Ktl-icon-tai-lieu

Ổ trượt

Được đăng lên bởi duoc-trinh-van
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 2 lần
8- Ma sát và bôi trơn ổ trượt
8.1- Các dạng ma sát trong ổ trượt

Ma sát ướt:
h > Rz1 + Rz2 Hệ số ma sát ướt khoảng 0,001÷ 0,008.
Ma sát nửa ướt: Hệ số ma sát nửa ướt từ 0,01÷ 0,1.
Ma sát khô và nửa khô:
Hệ số ma sát khô bằng 0,4÷ 1.
Hệ số ma sát nửa khô vào khoảng 0,1÷ 0,3.
8.2- Các phương pháp bôi trơn ma sát ướt
Bôi trơn thuỷ tĩnh
Bôi trơn thuỷ động
8.3-So sánh ổ trượt với ổ lăn
Ưu điểm so với ổ lăn
- Khi làm việc với vận tốc cao thi có tuổi thọ và độ tin cậy cao hơn ổ lăn
- Do có màng dầu bôi trơn nên có tác dụng giảm chấn.
- Kích thước hướng kính nhỏ.
- Làm việc êm hơn ổ lăn.
Nhược điểm so với ổ lăn
- Yêu cầu chăm sóc và bảo dưỡng thường xuyên.
- Tổn thất ma sát khi mở máy và tắt máy lớn.
- Kích thước dọc trục lớn.
Phải sử dụng những vật liệu giảm ma sát (đắt tiền)
Phạm vi sử dụng của ổ trượt
- Ổ lăn được sử dụng rộng rãi hơn
Nhưng ổ trượt thường được dùng trong các trường hợp sau:
- Trục quay rất chậm hoặc trong các cơ cấu máy không yêu cầu độ chính sác cao.
- Trục quay rất nhanh và được dùng trong các máy yêu cầu độ chính sác về phương
đường trục cao.

- Khi đường kính ngõng trục phi tiêu chuẩn.
- Khi yêu cầu làm việc trong những môi trường đặc biệt.
- Trong cơ cấu yêu cầu đặc biệt về lắp ráp (thanh truyền lắp với trục khuỷu).
9- Nguyên lý bôi trơn thuỷ động

Áp suất thuỷ động hình thành trong khe hở hình chêm được xác định theo phương
trình Râynôn:

trong đó: h, hm - trị số khoảng hở tại tiết diện có áp suất p và pmax; µ - độ nhớt động lực của dầu.

Đồ thị biến thiên của áp suất thuỷ động (áp suất dư) trong lớp dầu được biểu diễn
trên hình (h.3.3.3b).
Điều kiện hình thành chế độ bôi trơn ma sát ướt
3.3.2- Khả năng tải của ổ trượt đỡ bôi trơn thuỷ động
Sơ đồ tính toán trên hình (h.3.3.4)

Giả sử ngõng trục chịu tải trọng Fr. Khi trục quay với vận tốc đủ lớn, ngõng trục
được nâng hẳn lên. Ổ trượt lúc này làm việc ở chế độ bôi trơn ma sát ướt.
Để tính toán sử dụng các ký hiệu sau:
δ = D - d (độ hở đường kính)
(độ hở tương đối)
D - đường kính lót ổ.
d - đường kính ngõng trục.

Vị trí của ngõng trục trong ổ được đặc trưng bởi độ lệch tâm tuyệt đối e và độ lệch
tâm tương đối χ :
Chiều dày nhỏ nhất của lớp dầu:

Chiều dày của lớp dầu tại tiết diện ứng với góc ϕ :

Chiều dày của lớp dầu tại tiết diện ứng với góc ϕo, có p= pmax:

Để tiện tính toán, chuyển về hệ toạ độ cực. Viết lại phương trình (3.3.2) theo hệ toạ
độ cực, với h = hϕ và hm = hϕ 0 rồi biến đổi ta có:

trong đó:

(vận tốc góc của ngõng trục)

Áp suất pϕ tại tiết diện ứng với góc ϕ :

Xét mộ...
8- Ma sát và bôi trơn trượt
8.1- Các dng ma sát trong trượt
Ma sát ướt:
h > R
z1
+ R
z2
H s ma sát ướt khong 0,001÷ 0,008.
Ma sát na ướt:
H s ma sát na ướt t 0,01÷ 0,1.
Ma sát khô và na khô:
H s ma sát khô bng 0,4÷ 1.
H s ma sát na khô vào khong 0,1÷ 0,3.
8.2- Các phương pháp bôi trơn ma sát ướt
Bôi trơn thu tĩnh
Bôi trơn thu động
8.3-So sánh trượt vi lăn
Ưu đim so vi lăn
- Khi làm vic vi vn tc cao thi có tui thđộ tin cy cao h
ơn lăn
- Do có màng du bôi trơn nên có tác dng gim chn.
- Kích thước hướng kính nh.
- Làm vic êm hơn lăn.
Nhược đim so vi lăn
- Yêu cu chăm sóc và bo dưỡng thường xuyên.
- Tn tht ma sát khi m máy và tt máy ln.
- Kích thước dc trc ln.
Phi s dng nhng vt liu gim ma sát (đắt tin)
Phm vi s d
ng ca trượt
- lăn được s dng rng rãi hơn
Nhưng trượt thường được dùng trong các trường hp sau:
- Trc quay rt chm hoc trong các cơ cu máy không yêu cu độ chính sác cao.
- Trc quay rt nhanh và được dùng trong các máy yêu cu độ chính sác v phương
đường trc cao.
Ổ trượt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ổ trượt - Người đăng: duoc-trinh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ổ trượt 9 10 714