Ktl-icon-tai-lieu

ổn định hệ thống điện c4

Được đăng lên bởi binh-phan-thanh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 987 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−ơng 4: các biện phấp nâng cao ổn định- 70 -

Ch−ơng 4

Các biện pháp nâng cao ổn định
Việc đảm bảo cho HTĐ đ−ợc ổn định trong mọi điều kiện có tầm quan trọng đặc
biệt nhằm đảm bảo việc cung cấp điện năng liên tục cho các hộ tiêu thụ.
Trong thực tế nhiều khi bản thân HTĐ với các thiết bị cơ bản không đủ để đảm
bảo ổn định, không đủ độ dự trữ ổn định cần thiết, ng−ời ta phải dùng các biện pháp
nhằm tăng c−ờng ổn định của HTĐ.
Các biện pháp nâng cao ổn định có thể chia làm hai loại:
1. Cải thiện các phần tử chính của HTĐ.
2. Thêm vào hệ thống các phân tử phụ nhằm nâng cao khả năng ổn định của hệ thống.
4.1. Cải thiện đặc tính của những phần tử chính trong HTĐ
4.1.1. Máy phát điện
a. Cải tạo tham số của MPĐ
ở ch−ơng 2, mục 2.2 đã nói về ảnh h−ởng của điện kháng của MPĐ Xd đến ổn
định tĩnh của HTĐ. Ta thấy rằng trong tr−ờng hợp không có TĐK, nếu giảm Xd thì sẽ
tăng đ−ợc dự trữ ổn định tĩnh. Đối với ổn định động thì việc giảm Xd sẽ có tác dụng tốt
(hình 4.1). Ngoài ra việc tăng hằng số quán tính Tj sẽ có lợi đối với ổn định động ở
chỗ nó cho t cat kéo dài hơn hoặc với t cat không đổi thì công suất truyền tải sẽ cao hơn
(hình 4.2).
Tuy
nhiên
nếu muốn tăng Tj ,

P0

P0
X'd1<X'd2

Tj1<Tj2

giảm X'd thì giá
MPĐ tăng lên
X'd1
Tj1
nhiều, do đó chỉ có
X'd2
Tj2
thể làm các máy
phát thủy điện có
tcắt
tcắt
thông số theo yêu
Hình 4.1
Hình 4.2
cầu, còn các máy
phát nhiệt điện thì sản xuất hàng loạt với các thông số giống nhau.
Cần chú ý rằng ở các MPĐ, nếu sử dụng TĐK loại mạnh thì hiệu quả của việc cải
thiện các thông số của chúng sẽ giảm đi nhiều.
b. Hệ số cosϕ của các MPĐ
Hệ số cosϕ của MPĐ có ảnh h−ởng nhiều đến đặc tính công suất của nó. Ta hãy
xét đồ thị véc tơ sau đây:
Nếu giả thiết CSTD phát ra là không đổi thì: P = U.I. cos ϕ = hs( U = hs)

Bộ môn: hệ thống Điện

Bài giảng ổn định hệ thống điện

Ch−ơng 4: các biện phấp nâng cao ổn định- 71 -

Do đó: I. cos ϕ = I a = hs và đoạn thẳng I.X ht . cos ϕ = Ia .X ht cũng không đổi.
Vì thế nếu ta chỉ thay đổi
cosϕ bằng cách thay đổi CSPK
thì đầu mút vector dòng điện sẽ
tr−ợt trên trục BB' và vector E sẽ
tr−ợt trên AA' để giữ cho Ia và
Ia X ht là hằng số.

E3

A

E2

E1 A'

IX ht cos ϕ =

B

I a X ht = hs
0

Ia
I2

Ví dụ nếu ta tăng cosϕ bằng
cách giảm I1 xuống I2 thì sức điện

U

I1
B'

Hình 4.3
động E1 sẽ giảm xuống E2. Nh−
vậy đ−ờng đặc tính công suất E2 sẽ giảm thấp hơn E1 và độ dự trữ ổn định tĩnh sẽ giảm đi.

Khi cos ϕ = 1 thì sức điện động sẽ là E 3 , nếu cosϕ ...
Ch¬ng 4: c¸c biÖn phÊp n©ng cao æn ®Þnh http://www.ebook.edu.vn - 70 -
Bé m«n: hÖ thèng §iÖn Bµi gi¶ng æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn
Ch¬ng 4
C¸c biÖn ph¸p n©ng cao æn ®Þnh
ViÖc ®¶m b¶o cho HT§ ®îc æn ®Þnh trong mäi ®iÒu kiÖn cã tÇm quan träng ®Æc
biÖt nh»m ®¶m b¶o viÖc cung cÊp ®iÖn n¨ng liªn c cho c¸c hé tiªu thô.
Trong thùc tÕ nhiÒu khi b¶n th©n HT§ víi c¸c thiÕt bÞ c¬ b¶n kh«ng ®ñ ®Ó ®¶m
b¶o æn ®Þnh, kh«ng ®ñ ®é dù tr÷ æn ®Þnh cÇn thiÕt, ngêi ta ph¶i dïng c¸c biÖn ph¸p
nh»m t¨ng cêng æn ®Þnh cña HT§.
C¸c biÖn ph¸p n©ng cao æn ®Þnh cã thÓ chia lµm hai lo¹i:
1. C¶i thiÖn c¸c phÇn tö chÝnh cña HT§.
2. Thªm vµo hÖ thèng c¸c ph©n tö phô nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng æn ®Þnh cña hÖ thèng.
4.1. C¶i thiÖn ®Æc tÝnh cña nh÷ng phÇn tö chÝnh trong HT§
4.1.1. M¸y ph¸t ®iÖn
a. C¶i t¹o tham sè cña MP§
ë ch¬ng 2, môc 2.2 ®· nãi vÒ ¶nh hëng cña ®iÖn kh¸ng cña MP§ X
d
®Õn æn
®Þnh tÜnh cña HT§. Ta thÊy r»ng trong trêng hîp kh«ng cã T§K, nÕu gi¶m X
d
th× sÏ
t¨ng ®îc dù tr÷ æn ®Þnh tÜnh. §èi víi æn ®Þnh ®éng th× viÖc gi¶m X
d
sÏ cã t¸c dông tèt
(h×nh 4.1). Ngoµi ra viÖc t¨ng h»ng sè qu¸n tÝnh
j
T sÏ cã lîi ®èi víi æn ®Þnh ®éng ë
chç nã cho
cat
t kÐo dµi h¬n hoÆc víi
cat
t kh«ng ®æi th× c«ng suÊt truyÒn t¶i sÏ cao h¬n
(h×nh 4.2).
Tuy nhiªn
nÕu muèn t¨ng
j
T ,
gi¶m
d
'X th× gi¸
MP§ t¨ng lªn
nhiÒu, do ®ã chØ cã
thÓ lµm c¸c m¸y
ph¸t thñy ®iÖn cã
th«ng sè theo yªu
cÇu, cßn c¸c m¸y
ph¸t nhiÖt ®iÖn th× s¶n xuÊt hµng lo¹t víi c¸c th«ng sè gièng nhau.
CÇn chó ý r»ng ë c¸c MP§, nÕu sö dông T§K lo¹i m¹nh th× hiÖu qu¶ cña viÖc c¶i
thiÖn c¸c th«ng sè cña chóng sÏ gi¶m ®i nhiÒu.
b. HÖ sè cos
ϕ
cña c¸c MP§
HÖ sè cosϕ cña MP§ cã ¶nh hëng nhiÒu ®Õn ®Æc tÝnh c«ng suÊt cña nã. Ta h·y
xÐt ®å thÞ vÐc t¬ sau ®©y:
NÕu gi¶ thiÕt CSTD ph¸t ra lµ kh«ng ®æi th×:
)(cos.. hsUhsIUP =
=
ϕ
=
P
0
t
c¾t
X'
d1
X'
d2
X'
d1
<X'
d2
H×nh 4.1
P
0
t
c¾t
T
j1
T
j2
T
j1
<T
j2
H×nh 4.2
ổn định hệ thống điện c4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ổn định hệ thống điện c4 - Người đăng: binh-phan-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
ổn định hệ thống điện c4 9 10 863