Ktl-icon-tai-lieu

Ổn định tĩnh của hệ thống điện

Được đăng lên bởi binh-phan-thanh
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1739 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ch−¬ng 2: æn ®Þnh tÜnh cña HÖ thèng ®iÖn

- 13 -

Ch−¬ng 2

æn ®Þnh tÜnh cña hÖ thèng ®iÖn
§2.1 ®Æc tÝnh c«ng suÊt
§−êng ®Æc tÝnh c«ng suÊt lµ quan hÖ gi÷a CSTD P vµ CSPK Q víi gãc quay t−¬ng
®èi cña rotor cña c¸c MP§ δi : i = 1…m
(2.1)
P = f1(δ1, δ2, …, δm); Q = f2(δ1, δ2, ..., δm)
C¸c ®−êng ®Æc tÝnh c«ng suÊt rÊt cÇn thiÕt ®Ó gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn
®éng cña HT§ khi xÐt æn ®Þnh.
I. §Æc tÝnh c«ng suÊt cña HT§ ®¬n gi¶n kh«ng kÓ ®Õn R, C, G cña l−íi ®iÖn.
HT§ ®¬n gi¶n lµ HT§ gåm cã MP§ nèi qua ®−êng d©y t¶i ®iÖn ®Õn thanh c¸i nhËn
®iÖn cã ®iÖn ¸p U = hs vµ cã tèc ®é gãc ω0 = hs (h×nh 2.1)
MP

MBA1

§D

MBA2
U = hs

a)

ω0 = hs

Eq

E'

UF

U

b)
Xd-X'd

X'd

XB1

X®d

XB2

1442443 144444424444443
4
4
4
4
X
X =X +X +X
144444444 44444444
2
3
d

ht

B1

dd

B2

X′ ∑ =X′ +Xht =X′ d +XB1 +Xdd +XB 2
d
d

14444444444 4444444444
2
3
X d ∑ = X d + X ht = X ′ + X B1 + X dd + X B 2
d

H×nh 2.1

S¬ ®å thay thÕ cña HT§ gåm toµn ®iÖn kh¸ng (h×nh 2.1). Trong s¬ ®å thay thÕ ngoµi
søc ®iÖn ®éng E q lµ søc ®iÖn ®éng do tõ th«ng cña dßng kÝch tõ sinh ra trong rotor cßn cã
E' lµ søc ®iÖn ®éng gi¶ t−ëng ®Æt sau ®iÖn kh¸ng qu¸ ®é X'd.
V× cã hai lo¹i m¸y ph¸t ®ång bé, m¸y cùc Èn vµ m¸y cùc låi cho nªn c¸c ®−êng
®Æc tÝnh c«ng suÊt còng ph¶i xÐt riªng:
1. M¸y ph¸t cùc Èn.
§Æc tr−ng cña m¸y ®ång bé cùc Èn lµ ®iÖn kh¸ng däc trôc vµ ngang trôc b»ng
nhau Xd = X q . §èi víi lo¹i m¸y nµy cã thÓ vÏ s¬ ®å vector ®iÖn ¸p pha nh− h×nh 2.2.
C«ng suÊt P tõ m¸y ph¸t truyÒn vµo hÖ thèng ®−îc tÝnh theo biÓu thøc:
P = 3U.I cos ϕ

⎧ 3I a X d ∑ = E q sin δ
⎪
§ång thêi theo ®å thÞ vector ta cã: ⎪ 3I a X 'd ∑ = E 'q sin δ′
⎨
⎪ 3I a X ht = U F sin δ h
⎪
⎩I a = I. cos ϕ

(2.2)

(2.3)

trong ®ã: E q , E', UF lµ ®iÖn ¸p d©y.

Bé m«n: hÖ thèng §iÖn

Bµi gi¶ng æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn

Ch−¬ng 2: æn ®Þnh tÜnh cña HÖ thèng ®iÖn- 14 -

Thay lÇn l−ît Icosϕ theo (2.3) vµo (2.2) ta sÏ ®−îc c¸c quan hÖ gi÷a c«ng suÊt P
theo c¸c gãc δ, δ', δh c¸c søc ®iÖn ®éng E q , E', UF vµ c¸c ®iÖn kh¸ng t−¬ng øng:
PEQ =
PE′ =

PUF

EqU
Xd∑

E′ U
X′ ∑
d

sin δ

sin δ′

U U
= F sin δ h
X ht

(2.4)

q
Eq

(2.5)

Id X d ∑

E'q

(2.6)

CÇn ph¶i chøng minh r»ng
c¸c quan hÖ (2.4) (2.5) (2.6) chÝnh
lµ c¸c ®−êng ®Æc tÝnh c«ng suÊt,
®iÒu ®ã cã nghÜa lµ cÇn chøng minh

Ia X′ ∑
d

•

E′

Id X d ∑

UFq

I d X′ ∑
d

Ia X ht

•

Id X ht

c¸c gãc δ, δ', δh lµ gãc quay t−¬ng
®èi cña rotor.
Tr−íc hÕt h·y xÐt biÓu thøc
(2.4) trong ®ã E q lµ søc ®iÖn ®éng

UF

Uq
•

U

Iq

δ′
δ

δht

Ia...
Ch¬ng 2: æn ®Þnh tÜnh cña HÖ thèng ®iÖn http://www.ebook.edu.vn - 13 -
Bé m«n: hÖ thèng §iÖn Bµi gi¶ng æn ®Þnh hÖ thèng ®iÖn
Ch¬ng 2
æn ®Þnh tÜnh cña hÖ thèng ®iÖn
§2.1 ®Æc tÝnh c«ng suÊt
§êng ®Æc tÝnh c«ng suÊt lµ quan hÖ gi÷a CSTD P vµ CSPK Q víi gãc quay t¬ng
®èi cña rotor cña c¸c MP§ δ
i
: i = 1m
P = f
1
(δ
1
, δ
2
, …, δ
m
); Q = f
2
(δ
1
, δ
2
, ..., δ
m
) (2.1)
C¸c ®êng ®Æc tÝnh c«ng suÊt rÊt cÇn thiÕt ®Ó gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh vi ph©n chuyÓn
®éng cña HT§ khi xÐt æn ®Þnh.
I. §Æc tÝnh c«ng suÊt cña HT§ ®¬n gi¶n kh«ng kÓ ®Õn R, C, G cña líi ®iÖn.
HT§ ®¬n gi¶n lµ HT§ gåm cã MP§ nèi qua ®êng d©y t¶i ®iÖn ®Õn thanh c¸i nhËn
®iÖn cã ®iÖn ¸p U = hs vµ cã tèc ®é gãc ω
0
= hs (h×nh 2.1)
S¬ ®å thay thÕ cña HT§ gåm toµn ®iÖn kh¸ng (h×nh 2.1). Trong s¬ ®å thay thÕ ngoµi
søc ®iÖn ®éng
q
E
lµ søc ®iÖn ®éng do tõ th«ng cña dßng kÝch tõ sinh ra trong rotor cßn cã
E' lµ søc ®iÖn ®éng gi¶ tëng ®Æt sau ®iÖn kh¸ng qu¸ ®é X'
d
.
V× cã hai lo¹i m¸y ph¸t ®ång bé, m¸y cùc Èn vµ m¸y cùc låi cho nªn c¸c ®êng
®Æc tÝnh c«ng suÊt còng ph¶i xÐt riªng:
1. M¸y ph¸t cùc Èn.
§Æc trng cña m¸y ®ång bé cùc Èn lµ ®iÖn kh¸ng däc trôc vµ ngang trôc b»ng
nhau X
d
=
q
X . §èi víi lo¹i m¸y nµy cã thÓ vÏ s¬ ®å vector ®iÖn ¸p pha nh h×nh 2.2.
C«ng suÊt P tõ m¸y ph¸t truyÒn vµo hÖ thèng ®îc tÝnh theo biÓu thøc:
ϕ= cos.IU3P (2.2)
§ång thêi theo ®å thÞ vector ta cã:
ϕ=
δ=
δ
=
δ=
cos.II
sinUXI3
sin'E'XI3
sinEXI3
a
hFhta
qda
qda
(2.3)
trong ®ã:
q
E , E', U
F
lµ ®iÖn ¸p d©y.
MP MBA
1
§D MBA
2
E
q
E' U
F
U
a
)
44444443444444421444344421
2Bdd1Bhtd
XXXXX
++=
b)
H×nh 2.1
X
d
-X'
d
X'
d
X
B1
X
®d
X
B2
4444444434444444421
2Bdd1Bdhtdd
XXX XXXX
+++
=+
=
44444444443444444444421
2Bdd1B
XXX +++
=+=
dhtdd
XXXX
hs
hsU
0
=ω
=
Ổn định tĩnh của hệ thống điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ổn định tĩnh của hệ thống điện - Người đăng: binh-phan-thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Ổn định tĩnh của hệ thống điện 9 10 866