Ktl-icon-tai-lieu

ô tô

Được đăng lên bởi hung-nguyen-manh
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1591 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät TP.HCM – Khoa Cơ khí Động lực
MUÏC LUÏC
MUÏC LUÏC..............................................................................................................1
CHÖÔNG 1.............................................................................................................7
KHAÙI QUAÙT VEÀ...................................................................................................7
PIN NHIEÂN LIEÄU.................................................................................................7
Chöông 1.................................................................................................................8
KHAÙI QUAÙT VEÀ PIN NHIEÂN LIEÄU..................................................................8
1.1.KHAÙI NIEÄM VEÀ PIN NHIEÂN LIEÄU...........................................................8
1.2.LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH PIN NHIEÂN LIEÄU..............................................9
1.3.CAÁU TAÏO CHUNG VAØ NGUYEÂN LYÙ HOAÏT ÑOÄNG CÔ BAÛN CUÛA
PIN NHIEÂN LIEÄU...................................................................................12
1.3.1.Caáu taïo chung cuûa pin nhieân lieäu ñôn giaûn..................................12
1.3.2.Nguyeân lyù hoaït ñoäng cô baûn cuûa pin nhieân lieäu..........................13
1.4.SÖÙC ÑIEÄN ÑOÄNG THUAÄN NGHÒCH CUÛA PIN NHIEÂN LIEÄU............15
1.5.CUÏM PIN NHIEÂN LIEÄU VAØ HEÄ THOÁNG PIN NHIEÂN LIEÄU................18
1.5.1.Cuïm pin nhieân lieäu........................................................................18
1.5.2.Heä thoáng pin nhieân lieäu.................................................................19
CHÖÔNG 2...........................................................................................................21
CAÙC KIEÅU...........................................................................................................21
PIN NHIEÂN LIEÄU...............................................................................................21
Chöông 2...............................................................................................................22
CAÙC KIEÅU PIN NHIEÂN LIEÄU..........................................................................22
2.1.PHAÂN LOAÏI PIN NHIEÂN LIEÄU................................................................22
2.2.GIÔÙI THIEÄU MOÄT SOÁ LOAÏI PIN NHIEÂN LIEÄU CHÍNH......................23
2.2.1.Pin nhieân lieäu duøng maøng ñieän phaân polymer (PEMFC)............23
2.2.2.Pin nhieân lieäu duøng methanol tröïc tieáp (DMFC).........................28
2.2.3.Pin nhieân lieäu kieàm (AFC)............................................................30
2.2.4.Pin nhieân lieäu axit phosphoric (PAFC).........................................32
2.2.5.Pin nhieân lieäu muoái carbonate noùng chaûy (MCFC).....................33
2.2.6.Pin nhieân lieäu oxit raén (SOFC).....................................................35
CHÖÔNG 3...........................................................................................................37
CAÙC CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ PIN NHIEÂN LIEÄU...........................................37
Chöông 3...............................................................................................................38
CAÙC CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ PIN NHIEÂN LIEÄU...........................................38
3.1.HIEÄU SUAÁT CUÛA PIN NHIEÂN LIEÄU......................................................38
3.1.1.Hieäu suaát lyù töôûng cuûa pin nhieân lieäu..........................................38
3.1.2.Hieäu suaát ñieän aùp cuûa pin nhieân lieäu............................................39
3.1.3.Hieäu suaát söû duïng nhieân lieäu........................................................41
3.1.4.Hieäu suaát toång quaùt cuûa pin nhieân lieäu........................................42
Chuyeân ñeà veà pin nhieân lieäu (Fuel Cell) 1
ô tô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ô tô - Người đăng: hung-nguyen-manh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
ô tô 9 10 571