Ktl-icon-tai-lieu

ổn đinh hệ thống điện c1

Được đăng lên bởi binh-phan-thanh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1510 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ch−ơng 1: KNC về ổn định Hệ thống điện-1-

Ch−ơng 1

Khái niệm chung về ổn định Hệ thống điện
Đ1.1 ổn định hệ thống điện
I. Chế độ của Hệ thống điện.
1. Hệ thống điện (HTĐ).
HTĐ là tập hợp các phần tử tham gia vào quá trình sản xuất, truyền tải và tiêu thụ
năng l−ợng.
Các phần tử của HTĐ đ−ợc chia thành hai nhóm:
- Các phần tử tự lực làm nhiệm vụ sản xuất, biến đổi, truyền tải, phân phối và sử
dụng điện năng nh− MF, đ−ờng dây tải điện và các thiết bị dùng điện.
- Các phần tử điều chỉnh làm nhiệm vụ điều chỉnh và biến đổi trạng thái HTĐ nh−
điều chỉnh kích từ máy phát đồng bộ, điều chỉnh tần số, bảo vệ rơle, máy cắt điện...
Mỗi phần tử của HTĐ đ−ợc đặc tr−ng bởi các thông số, các thông số này đ−ợc xác
định về l−ợng bởi tính chất vật lý của các phần tử, sơ đồ liên lạc giữa chúng và nhiều sự
giản −ớc tính toán khác. Ví dụ: Tổng trở, tổng dẫn của đ−ờng dây, hệ số biến áp, hệ số
khuếch đại của bộ phận tự động điều chỉnh kích thích... Các thông số của các phần tử cũng
đ−ợc gọi là các thông số của HTĐ.
Nhiều thông số của HTĐ là các đại l−ợng phi tuyến, giá trị của chúng phụ thuộc vào
dòng công suất, tần số... nh− là X, Y, độ từ hoá... trong phần lớn các bài toán thực tế có thể
coi là hằng số và nh− vậy ta có hệ thống tuyến tính. Nếu tính đến sự biến đổi của các
thông số ta có hệ thống phi tuyến, đây là một dạng phi tuyến của HTĐ, dạng phi tuyến này
chỉ phải xét đến trong một số ít tr−ờng hợp nh− khi phải tính đến độ bão hoà của MF,
MBA trong các bài toán ổn định.
2. Chế độ của HTĐ.
Tập hợp các quá trình xảy ra trong HTĐ và xác định trạng thái làm việc của HTĐ
trong một thời điểm hay một khoảng thời gian nào đó gọi là chế độ của HTĐ.
Các quá trình nói trên đ−ợc đặc tr−ng bởi các thông số U, I, P, Q, f, δ... tại mọi
điểm của HTĐ. Ta gọi chúng là các thông số chế độ, các thông này khác với các thông
số hệ thống ở chỗ nó chỉ tồn tại khi HTĐ làm việc. Các thông số chế độ xác định hoàn
toàn trạng thái làm việc của HTĐ.
Các thông số chế độ quan hệ với nhau thông qua các thông số HTĐ, nhiều mối
qua hệ này có dạng phi tuyến. Ví dụ P = U2/R.
Đó là dạng phi tuyến thứ hai của HTĐ, dạng phi tuyến này không thể bỏ qua
trong các bài toán điện lực.
Các chế độ của HTĐ đ−ợc chia thành hai loại:
- Chế độ xác lập (CĐXL) là chế độ các thông số của nó dao động rất nhỏ xung
quanh giá trị trung bình nào đó, thực tế có thể xem nh− các thông số này là hằng số.

Bộ môn: hệ thống Điện

Bài giảng ổn định hệ thống điện

Ch−ơng 1: KNC về ổn định Hệ thống điện

http:...
Ch¬ng 1: KNC vÒ æn ®Þnh HÖ thèng ®iÖn http://www.ebook.edu.vn - 1 -
Bé m«n: hÖ thèng §iÖn Bµi gi¶ng æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn
Ch¬ng 1
Kh¸i niÖm chung vÒ æn ®Þnh HÖ thèng ®iÖn
§
1.1 æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn
I. ChÕ ®é cña HÖ thèng ®iÖn.
1. HÖ thèng ®iÖn (HT§).
HT§ lµ tËp hîp c¸c phÇn tö tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, truyÒn t¶i vµ tiªu thô
n¨ng lîng.
C¸c phÇn tö cña HT§ ®îc chia thµnh hai nhãm:
- C¸c phÇn tö tù lùc lµm nhiÖm vô s¶n xuÊt, biÕn ®æi, truyÒn ti, ph©n phèi vµ sö
dông ®iÖn n¨ng nh MF, ®êng d©y t¶i ®iÖn vµ c¸c thiÕt bÞ dïng ®iÖn.
- C¸c phÇn tö ®iÒu chØnh lµm nhiÖm vô ®iÒu chØnh vµ biÕn ®æi tr¹ng th¸i HT§ nh
®iÒu chØnh kÝch tõ m¸y ph¸t ®ång bé, ®iÒu chØnh tÇn sè, b¶o vÖ r¬le, m¸y c¾t ®iÖn...
Mçi phÇn tö cña HT§ ®îc ®Æc trng bëi c¸c th«ng sè, c¸c th«ng sè nµy ®îc x¸c
®Þnh vÒ lîng bëi tÝnh chÊt vËt lý cña c¸c phÇn tö, s¬ ®å liªn l¹c gi÷a chóng vµ nhiÒu sù
gi¶n íc tÝnh to¸n kh¸c. VÝ dô: Tæng trë, tæng dÉn cña ®êng d©y, hÖ sè biÕn ¸p, hÖ sè
khuÕch ®¹i cña bé phËn tù ®éng ®iÒu chØnh kÝch thÝch... C¸c th«ng sè cña c¸c phÇn tö còng
®îc gäi lµ c¸c th«ng sè cña HT§.
NhiÒu th«ng sè cña HT§ lµ c¸c ®¹i lîng phi tuyÕn, gi¸ trÞ cña chóng phô thuéc vµo
dßng c«ng suÊt, tÇn sè... nh lµ X, Y, ®é tõ ho¸... trong phÇn lín c¸c bµi to¸n thùc tÕ cã thÓ
coi lµ h»ng sè vµ nh vËy ta cã hÖ thèng tuyÕn tÝnh. NÕu tÝnh ®Õn sù biÕn ®æi cña c¸c
th«ng sè ta cã hÖ thèng phi tuyÕn, ®©y lµ mét d¹ng phi tuyÕn cña HT§, d¹ng phi tuyÕn nµy
chØ ph¶i xÐt ®Õn trong mét sè Ýt trêng hîp nh khi ph¶i tÝnh ®Õn ®é b·o hoµ cña MF,
MBA trong c¸c bµi to¸n æn ®Þnh.
2. ChÕ ®é cña HT§.
TËp hîp c¸c qu¸ tr×nh x¶y ra trong HT§ vµ x¸c ®Þnh tr¹ng th¸i lµm viÖc cña HT§
trong mét thêi ®iÓm hay mét kho¶ng thêi gian nµo ®ã gäi lµ chÕ ®é cña HT§.
C¸c qu¸ tr×nh nãi trªn ®îc ®Æc trng bëi c¸c th«ng sè U, I, P, Q, f, δ... t¹i mäi
®iÓm cña HT§. Ta gäi chóng lµ c¸c th«ng sè chÕ ®é, c¸c th«ng nµy kh¸c víi c¸c th«ng
sè hÖ thèng ë chç nã chØ tån t¹i khi HT§ lµm viÖc. C¸c th«ng sè chÕ ®é x¸c ®Þnh hoµn
toµn tr¹ng th¸i lµm viÖc cña HT§.
C¸c th«ng sè chÕ ®é quan hÖ víi nhau th«ng qua c¸c th«ng sè HT§, nhiÒu mèi
qua hÖ nµy cã d¹ng phi tuyÕn. VÝ dô P = U
2
/R.
§ã lµ d¹ng phi tuyÕn thø hai cña HT§, d¹ng phi tuyÕn nµy kh«ng thÓ bá qua
trong c¸c bµi to¸n ®iÖn lùc.
C¸c chÕ ®é cña HT§ ®îc chia thµnh hai lo¹i:
- ChÕ ®é x¸c lËp (C§XL) lµ chÕ ®é c¸c th«ng sè cña nã dao ®éng rÊt nhá xung
quanh gi¸ trÞ trung b×nh nµo ®ã, thùc tÕ cã thÓ xem nh c¸c th«ng sè nµy lµ h»ng sè.
ổn đinh hệ thống điện c1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ổn đinh hệ thống điện c1 - Người đăng: binh-phan-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ổn đinh hệ thống điện c1 9 10 292