Ktl-icon-tai-lieu

Ổn định tĩnh của hệ thống điện

Được đăng lên bởi binh-phan-thanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1464 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 3: æn ®Þnh ®éng cña HÖ thèng ®iÖn- 50 -

Ch−¬ng 3

æn ®Þnh ®éng cña HÖ thèng ®iÖn
3.1. C¸c gi¶ thiÕt c¬ b¶n
3.1.1. C¸c kÝch ®éng lín trong HT§
Nghiªn cøu æn ®Þnh ®éng lµ nghiªn cøu kh¶ n¨ng cña HT§ kh«i phôc l¹i chÕ ®é
lµm viÖc ban ®Çu sau khi bÞ c¸c kÝch ®éng lín.
C¸c kÝch ®éng lín x¶y ra trong HT§ do c¸c nguyªn nh©n sau:
- C¾t hoÆc ®ãng ®ét ngét c¸c phô t¶i lín.
- C¾t ®−êng d©y t¶i ®iÖn hoÆc MBA ®ang mang t¶i.
- C¾t m¸y ®iÖn ®ang mang t¶i.
- Ng¾n m¹ch c¸c lo¹i.
Trong c¸c d¹ng kÝch ®éng nãi trªn th× ng¾n m¹ch lµ nguy hiÓm h¬n c¶, v× vËy æn
®Þnh ®éng cña HT§ ®−îc xÐt cho tr−êng hîp x¶y ra ng¾n m¹ch.
C¸c lo¹i ng¾n m¹ch gåm cã: 1 pha ch¹m ®Êt; Hai pha; Hai pha ch¹m ®Êt; Ba pha.
Thèng kª cho thÊy r»ng 70 - 90% tæng sè ng¾n m¹ch lµ ng¾n m¹ch mét pha ch¹m
®Êt, 5 - 15% ng¾n m¹ch hai pha c¸c lo¹i, cßn ng¾n m¹ch ba pha chØ x¶y ra cã 5 - 10%.
Tuy Ýt x¶y ra nh−ng ng¾n m¹ch ba pha nguy hiÓm h¬n c¶ v× nã lµm cho mèi liªn hÖ
gi÷a nhµ m¸y vµ phô t¶i, gi÷a c¸c nhµ m¸y ®iÖn víi nhau hoµn toµn gi¸n ®o¹n, ®é gi¶m
c«ng suÊt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i lµm cho MP§ dao ®éng m¹nh. Sau ng¾n m¹ch ba pha lµ
ng¾n m¹ch hai pha ch¹m ®Êt.
æn ®Þnh ®éng cña HT§ ®−îc tÝnh víi ng¾n m¹ch 3 pha, 2 pha ch¹m ®Êt vµ 1 pha.
Mét ®iÒu cÇn nh¾c l¹i vµ nhÊn m¹nh lµ khi xÐt qu¸ tr×nh qu¸ ®é c¬ ®iÖn x¶y ra víi
c¸c kÝch ®éng lín, chõng nµo mµ HT§ vÉn ch−a mÊt æn ®Þnh th× tèc ®é gãc thay ®æi rÊt
nhá vµ thùc tÕ vÉn xem nh− tèc ®é gãc b»ng tèc ®é ®ång bé.
3.1.2. §iÖn kh¸ng vµ søc ®iÖn ®éng cña MP§
Tr−íc khi x¶y ra kÝch ®éng lín, MP§ lµm viÖc ë tr¹ng th¸i x¸c lËp, c¸c ®−êng
®Æc tÝnh c«ng suÊt cña MP§ chÝnh lµ c¸c ®−êng ®Æc tÝnh c«ng suÊt ®· ®−îc nªu trong
phÇn æn ®Þnh tÜnh.
Khi x¶y ra
ng¾n m¹ch, chÕ E*q
2
Xd
®é biÕn ®æi ®ét Eq
UF
E'
Eq
ngét vµ nhanh
IF
1
UF
*
X'd
chãng, c¸c ®−êng
UF
UF
®Æc tÝnh c«ng
E'
IF
suÊt tÜnh kh«ng
b)
0
Xd-X'd
Xd X
thÓ sö dông ®Ó
a)
m« t¶ qu¸ tr×nh
H×nh 3.1

Bé m«n: hÖ thèng §iÖn

Bµi gi¶ng æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn

Ch−¬ng 3: æn ®Þnh ®éng cña HÖ thèng ®iÖn- 51 -

cña m¸y ph¸t ®−îc v× c¸c th«ng sè chÕ ®é cña m¸y ph¸t sö dông trong c¸c ®−êng ®Æc
tÝnh c«ng suÊt tÜnh ®ét biÕn.
§Ó m« t¶ ®−îc qu¸ tr×nh ®éng cña m¸y ph¸t ph¶i sö dông c«ng suÊt ®éng cña
m¸y ph¸t. Khi x¶y ra ng¾n m¹ch, qu¸ tr×nh qu¸ ®é ®iÖn tõ lµm cho søc ®iÖn ®éng Eq
t¨ng vät lªn E*q ®ång thêi lµm cho ®iÖn ¸p trªn cùc m¸y ph¸t gi¶m m¹nh xuèng U*F
(h×nh 3.1a), toµn bé ®iÖn ¸p däc theo ®iÖn kh¸ng m¸y ph¸t biÕn ®æi theo. Trªn ®å thÞ ta
thÊy cã mét chç ®iÖn ¸p kh«ng ®æi trong t...
Ch¬ng 3: æn ®Þnh ®éng cña HÖ thèng ®iÖn http://www.ebook.edu.vn - 50 -
Bé m«n: hÖ thèng §iÖn Bµi gi¶ng æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn
Ch¬ng 3
æn ®Þnh ®éng cña HÖ thèng ®iÖn
3.1. C¸c gi¶ thiÕt c¬ b¶n
3.1.1. C¸c kÝch ®éng lín trong HT§
Nghiªn cøu æn ®Þnh ®éng lµ nghiªn cøu kh¶ n¨ng cña HT§ kh«i phôc l¹i chÕ ®é
lµm viÖc ban ®Çu sau khi bÞ c¸c kÝch ®éng lín.
C¸c kÝch ®éng lín x¶y ra trong HT§ do c¸c nguyªn nh©n sau:
- C¾t hoÆc ®ãng ®ét ngét c¸c phô t¶i lín.
- C¾t ®êng d©y t¶i ®iÖn hoÆc MBA ®ang mang t¶i.
- C¾t m¸y ®iÖn ®ang mang t¶i.
- Ng¾n m¹ch c¸c lo¹i.
Trong c¸c d¹ng kÝch ®éng nãi trªn th× ng¾n m¹ch lµ nguy hiÓm h¬n c¶, v× vËy æn
®Þnh ®éng cña HT§ ®îc xÐt cho trêng hîp x¶y ra ng¾n m¹ch.
C¸c lo¹i ng¾n m¹ch gåm cã: 1 pha ch¹m ®Êt; Hai pha; Hai pha ch¹m ®Êt; Ba pha.
Thèng kª cho thÊy r»ng 70 - 90% tæng sè ng¾n m¹ch lµ ng¾n m¹ch mét pha ch¹m
®Êt, 5 - 15% ng¾n m¹ch hai pha c¸c lo¹i, cßn ng¾n m¹ch ba pha chØ x¶y ra cã 5 - 10%.
Tuy Ýt x¶y ra nhng ng¾n m¹ch ba pha nguy hiÓm h¬n c¶ v× nã lµm cho mèi liªn hÖ
gi÷a nhµ m¸y vµ phô t¶i, gi÷a c¸c nhµ m¸y ®iÖn víi nhau hoµn toµn gi¸n ®o¹n, ®é gi¶m
c«ng suÊt ®¹t gi¸ trÞ cùc ®¹i lµm cho MP§ dao ®éng m¹nh. Sau ng¾n m¹ch ba pha lµ
ng¾n m¹ch hai pha ch¹m ®Êt.
æn ®Þnh ®éng cña HT§ ®îc tÝnh víi ng¾n m¹ch 3 pha, 2 pha ch¹m ®Êt vµ 1 pha.
Mét ®iÒu cÇn nh¾c l¹i vµ nhÊn m¹nh lµ khi xÐt qu¸ tr×nh qu¸ ®é c¬ ®iÖn x¶y ra víi
c¸c kÝch ®éng lín, chõng nµo mµ HT§ vÉn cha mÊt æn ®Þnh th× tèc ®é gãc thay ®æi rÊt
nhá vµ thùc tÕ vÉn xem nh tèc ®é gãc b»ng tèc ®é ®ång bé.
3.1.2. §iÖn kh¸ng vµ søc ®iÖn ®éng cña MP§
Tríc khi x¶y ra kÝch ®éng lín, MP§ lµm viÖc ë tr¹ng th¸i x¸c lËp, c¸c ®êng
®Æc tÝnh c«ng suÊt cña MP§ chÝnh lµ c¸c ®êng ®Æc tÝnh c«ng suÊt ®· ®îc nªu trong
phÇn æn ®Þnh tÜnh.
Khi x¶y ra
ng¾n m¹ch, chÕ
®é biÕn ®æi ®ét
ngét vµ nhanh
chãng, c¸c ®êng
®Æc tÝnh c«ng
suÊt tÜnh kh«ng
thÓ sö dông ®Ó
m« t¶ qu¸ tr×nh
0 X
d
-X'
d
X
d
X
E
*
q
E
q
2
1
U
F
U
*
F
E'
H×nh 3.1
a)
E
q
U
F
I
F
U
F
I
F
E'
X
d
X'
d
b)
Ổn định tĩnh của hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ổn định tĩnh của hệ thống điện - Người đăng: binh-phan-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Ổn định tĩnh của hệ thống điện 9 10 735