy nhiên, do s không đồng nht ca hn hp mt cách lí tưởng cũng như do
tính cht phc tp ca các hin tượng lí hóa din ra trong quá trình cháy nên trong khí x
động cơ đốt trong luôn có cha mt hàm lượng đáng k nhng cht độc hi như oxyde
nitơ (NO, NO
2
, N
2
O, gi chung là NO
x
), monoxyde carbon (CO), các hydrocarbure chưa
cháy (HC) và các ht rn, đặc bit là b hóng. Nng độ các cht ô nhim trong khí x ph
thuc vào loi động cơ và chế độ vn hành. động cơ Diesel, nng độ CO rt bé, chiếm t
l không đáng k; nng độ HC ch bng khong 20% nng độ HC ca động cơ xăng còn
nng độ NO
x
ca hai loi động cơ có giá tr tương đương nhau. Trái li, b hóng là cht ô
nhim quan trng trong khí x động cơ Diesel, nhưng hàm lượng ca nó không đáng k
trong khí x động cơ xăng.
Nhng tp cht, đặc bit là lưu
hunh, và các cht ph gia trong nhiên liu
cũng có nh hưởng đến thành phn các cht
ô nhim trong sn phm cháy. Thông
thường xăng thương mi có cha khong
600ppm lưu hunh. Thành phn lưu hunh
có th lên đến 0,5% đối vi du Diesel.
Trong quá trình cháy, lưu hunh b oxy hoá
thành SO
2
, sau đó mt b phn SO
2
b oxy
hoá tiếp thành SO
3
, cht có th kết hp vi
nước để to ra H
2
SO
4
. Mt khác, để tăng
tính chng kích n ca nhiên liu, người ta
pha thêm Thétraétyle chì Pb(C
2
H
5
)
4
vào
xăng. Sau khi cháy, nhng ht chì có đường
kính cc bé thoát ra theo khí x, lơ lng
trong không khí và tr thành cht ô nhim
đối vi bu khí quyn, nht là khu vc
thành ph có mt độ giao thông cao.
Mt trong nhng thông s có tính tng quát nh hưởng đến mc độ phát sinh ô
nhim ca động cơ là h s dư lượng không khí a. Hình 1.1 trình bày mt cách định tính
s ph thuc ca nng độ NO, CO và HC trong khí x
theo a. Động cơ đánh la cưỡng
bc thường làm vic vi h s dư lượng không khí a 1. Theo đồ th này thì động cơ làm
Hình 1.1: Biến thiên nng độ các cht
ô nhim theo h s dư lượng không khí
1
0
,
8
1
,
2
CO
HC
N
O
x
a
Ô tô và ô nhiễm môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ô tô và ô nhiễm môi trường - Người đăng: vanviet70
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
Ô tô và ô nhiễm môi trường 9 10 537